Guia bàsica d’inundabilitat per a planificadors del territori

Coordinació de l’activitat: Secretaria per a la Planificació Territorial

Altres participants: Institut Cerdà

Període: gener de 2008 – desembre de 2008

Objectiu:

Elaborar els criteris i les pautes relatives a la inundabilitat que cal considerar en l’elaboració dels plans urbanístics, acompanyades d’un seguit d’exemples de bones pràctiques.

Descripció:

Redacció d'una guia destinada als ajuntaments i als equips redactors de plans urbanístics, que presenta criteris, pautes i exemples perquè la inundabilitat sigui tractada adientment en l’elaboració de la planificació urbanística.

La guia comença glosant els conceptes fonamentals relatius als espais fluvials i la interacció entre l’espai fluvial i la zona urbana. També desglossa les assignacions competencials dels espais fluvials des de l’àmbit europeu fins a l’estatal.

A continuació es detallen els instruments d’ordenació i reglamentació per preveure i pal·liar els efectes negatius d’una inundació:

 • Plans territorials parcials, on s’aborda la inundabilitat en termes molt generals. Establint les directius a seguir per a la protecció de les zones inundables i les pautes d’ordenació dels espais fluvials.
 • Plans urbanístics generals, on s’estableixen amb més detall les ordenacions urbanístiques. On es determinen els terrenys qualificats com a sòls de protecció ecològica i aquells que queden dins de la línia d’inundació del període de retorn de 500 anys.
 • Plans urbanístics derivats, que donen un tractament més concret pel que fa als sòls inundables.

De cada tipus se seleccionen exemples de bones pràctiques.

La planificació amb més detall necessita la determinació efectiva de la inundabilitat, que es fa mitjançant els estudis hidrològics i els hidràulics. Els primers per a obtenir els cabals d’avinguda associats a pluges de diferent període de retorn en els diferents indrets a analitzar, i els segons, determinen, per a cada cabal d’avinguda, l’extensió de la zona inundable a l’entorn del riu o riera.

Segons aquests paràmetres, el Reglament de la Llei d’urbanisme estableix els usos admissibles a cada zona segons la seva classificació, així com les directrius:

 • Planificació dels usos dels sòls atenent a la mínima exposició al risc, usant els mapes de zonificació del risc front les avingudes; aquests s’emmarquen dins el programa Planificació d’espais fluvials de Catalunya (PEFCAT).
 • Propostes d’usos alternatius per a les zones inundables que s’adeqüin al Reglament de la Llei d’urbanisme i que siguin compatibles amb episodis periòdics d’inundació.
 • Concepció dels espais fluvials com àrees d’oportunitat del projecte o d’integració paisatgística de les zones de transició.
 • Inclusió per defecte en tot projecte, del programa de manteniment, conservació i neteja de lleres.

  Amb la finalitat d’il·lustrar els criteris de planejament, en aquest capítol s’inclouen tot un seguit de bones pràctiques de planejament en àrees inundables, dutes a terme en diversos països europeus. La guia s’acaba amb la gestió del risc:

 • Plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en el seu àmbit.
 • Plans especials que es refereixen a un risc en concret, ex. INUNCAT (Pla especial per inundacions de Catalunya).
 • Plans d’actuació municipal per inundacions (PAM) i plans d’emergència de preses, amb un llista de municipis on es detalla la no obligació, l’obligació o la recomanació per a cada municipi de Catalunya de redactar un Pla d’actuació municipal per inundacions.

 

Beneficiaris:

 • Administracions públiques competents: Ajuntaments
 • Equips redactors de planejament urbanístic i territorial

 

Productes derivats:

Planificació d’espais fluvials de Catalunya (PEFCAT)

Imatges

Guia bàsica d’inundabilitat per a planificadors del territori

Mostra del plànol de classificació del sòl a escala 1:10.000 que inclou el POUM de Vilafranca del Penedès


Guia bàsica d’inundabilitat per a planificadors del territori


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Programa per a la Planificació Territorial, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Planificació concurrent

Territoris sensibles

Puntuació document

0

Visites 43
Recomanacions 0

Compartiu aquest document