#2019

Període: setembre de 2019 a desembre de 2020

 

Propòsit 

Pilot per avançar en la Implantació BIM a la DGIM

 

Descripció

S’impulsa una prova pilot per l’actuació de construcció d’una rotonda en BIM de projecte i obra gestionat íntegrament des de la DGIM per tal d’analitzar si aquesta nova metodologia pot millorar-ne l’eficiència i la pèrdua d’informació entre projecte i obra, alhora de minimitzar la necessitat durant l’obra de realitzar projectes modificats i complementaris.

La redacció de l’avantprojecte constitueix la primera fase de l’actuació pensada en clau de cicle de vida per tal d’acompanyar la documentació per a la licitació d’un contracte de “Projecte i obra”, el qual tindrà un pes rellevant d’experimentació amb les noves metodologies BIM i Lean, ja que es preveu fer-la íntegrament amb aquesta metodologia dins de les possibilitats actuals de coneixement i eines disponibles.

L’Avantprojecte consisteix en els següents documents lliurables:

 • Memòria (que inclou 9 vistes generades des del model i un vídeo generat des del model)
 • Plànols (10 dels 12 plànols són generats des del model)
 • Pressupost (75% de les partides s’obtenen del model BIM)
 • PEB:
 1. 5 versions
 2. 5 objectius BIM
 3. 7 Usos BIM
 4. 482 objectes BIM modelats
 5. 178 atributs definits i informats


La realització de l’avantprojecte es basa en metodologia col·laborativa entre els diferents implicats en la redacció, cadascun d’ells identificats amb el seu rol.

La comunicació es basa sobre la plataforma Teams i Planner (Microsoft Office 365) on tenen lloc la majoria de les comunicacions i moltes de les reunions periòdiques que són amb caràcter no presencial i mitjançant videoconferència amb l’eina Teams donada la distància entre els membres de l’equip.

La gestió de la informació i ECD (Entorn Comú de Dades) es recolza en l’eina Processa, eina de gestió documental al núvol, que permet realitzar un lliurament i seguiment de l’avantprojecte sense cap paper i permet el seguiment de versions i evolució dels lliurables de forma controlada per part de tots els membres de l’equip.

Draft Torre 309886434-image1.jpeg

Aquesta manera de treballar permet el seguiment dels treballs al moment i des de qualsevol dispositiu electrònic, i les eines emprades han facilitat el seguiment i la presa de decisions, i han propiciat una comunicació més fluida, alhora que han estalviat moltes reunions, malentesos i desplaçaments. El modelat en BIM de l’actuació ha potenciat la visualització i comunicació de l’actuació pel fet de ser 3D, alhora que ha millorat alguns dels processos d’anàlisi tècnic de l’actuació.

Les properes fases d’aquesta actuació pilot seran:

 • Aprovar l’avantprojecte
 • Redactar el plec de projecte i obra de l’actuació en BIM i treure’l a licitació (adjuntant l’avantprojecte ja redactat)
 • Seguiment de l’actuació de projecte i obra en BIM
 • Avaluació de l’actuació pilot per part de tots els agents implicats

Per saber-ne més

Responsable: Xavier Delgado

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Representació de dades

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Manteniment expert

Eficiència constructiva

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0