Sonòmetre SC310

Aquest sistema l’ha desenvolupat CompassIS, la Fundació Centre Pitius Avançats (CEAV), CIMNE i Barcelona Media Centro de Innovación (BM-CI).

L’objectiu general del projecte, que va començar a finals de 2008, és crear un sistema d’informació acústica (SIAC) que permetrà la monitorització acústica i mediambiental en temps real integrada en un sistema d’informació geogràfic (SIG), a més de tenir una base de dades mediambiental dinàmica, servirà per fer mapes acústics. Els objectius específics del projecte són:

  1. Crear una infraestructura avançada de telecomunicació distribuïda, capaç de captar informació acústica i mediambiental de llocs estratègics de les illes d’Eivissa i Formentera.
  2. Integració de les dades obtingudes amb un sistema d’informació territorial per monitoritzar en temps real les variables mediambientals.
  3. Elaboració i visualització del mapa acústic emprant models interactius 3D navegables como sistema de suport a decisions de caràcter mediambiental.

  El sistema està format per unes estacions de sensors de captació acústica (entre altres paràmetres ambientals com són temperatura, humitat relativa, força i direcció del vent) situades als llocs d’interès, que transmeten les dades mitjançant la tecnologia Wireless Sensing Networks (WSN) a una estació centralitzada on es monitoritzen i s’emmagatzemen en bases de dades integrades amb un SIG de visualització en temps real. A l’estació centralitzada es poden fer càlculs basats en tècniques d’aprenentatge supervisat (perceptrons multicapa) o en càlculs numèrics (diferències finites en el domini del temps) i així fer els mapes acústics. Aquest sistema permet fer prediccions a partir de les dades acústiques i mediambientals recollides, emprant desenvolupaments propis que estan basats en resultats de projectes europeus que són referència en el camp de la simulació acústica d’exteriors.

Algunes de les conclusions derivades de les proves són:

  • Totes les proves mostren la impossibilitat d’usar directament micròfons de condensador per als nostres propòsits, atès que són molt sensibles a les variacions d’humitat i temperatura. Cal incorporar micròfons tipus I, per exemple els de CESVA, i mantenir-los protegits (per als exteriors) i calibrats.

El Sonòmetre SC310 fa anàlisis dels nivells de soroll per terços d’octava i per bandes d’octava). Actualment s’està emprant per validar els resultats que donen les estacions de seguiment del SIAC i per fer mesures de suport als voltants de la ubicació de les estacions per validar els algorismes de simulació acústica. El calibrador CB006, serveix per calibrar els dos sonòmetres anteriors.


Sonòmetre SC20e

Sonòmetre SC20e (que va incorporat a l’estació SIAC i proporciona dades al servidor central)


Sonòmetre SC310

Sonòmetre SC310 i calibrador CB006


Estacions SIAC

Les estacions SIAC també incorporen altres sensors per mesurar la temperatura de l’aire, la humitat relativa i la força i la direcció del vent. De fet, a més, és una estació meteorològica.


Sistema GIS de visualització avançada

Sistema GIS de visualització avançada


Servidor de mapes

El servidor de mapes seleccionat per proveir els serveis cartogràfics al visualitzador WEB està desenvolupat sobre tecnologies OpenSource i és MapServer. Una de les funcionalitats principals del servidor de mapes és superposar les diferents dades espacials (dades vectorials i dades ràster mitjançant serveis wms.

Per acabar, una de les funcionalitats més importants del visor de mapes és la vinculació dels objectes geogràfics del mapa amb la informació emmagatzemada a la base de dades per poder gestionar grans volums de dades associades a les diferents capes del mapa i, sobretot, mantenir actualitzada en temps real la informació ambiental que prové dels sensors.

La visualització sobre el mapa es fa de dues maneres complementàries: en la posició exacta on es troba el sonòmetre (mitjançant un punt i una etiqueta amb el valor corresponent) i mitjançant una capa temàtica de isoàrees (mapa acústic), per indicar com afecta la dispersió del soroll a les diferents zones d’estudi del sistema.

Mapes acústics

Durant aquests darrers mesos ja s’han començat a fer els primers mapes acústics de la ciutat d’Eivissa. A les gràfiques següents veien uns exemples de la plataforma SIAC en què es mostren mapes acústics realitzats des de les mesures preses per una estació mòbil a la ciutat d’Eivissa.


Mapa de punts ficticis

Mapa de punts ficticis


Mapa acústic de la ciutat de Eivissa a partir de mesures disperses preses amb una unitat mòbil.

Mapa acústic de la ciutat de Eivissa a partir de mesures disperses preses amb una unitat mòbil.


Mapa acústic de la ciutat de Eivissa a partir de mesures disperses preses amb una unitat mòbil.

Mapa acústic de la ciutat de Eivissa a partir de mesures disperses preses amb una unitat mòbil.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Pere-Andreu Ubach

Per saber-ne més:Pere-Andreu Ubach


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/05/12
Acceptat a 04/05/12
Presentat el 04/05/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 19
Recomanacions 0

Compartiu aquest document