Resum

El Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC), tot just han començat un projecte de recerca del VII Programa Marc de la Unió Europea anomenat FIELD_AC (Fluxes, Interactions and Environment at the Land-ocean [...]

Resum

Desenvolupament de models i eines que permetin predir la quantitat d’aigua disponible en les conques, segons la mesura de la quantitat de neu, per realitzar una gestió més sostenible dels recursos hídrics.

Resum

Obtenir una estimació dels períodes de recurrència de sismes destructors al Pirineu Oriental que, tot i que ara presenta una sismicitat moderada, a l’edat mitjana va tenir un període d’activitat intensa.

Resum

Desenvolupament d’eines que permetin la integració de les informacions relatives als diferents riscos per poder fer plans d’actuació integrats, i donar accés i disponibilitat d’aquesta informació a la societat catalana.

Resum

Desenvolupament d’un sistema automàtic d’estimació de danys resultants d’un fenomen sísmic. S’han escollit dues zones pilot on s’ha analitzat des de la reglamentació en matèria de construcció sismoresistent, [...]

Resum

Elaborar els criteris i les pautes relatives a la inundabilitat que cal considerar en l’elaboració dels plans urbanístics, acompanyades d’un seguit d’exemples de bones pràctiques.

Resum

El 2009 es va iniciar el Projecte SISPyr, cofinançat amb fons europeus del Programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013. El Projecte té una durada prevista de tres anys i és liderat per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). Hi participen, a més, l’Observatoire [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

En les últimes dècades l’ús creixent del litoral ha influït en el balanç de sediments de la costa i ha afectat l'estabilitat de les platges. A la costa del Maresme, l'alt potencial de transport de sediments al llarg del litoral i la urbanització [...]