Resum

El nou aeroport de Berlín Brandenburg incorpora tot un seguit de mesures correctores per pal·liar el seu impacte territorial.

Resum

Microactuacions de verd urbà per a unes ciutats més habitables.

Resum

Mesurar la capacitat competitiva de la ciutat per comparació amb deu ciutats europees que estiguin promovent processos d’innovació. Es determinen els indicadors clau i el paper que tenen les infraestructures físiques i digitals en el procés de [...]

Resum

Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Xarxa viària

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]