#2019

Direcció de projecte: Direcció General de Transports i Mobilitat

Període: gener de 2018 a desembre de 2019

Descripció

La funció de les directrius nacionals de mobilitat és configurar un filtre entre la diagnosi de la situació actual dins l'àmbit corresponent i el programa d’actuacions derivat del Pla de mobilitat.

Les Directrius han de tenir en compte un dimensionament sectorial d'acord amb la demanda actual i previsible, i aquesta demanda ha d'incloure la que generi la població flotant i els processos als quals donen lloc, avaluats convenientment.

Objectiu

Les directrius pretenen canviar el nostre model de mobilitat cap a una mobilitat sostenible, sempre en la lluita contra el canvi climàtic i contra el deteriorament de l'aire que respirem, però també com a una mesura urgent per preservar la salut de la ciutadania (accidents, soroll, estrès, malalties pulmonars, càncer...), i per a la reducció dels nivells d'exclusió social.


Draft Echave-Sustaeta 937006480-image1.jpeg Objectius del Pla Territorial General. Font: Pla Territorial General.


Es valorarà el grau d’acompliment de les directrius en el moment previ a la redacció del Pla. Aquesta tasca definirà les eficiències i disfuncions i permetrà establir objectius del Pla de mobilitat per tal d’assolir al màxim els objectius establerts per les directrius. El sector del transport, tant de mercaderies com de persones, figura com un dels sectors (anomenats difusos) que més impacte tenen en l'emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH), de diòxid de carboni, i d'altres partícules emeses a l’aire.


Draft Echave-Sustaeta 937006480-image2.jpeg

Procés de redacció de les primeres DNM


Tasques desenvolupades al llarg del 2019, que es concreten en 4 documents:

Primer document: Objecte, antecedents I marc normatiu.

Segon document: Anàlisi actual de la mobilitat, en la què es recull informació, especialment de caire estadístic, relacionada amb la mobilitat a Catalunya en l'àmbit de la mobilitat de les persones, el transport de mercaderies, les xarxes d’infraestructures viàries i ferroviàries, i les externalitats del transport terrestre, com ara els accidents, la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic, el consum energètic, la contaminació acústica i la congestió.

Tercer document: Diagnosi orientada a formular els principals punts forts i punts febles de la mobilitat sota la premissa d’explicar els principals resultats de l’anàlisi realitzada. Aquí s’apunten les conclusions generals en relació als diferents aspectes relacionats amb el transport i la mobilitat, i que hauran de servir de base per a definir les estratègies futures.

Quart document: Objectius i Estratègies.

L’agost de 2015, 193 països van acordar 17 objectius de sostenibilitat emmarcats en els tres eixos següents:

  1. Sostenibilitat social: facilitar la mobilitat per igual a tots els individus de la societat.
  2. Sostenibilitat ambiental: generar alternatives de mobilitat respectuoses amb el medi.
  3. Sostenibilitat econòmica: potenciar la productivitat i l'ocupació.


Aquest document desenvolupa una estratègia basada en la integració dels tres eixos, agrupant tot allò que la mobilitat i el transport poden aportar o sostreure a una societat sostenible, tot considerant que cal actuar sobre les eines disponible, que no són només les infraestructures i els serveis de transport (les eines “físiques”) sinó també els processos de planificació i gestió (les eines “lògiques”).

Cinquè document:  Document Inicial Estratègic, que es formula d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i respon a l’obligació principal que estableix la Llei de sotmetre a una adequada avaluació ambiental qualsevol pla, programa o projecte que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, abans de la seva adopció, aprovació o autorització.

Per saber-ne més

Responsable: Antonio Bedoya

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General de Transports i Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0