Coordinació de l’activitat: Secretaria per a la Planificació Territorial

Altres participants:

 • Institut Català del Sòl
 • Departament de Medi Ambient i Habitatge
 • Institut Cerdà

  Període: març de 2008 – desembre de 2008

Objectiu:

L’objectiu d’aquest projecte és identificar si els models de distribució de la població i l’activitat econòmica generen diferències significatives en les emissions de gasos d’efecte hivernacle CO2.

Descripció:

L’estudi s’ha fet sobre un cas real, la comarca d’Osona, on es donen les situacions següents:

 • És una comarca on es preveu un important creixement demogràfic.
 • La distribució territorial de la població és força estructurada, és a dir, polaritzada en els nuclis urbans amb poca dispersió.
 • La mobilitat és majoritàriament endògena, dins la mateixa comarca.
 • Té característiques semblants a d’altres comarques catalanes estructurades al voltant d’una capital i d’una ciutat mitjana situades més enllà de la regió metropolitana.

Per analitzar la influència del model de distribució de la població i l’activitat en les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’han diferenciat dos nivells de creixement. Un és el creixement a escala territorial on es defineix com creixerà el municipi, i l’altre és el creixement a escala urbana on es defineix la tipologia urbanística amb què creixeran aquests municipis.

Dins del creixement a escala territorial es distingeixen 3 models:

 • Concentrat: els municipis més poblats i els que l’envolten són els que tenen més creixement.
 • Dispers: just al contrari que l’anterior. Els municipis que més creixen són els menys poblats.
 • Proporcional: la població dels municipis creix mantenint la distribució actual de la població de la comarca.

Com a peça urbana es distingeixen els models següents:

 • Tendencial: cada municipi es desenvoluparà urbanísticament seguint la tendència que hi ha a Osona.
 • Compacte: urbanització on predominen els edificis plurifuncionals.
 • Extensiu: creixement dispers i desagregat.

  A partir d’aquestes definicions, el treball s’estructura en tres fases:

 • Identificació i caracterització de models de creixement del territori. També cal identificar els factors d’emissió en cada model de creixement: per la mobilitat induïda i pel model de peça urbana.
 • Avaluació de les emissions de CO2 i contaminants generats pels diferents models de creixement.
 • Comparativa de models i escenaris de creixement.

 

Productes derivats:

S’ha adaptat la metodologia utilitzada, per estimar l’impacte que tenen diferents escenaris de localització dels llocs de treball en el sector indústria (polígons) en les emissions degudes a la mobilitat.

Imatge

Models de creixement territorial i CO2


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Programa per a la Planificació Territorial, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Puntuació document

0

Visites 83
Recomanacions 0

Compartiu aquest document