Direcció de projecte: ATM, Autoritat del Transport Metropolità

Altres participants:  Institut Cerdà

  Període: agost 2010 – desembre 2010

Descripció:

El projecte té per objecte l’avaluació d’una mesura prevista en el Pla director de mobilitat: la implantació d’aparcaments de dissuasió (P&R).

Per a la selecció de les estacions a enquestar s’ha tingut en compte un conjunt de variables per tal d’abastar el màxim públic i tan representatiu com fos possible. Entre el conjunt de variables considerades cal remarcar:

 • La pertinença de l’estació tant a FGC com a RENFE.
 • Les estacions han de cobrir tots els corredors ferroviaris de la regió metropolitana.
 • La inclusió d’estacions de fins a 4 zones tarifàries diferents.

  Finalment, van seleccionar-se 18 estacions de Renfe Rodalies i 8 d’FGC, és a dir, un total de 26.

La metodologia del treball de camp va consistir en enquestes personals en els P&R estudiats. La mostra va consistir en unes 900 enquestes en dies feiners.

Els objectius perseguits per l’enquesta són els següents:

 • Avaluació del concepte: valoració, importància del benefici, claredat, credibilitat, elements de confusió.
 • Intenció de ús del servei: intenció de ús i barreres a l’ús del servei.
 • Hàbits de mobilitat: freqüència d’ús del servei de transport, combinació amb altres modes de transport, horaris i dies, etc. Impacte en els hàbits actuals de transport al disposar d’un servei de transport amb les condicions d’anàlisi. Captació de demanda i modes de transport alternatius.
 • Perfil de l’usuari: motius del desplaçament amb autobús, transport usat per al desplaçament fins a l’estació, motius d’ús d’aquest transport, etc.

Aquests són alguns dels resultats de l’estudi:

Sobre l’etapa cotxe:

 • L’ocupació mitjana dels turismes que hi accedeixen és d’1,33 persones.
 • Les que passen al tren són conductors en un 68,2% i acompanyants en un 22,6%
 • El temps mitjà esmerçat de l’origen a l’estació és de 9,9 minuts.

 

Draft Garcia 986390311-ATM memoria 2-ATM ParkRides 1.jpg

      Sobre l’origen i la destinació:

 • Gairebé el 80% dels desplaçaments tenen la ciutat de Barcelona com a destinació.
 • La procedència dels usuaris dels P&R analitzats és molt diversa. Cal assenyalar un destaca un percentatge alt procedent de Sant Cugat del Vallès i Martorell

  Sobre el motiu del desplaçament:

 • Prop del 72% dels usuaris dels aparcaments enquestats es desplacen per anar a la feina.
 • Un 16% es desplaça per estudis, el 5,7% per gestions i un 2,3% per compres i un 2,2 per lleure.

  Sobre la freqüència:

 • El nombre mitjà de desplaçaments setmanals que accedeixen al P&R és de 4,30.
 • Un 59% en fa 5 per setmana i un 10%, 6 o més.
 • Els usuaris de les estacions de Valldoreix, Mollet, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola i Castelldefels tenen una intensitat d’ús per sota de la mitjana.

  Sobre les raons de l’elecció modal:

 • La majoria d’usuaris dels P&R es desplaça en transport públic per comoditat, economia i rapidesa.
 • Un 20% dels usuaris també l’utilitza per manca d’aparcament a la destinació.

 

Draft Garcia 986390311-ATM memoria 2-ATM ParkRides 2.jpg

    Sobre l’impacte del P&R:

 • La majoria d’usuaris creu que ha incrementat l’ús del transport públic arran de l’aparcament.
 • Als aparcaments de Quatre Camins, les Franqueses del Vallès, Martorell Enllaç, Sant Celoni i Sant Boi, la xifra d’usuaris que n’incrementen l’ús se situa per damunt del 80%.
 • La majoria dels enquestats utilitza sempre el transport públic per realitzar l’etapa principal del desplaçament.
 • Un 26,9% fa servir vehicles privats motoritzats en el desplaçament.
 • Només el 3,1% dels usuaris enquestats utilitza una alternativa en transport públic en aquest desplaçament.
 • El 67,7 % dels usuaris que declaren com a mode alternatiu el transport privat motoritzat han augmentat la freqüència d’ús del transport públic gràcies a l’aparcament.
 • De l’explotació de les dades estadístiques se’n conclou que el transvasament d’usuaris de vehicle privat motoritzat cap a transport públic col·lectiu s’estima en un 26,6% dels usuaris que hi accedeix en cotxe i d’un 11% dels qui ho fan en moto.

 

Draft Garcia 986390311-ATM memoria 2-ATM ParkRides 3.jpg

    Projectes relacionats:

 • Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Programa de nous serveis públics regulars per carretera del transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona

   

Draft Garcia 986390311-ATM memoria 2-ATM ParkRides 4.jpg

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2010
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Intermodalitat

Eixos instrumentals

Previsió

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Puntuació document

0

Visites 12
Recomanacions 0

Compartiu aquest document