Web Feature Service

La publicació de dades de la Direcció General de Carreteres és una aposta d’innovació establerta per la Generalitat, mitjançant l’OpenData, que l’Oficina Tècnica de la Direcció General de Carreteres ha dut a terme a través de dos canals: la web i els serveis web.

Abans de fer la publicació, cal establir uns criteris de procediment. Així doncs, s’han establert les etapes següents:

  • Actualitzar i comprovar la base de dades del Catàleg de carreteres, que està vinculat al Graf de carreteres.
  • Definir els mapes temàtics amb les capes que s’hagin de publicar.
  • Establir les connexions amb la base de dades Oracle, que seran els canals d’actualització.
  • Emplenar les metadades amb l’ajut del programari MetaD de l’Institut de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), en llenguatge XML.
  • Redactar el model de dades en format PDF, amb l’explicació dels continguts.
  • Publicar efectivament les dades:
  • Al web les dades es publicaran de dues maneres: dades vectorials en els formats shape y GML, i mapes de representació en els formats DGNKML. Aquests formats, anomenats de propietari, són d’intercanvi i porten associats el model de dades i les  metadades en format XML de l’Institit de Dades Espacials (IDEC).  
  • Els serveis web ofereixen tres tipus d’informació: els mapes de la DGC es divulguen mitjançant el servies WMS, les dades gis mitjançant el servei WFS, i les metadades amb el serveis CSW.

Els formats GML, KML WMS, WFS i CSW són productes de la tasca desenvolupada per l’Open Geospatial Consortium (OGC), que és una organització d’abast mundial, de consens voluntari i sense ànim de lucre, orientada a la creació d’estàndards oberts i interoperables dins dels sistemes d’informació geogràfica.

Web Map Service

Un Web Map' Service permet visualitzar informació geogràfica georeferenciada a través del web i presenta la informació, que pot ser de tipus vectorial o ràster, en capes, que se superposen per generar un mapa determinat, segons un ordre i uns valors de transparència. Aquest servei es pot invocar amb un navegador web, quan sol·licita una petició, en forma d’enllaç o amb un programa de GIS. El servidor WMS rep la petició, la processa i torna la resposta al client. Aquesta resposta és una imatge digital en format PNG, GIF o JPG. Vegeu-ne la imatge.

'Web Feature Service'

El servei de publicació d’objectes és un servei que permet recuperar i modificar les entitats geogràfiques vectorials des de múltiples serveis remots. Ofereix una interfície de comunicació que permet interactuar amb els mapes que proporciona l'estàndard WFS com, per exemple, editar els polígons que ens ofereix el servei WFS o analitzar una capa amb criteris geogràfics.

Així la persona usuària o el servei web pot combinar, utilitzar i gestionar informació sobre els fenòmens que formen el mapa, sempre que compleixin els requeriments següents:

 

  • Definir les interfícies en XML.
  • Fer ús del format GML (Geography Markup Language) per servir la informació sobre fenòmens.


Flux


Catalog Web Service

Catalog Web Service

El servei de cerca de catàleg (CSW) és un servei d’accés a la informació estructurada segons les metadades. És a dir, ofereix a les persones usuàries la possibilitat de localitzar i accedir a la informació mitjançant un catàleg. D’altra banda, permet que els productors o responsables de la informació geogràfica puguin publicar-la  i posar-la a l’abast dels usuaris. També ha de complir el principi de la interoperabilitat ordenat pels estàndards de l’OGC


Catàleg


Resultat consulta


Procediment de publicació

Procediment de publicació

El procediment de publicació de les dades es mostra en el gràfic següent:


Procediment


Projecte GeoMedia

Un cop validada la informació editada a l’Oracle corporatiu, s’obre el projecte GeoMedia (o geoworkspace) ja preparat per publicar el graf, on es troben definides les consultes amb les capes triades, i s’exporten als formats Shape i GML que seran enviades al responsable de publicació de la web. Igualment, es genera una exportació de les dades al format GeoMedia SmartStore per enviar-les al responsable de sistemes per substituir-les en el servei WFS.

De manera similar, s’obre l’altre projecte GeoMedia (o geoworkspace) ja preparat per publicar el Mapa del graf, on es troben definides les consultes i les simbologies amb les capes triades, i s’exporten als formats KML i DGN, que seran enviades al responsable de publicació de la web (en el cas DGN es fa servir un arxiu de llavor ja preparat amb les simbologies correctes). Igualment, es genera una exportació de les dades del mapa al format GeoMedia SmartStore per enviar-les al responsable de sistemes per substituir-les en el servei WMS. En aquesta publicació s’ha tingut molt en compte generar una simbologia de les capes que es pogués veure igual en el KML en el DGN i en el WMS.


projecte


Metadades

Posteriorment, es repassen les metadades del graf i del Mapa del graf, en un procés que es fa sobre l’eina MetaD de l’IDEC, i s’envien els arxius resultants al responsable de la web. També es carreguen aquestes metadades en un format propi del GeoMedia per enviar-les a publicar a través del servei CSW.

Finalment, es repassen els document del model de dades i, en cas de modificacions, s’envien al responsable de la web per a la seva publicació.

Està previst fer aquest procediment de publicació un cop l’any, com a mínim.

Per obtenir les dades en descàrrega directa podeu accedir a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’apartat de Serveis i Tràmit, Cartografia i Toponímia, Bases Cartogràfiques del departament:

  http://territori.gencat.cat/ca/inici/

Per accedir als serveis web cal disposar d’un programari que reconegui els estàndards d’accés de l’OpenGIS, i connectar-se als enllaços següents:

 

http://tes.gencat.cat/webmap/dgcCSW/request.aspx

http://tes.gencat.cat/webmap/dgcWMS/request.aspx

http://tes.gencat.cat/webmap/dgcWFS/request.aspx


Autors

Redactat per: Marga Torre i Jan Ignasi Herrera

Per saber-ne més:Jan Ignasi Herrera


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/05/12
Acceptat a 04/05/12
Presentat el 04/05/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 12
Recomanacions 0

Compartiu aquest document