Coordinació de l’activitat: Secretaria per a la Mobilitat

Altres participants: Institut Cerdà

  Període: març de 2008 – desembre de 2008

Objectiu:

Disposar de l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i dels contaminants totals, i desagregades per tipologia de vehicles, segons els diferents combustibles, si són derivades de mobilitat de passatgers o de mercaderies i discernides per les tres xarxes: urbana, interurbana de menys de quatre carrils i interurbana de quatre o més carrils.

Descripció:

Càlcul de les emissions de CO2 originades per la mobilitat a totes les xarxes de Catalunya (carreteres i ferrocarrils, urbans i interurbans) -EMIMOB, per a l’escenari de l’any 2007. Aquest càlcul s’ha efectuat sobre la base dels vehicles*km recorregut, aplicant els mètodes Coppert III i Corinair (versió actualitzada 2007, que va ser integrada en EMIMOB). En el procés s’ha anat refinant el mètode de càlcul.

L’objectiu d’aquest projecte és disposar de l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i del contaminants totals, i desagregades per tipologia de vehicles, segons els diferents combustibles, si són per mobilitat de passatgers o de mercaderies i, finalment, segmentades per les tres xarxes: urbana, interurbana de menys de quatre carrils i interurbana de quatre carrils o més. Aquesta evolució permet veure tendències, generals i específiques dels diferents col·lectius, i ha de permetre interpretar l’efecte d’algunes mesures o actuacions realitzades en aquests dos anys.

L’avaluació del consum d’energia i les emissions de l’any 2007 s’ha fet actualitzant els càlculs realitzats per als anys 2004 i 2006, segons les noves dades. Amb això s’ha aconseguit una comparativa interanual del consum i de les emissions, així com analitzar la relació d’aquestes amb les variacions del parc de vehicles i la seva mobilitat.

La metodologia de càlcul de les emissions és l’establerta per l’EMEP/CORINAIR per al càlcul de les emissions de contaminants a l’atmosfera i de gasos d’efecte hivernacle. En concret, s’ha calculat el consum d’energia, les emissions de CO2, com a gas d’efecte hivernacle, i dos dels principals contaminants atmosfèrics, com són els òxids de nitrogen, NOx i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 cm, PM10. Els resultats presentats inclouen una actualització dels càlculs realitzats per als anys 2004 i 2006, la interpolació de l’any 2005 per facilitar la interpretació de resultats i la presentació dels resultats per a l’any 2007.

Beneficiaris: Secretaria per a la Mobilitat

Imatges

MOBILITAT_Càlcul emissions CO2_01.jpg

Evolució del consum energètic per tipus de vehicle


MOBILITAT_Càlcul emissions CO2_02.jpg

Evolució del consum energètic


MOBILITAT_Càlcul emissions CO2_03.jpg

Evolució de les emissions de CO2 per tipus de vehicle


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Secretaria per a la Mobilitat, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Eficiència energètica per passatgers

Transport de mercaderies

Eficiència energètica per mercaderies

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Puntuació document

0

Visites 99
Recomanacions 0