Resum

A la Vall de Núria des del 2006, FGC està executant obres per reforçar l'estructura de l'edifici de Sant Josep i actualment s'estan duent a terme els treballs per restaurar-lo. Els objectius a assolir en les actuacions que s'estan fent són la conservació del patrimoni i de la [...]

Resum

El nou aeroport de Berlín Brandenburg incorpora tot un seguit de mesures correctores per pal·liar el seu impacte territorial.

Resum

El port més important d'Europa innova per seguir creixent.

Resum

A la rodalia de Copenhaguen s'hi ha construït el que és el barri ambientalment responsable de majors dimensions fins a la data.

Resum

Anàlisi de l’efecte sobre les emissions de CO2 dels diferents models de creixement urbanístic previstos als plans territorials de Catalunya, amb la modelització d’aquestes emissions per als diferents models de creixement urbà.

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

Anàlisi economicofinancera | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport