Resum

Logistop, la Plataforma Tecnològica Espanyola de Logística Integral, es constitueix com un fòrum de treball intersectorial i multidisciplinari obert a la participació de tots el agents interessats en la logística integral, la intermodalitat, el [...]

Resum

A fi d'optimitzar recorreguts, Suècia estudia la implantació de la taxa quilomètrica per al transport de mercaderies per carretera.

Resum

Nous projectes per a vies fèrries més econòmiques i de baix manteniment.

Resum

Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics

Resum

Anàlisi economicofinancera | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió

Resum

Anàlisi economicofinancera | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport