Resum

L'objectiu de la Llei 2/2004 és promoure una transformació global d'aquells barris que requereixen una atencióespecial, per evitar-ne la degradació, millorar-ne les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania, i fomentar la cohesió social. El mateix desenvolupament de la [...]

Resum

Microactuacions de verd urbà per a unes ciutats més habitables.

Resum

Durant els 6 anys (2004-2009) que porta en vigor la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, la Generalitat de Catalunya ha aprovat la subvenció a 117 projectes d’intervenció integral (PIIs). Aquest estudi se [...]

Resum

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) és una de les nou institucions que duran a terme el Projecte DESURBS, de seguretat en espais urbans, integrat en el 7è Programa marc de la Comissió Europea. En el Projecte, que aspira a millorar la preparació [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Governança