Resum

El port més important d'Europa innova per seguir creixent.

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Mobilitat de passatgers | Xarxa portuària | Gestió ambiental de zones logístiques | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles principals en àrees clau i generi creixement i ocupació. Aquestes [...]