Autoritat del Transport Metropolità

Direcció General de Carreteres

Direcció General de Transport Terrestre

Direcció General d'Urbanisme

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Institut Cartogràfic de Catalunya

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Institut Geològic de Catalunya

Observatori del Paisatge

Ports de la Generalitat

Secretaria General i Gabinet Tècnic

No assignat a un volum

Memòria de recerca i innovació 2010 (2008). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Estudiar la capa límit de l’atmosfera i els diferents fenòmens meteorològics que s’hi produeixen.[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Estudiar la variabilitat climàtica a Catalunya i a les àrees properes a partir de l’estudi dels camps de pressió i temperatura a diferents nivells atmosfèrics.[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Compliment de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Implantar una metodologia per avaluar periòdicament l’evolució [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Calcular un paràmetre que, tenint en compte les estimacions dels nivells de qualitat de l’aire dels diferents contaminants, permeti informar a la població de forma qualitativa [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
La governança radioelèctrica té com a objectiu principal coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i medi ambient, [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Dissenyar i implementar un visor de mapes a Internet per facilitar la consulta a diferents escales i de diferents aspectes dels mapes estratègics de soroll, amb funcionalitats [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Promoure i actuar com a unitat tractora en el desenvolupament del sector propiciant la millora dels processos productius per tal d[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Avaluació de l’acidesa de la pluja recollida mitjançant noves tècniques més precises adaptades a les característiques de Catalunya. Prova pilot en determinades estacions [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Disposar d[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
El principal repte del Programa d[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
poder augmentar l’eficiència de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, mitjançant la millora en la gestió del Programa d[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Registrar directament al camp, dades georeferenciades, observacions biològiques o inventaris de vegetació, utilitzant projectes personalitzats. Cada projecte es pot crear [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Analitzar com les diferents espècies de papallones canvien les seves preferències d[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Determinar els efectes que tindrà el canvi global sobre les poblacions de papallones a Catalunya mitjançant l’anàlisi dels factors determinants de la riquesa de papallones [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
L’objectiu d’aquest apartat és definir un protocol i assajar-lo per a poder comparar les dues versions de la CHC50, la versió 1 acabada el 2003 (a partir d’ortoimatges [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Disposar d[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Poder calcular de forma automàtica dos índex SEBI –  SEBI 2 i SEBI 3 – per poder facilitar dades de biodiversitat a la CE[...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Sistematització i automatització dels processos de preparació i tractament de dades hidrològiques (incloent la identificació i correcció d’anomalies en les dades en [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Establir les bases teòriques i metodològiques per al posterior desenvolupament i implementació d’una eina de suport a la presa de decisions orientada a la selecció de [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Contribuir a la reducció de la pèrdua de vides humanes i dels danys econòmics associats a riuades llampec i corrents d’arrossegalls, a través de la millora de la preparació [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Asseure les bases conceptuals per a la definició d’un Pla de recerca i innovació específic de l’ACA (anomenat PRI-ACA), de manera tal que canalitzi tot un seguit d’iniciatives [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Implantació d’una xarxa experimental de monitoratge de cabals en el sistema de séquies i canals que abasteix al parcel·lari del Parc Agrari del Baix Llobregat, per tal [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1
Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Enriquiment i homogeneïtzació del banc històric de dades nivals de l’ACA, per tal de disposar d’un repositori de dades nivals de qualitat, tant pel que fa a la resolució [...]

Memòria de recerca i innovació 2010 (2010). 1

Resum
Completar el pas del prototip bàsic de l’eina de previsió hidrometeorològica integrada (EHIMI) —prou consolidat— a una eina apta per [...]

editors

informació

Localització

Categories

Eixos instrumentals

Eixos transversals

Eixos complementaris

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat