Pilot4Safety

El 19 de novembre de 2008, el Parlament europeu i el Consell van aprovar la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries. La Directiva preveu una sèrie de controls de seguretat, així com la capacitació i certificació d’auditors i inspectors de seguretat viària, en el marc de les carreteres de la xarxa transeuropea de carreteres (TEN-T).

No obstant això, la majoria d’accidents viaris es produeixen en les anomenades “carreteres secundàries”. És per aquest motiu, que el projecte que s’inicia el projecte Pilot4Safety: una iniciativa europea cofinançada per la Comissió Europea -DG MOVE, i que té per objecte aplicar i desenvolupar, en el marc de les carreteres secundàries, els processos de formació i certificació dels experts en seguretat viària en relació amb els procediments d’auditoria i inspecció de seguretat viària definits a la Directiva europea 200/96/CE.

Les regions que participen al projecte Pilot4Safety són:

 • Lazio (Italia), a través d’ ASTRAL (societat pública de gestió viària del Lazio (Itàlia)
 • República Txeca, a través del CDV (Centre de Recerca del Transport)
 • Generalitat de Catalunya
 • Municipi de Randers (Dinamarca)
 • Prefectura de la regió central de Macedònia (Grècia)

  Addicionalment, també participen en el projecte:      

 • BRRC:Belgian Road Research Centre (Bèlgica)
 • AIT: Austrian Institute of Technology (Àustria)
 • BASt: Federal Highway Research Institute (Alemanya)

  El propòsit del projecte és compartir bones pràctiques entre les esmentades regions i instituts de recerca així com definir unes eines i uns paràmetres per a la qualificació de la seguretat en carretera.

Els objectius específics de la iniciativa són:

 • Desenvolupar procediments i eines per auditar i inspeccionar carreteres secundàries en un grup de regions.
 • Assolir un acord entre les regions involucrades en relació amb l’acceptació d’un protocol de formació d’experts en seguretat.
 • Organitzar procediments pràctics d’auditories i inspeccions de seguretat viària
 • Desenvolupar una inspecció i una auditoria de seguretat viària d’un projecte concret en cada una de les regions participants (cada equip d’auditors o inspectors inclourà, almenys, una persona experta de seguretat de la regió auditada i una altra de la regió invitada).

  L’objectiu final és que les regions europees apliquin les mateixes aproximacions de la Directiva 2008/96/CE en carreteres secundàries, amb la consegüent reducció en el nombre d’accidents d’acord amb els objectius específics de la UE.

Inspecció de seguretat viària (ISV)

Una ISV és una inspecció de la seguretat d’una carretera, preventiva, que les autoritats i els operadors han de fer de forma preventiva com a part de la gestió global de la carretera. És una inspecció sistemàtica, amb treball de camp, freqüent que es duu a terme per experts en seguretat vial, entrenats per identificar condicions de risc, deficiències que poden desencadenar un accident greu i comportament de risc.

Auditoria de seguretat viària (ASV)

Una ASV descriu un examen sistemàtic i independent d’un projecte, dissenyat per posar de manifest problemes de seguretat en l’ús d’una carretera per reduir o eliminar aquests problemes, així com limitar el risc que es pot traslladar a diferents tipus d’usuaris.

L’auditoria versa sobre diferents aspectes en la seguretat de carreteres, i que van des dels paràmetres geomètrics que afecten a la seguretat de la carretera, fins a d’altres factors que intervenen en el seu ús, com ara el trànsit, les condicions meteorològiques i d’exposició del ferm, la climatologia, el desgast pel trànsit, etc.

La relació entre accidents i geometria de la via està històricament provada, però moltes investigacions mostren que corbes comparables (radis i peralts similars en geometria) tenen diferent incidència en sinistres. Aquest fet, s’explica perquè els factors geomètrics no són els únics que determinen la seguretat viària (factors climatològics, socials, estat del vehicle, aptituds i actituds del conductor, etc.)

Entre els factors geomètrics, cal remarcar:

 • El radi de la corba. En relació amb la seguretat de la via, un dels problemes és la transició d’elements brusca (entre rectes i corbes amb radi petit, entre corbes de radi gran d’entrada i petit de sortida, etc.)
 • Els peralts i la transició de peralts.


Per trams


Tasques de treball

El projecte Pilot4Safety es subdivideix en diferents tasques de treball, de manera que cada Regió lidera una tasca i col·labora en la resta:

 1. Gestió del projecte
 2. Desenvolupament del currículum
 3. Implementació del manual
 4. Acord entre les regions per a la  formació d’auditors i inspectors
 5. Formació
 6. Execució de les auditories de seguretat viàri
 7. Execució de RSI
 8. Avaluació dels resultats
 9. Disseminació i explotació

  D’altra banda, la Direcció General de Carreteres també ha col·laborat en l’elaboració d’una auditoria i una inspecció europees de seguretat viària com a prova pilot de la implementació del projecte Pilot4safety.

 

Formació

Formació


Execució de les auditories de seguretat viària

Execució de les auditories de seguretat viària


Autors

Redactat per: Marga Torre i Jonatan Calafi

Per saber-ne més: Jonatan Calafi


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/05/12
Acceptat a 04/05/12
Presentat el 04/05/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Seguretat viària

Localització

Puntuació document

0

Visites 23
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau