#2019

Participació en el projecte: Agència de Residus de CatalunyaPeríode: gener 2019- desembre de 2019

Descripció

Demostrar la viabilitat d’un sistema que permeti traçar i localitzar els AEE (aparells elèctrics i electrònics) comercialitzats a Catalunya des del mateix moment de la seva fabricació. Aquesta traçabilitat vol incloure informació dels components que es defineixin com estratègics i que contenen determinats AEE.

El disseny global de la solució tindrà present paràmetres com l’escalabilitat, rendiment, fiabilitat, seguretat, integritat, immediatesa, cost de fabricació, cost de manteniment, dificultat en l’operació diària, capacitats necessàries dels operadors o nivell de disrupció de la tecnologia per encabir-la amb el coneixement dels agents.

Objectius

  • En la primera actuació es realitzaran les següents activitats que serviran de base per la implementació de la prova de concepte. Definició funcional del model a desenvolupar, on es detallaran les pautes a seguir en la implantació, definició i rols dels participants, productes i escenaris a tractar. Per tant, s’avaluarà el compliment de directives, normatives, lleis, regulacions actuals (com per exemple reglament general de protecció de dades, protecció intel·lectual, reial decret sobre RAEE, directiva europea WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment), etc.), per tal de discernir que es pot o no fer (obligacions i drets).
  • Establiment d’un grup de treball que incorpori agents indicatius de l’ecosistema (R)AEE, com poden ser fabricants, distribuïdors, instal·ladors, gestors de residus, centres PxR, deixalleries. El grup aportarà al projecte el seu coneixement de l’entorn, casuístiques, propostes, i visió independent com a receptor i usuari de la plataforma que es dissenyarà en aquest repte.
  • Disseny i desenvolupament d’un sistema d’informació que actuarà com a plataforma base per la gestió dels Aparells i els seus Residus a CATalunya (ARCAT), tant a nivell d’aplicació, emmagatzemament, xarxa i accés. Concentrarà l’activitat, registre de la traçabilitat i base per la generació de llistats i estadístiques. S’avaluarà l’ús de tecnologia Blockchain per oferir seguretat d’autenticació, traçabilitat o garantia d’immutabilitat de les dades, entre d’altres característiques. ARCAT serà dissenyat per ser compatible amb la plataforma electrònica de RAEE del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico) per tal que en cas necessari es pugui intercanviar informació entre totes dues plataformes,
  •  Gestió de les dades facilitades pels fabricants (informació del producte i els seus components), tant al moment de la seva fabricació com de la seva gestió al considerar-se residu (per exemple quantitats, tipus, classificació, i d’altres indicadors que es considerin necessaris).
  • Disseny i desenvolupament d’un sistema de gestió d’incentius per la comunitat participant a través de la gamificació i proposta de normes, alhora d’un sistema de repartiment equitatiu dels recursos econòmics destinats al tractament dels residus.


Draft Gil Riba 124528137-image1-c.png


Per saber-ne més

Responsable : Maria Vidal Tarrason

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/11/20
Presentat el 06/11/20

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Avaluació de la legislació vigent

Instruments i mecanismes contractuals

Arquitectura institucional

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Serveis basats en la localització

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau