Resum

La mesura i el seguiment de deformacions és una branca rellevant de l'enginyeria civil, tot i que és difícil tant d'auscultar com d'interpretar. Actualment hi ha un ventall de tècniques de mesura que proporcionen les capacitats de detecció i de seguiment de moviments. Gran part [...]

Resum

El servei web de geocodificació (localització geogràfica d'un municipi, d'un carrer, adreça postal, etc.) utilitza les coordenades oficials del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) i les bases oficials de carrers i de toponímia de Catalunya, totes en [...]

Resum

Generació d’un model d’elevacions de superfície amb un grau de precisió i qualitat suficient per generar ortofotos estrictes. Aquestes ortofotos resten lliures de zones d’oclusió, atès que s’han completat amb informació [...]

Resum

Obtenir una estimació dels períodes de recurrència de sismes destructors al Pirineu Oriental que, tot i que ara presenta una sismicitat moderada, a l’edat mitjana va tenir un període d’activitat intensa.

Resum

Desenvolupar una metodologia basada en dendrocronologia per a la datació d’allaus històriques. Aplicar aquest mètode a dues zones: parcs nacionals d’Ordesa i d’Aigüestortes.

Resum

Desenvolupament d’eines que permetin la integració de les informacions relatives als diferents riscos per poder fer plans d’actuació integrats, i donar accés i disponibilitat d’aquesta informació a la societat catalana.

Resum

Desenvolupament d’un sistema automàtic d’estimació de danys resultants d’un fenomen sísmic. S’han escollit dues zones pilot on s’ha analitzat des de la reglamentació en matèria de construcció sismoresistent, [...]

Resum

Analitzar i estudiar els programaris comercials i la seva aplicabilitat en el disseny i la producció de mapes geològics i temàtics per augmentar l’eficiència de les tasques de producció cartogràfica.

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]