Butlletí #12 vam publicar la noticia de la nova manera d’abordar els projectes proposada pel servei d’Organització del Departament de Territori i Sostenibilitat, basada en el treball en equip, la multidisciplinaritat i la implicació de totes les unitats administratives per tal d’implementar el Pla de Simplificació Administrativa.

Ara, us presentem un exemple de simplificació de tràmits dels expedients urbanístics promogut pel servei d’Organització del DTES, que des del 14 de setembre està en ple funcionament. El projecte de nom GUIA (Gestió Unificada d’Informes ...), integrat dins la plataforma EACAT (extranet de les Administracions catalanes), inclou la tramitació d'informes sectorials per a projectes en sòl no urbanitzable i la sol·licitud d’informes sectorials per a la tramitació del planejament urbanístic, de manera telemàtica, on en ambdós casos els sol·licitants i destinataris dels tràmits són els en locals.

   Els ens locals, bé sigui pels tràmits d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un pla urbanístic derivat, o bé pels tràmits d'informació pública de projectes en sòl no urbanitzable, han de sol·licitar, simultàniament, un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Ara, mitjançant aquest nou servei de simplificació, els ajuntaments i consells comarcals de l'àmbit de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, a Lleida o a l'Alt Pirineu i Aran presenten una única sol·licitud a través d’EACAT, on demanen, de manera unificada, tots els informes sectorials que escaiguin tant a la Generalitat com els seus organismes afectats. La delegació territorial corresponent centralitza totes les peticions, les distribueix, i un cop té la resposta amb els informes sol·licitats, la tramet als ens locals que l’han demanat. De la mateixa manera, els requeriments de documentació també s'efectuaran de forma unificada per part de la delegació territorial que escaigui. Així s’aconsegueix simplificar el tràmit de sol·licitud d’aquests informes, que fins ara implicava fer una sol·licitud per a cadascun d’ells, eliminar el paper en el tràmit ja que la sol·licitud és telemàtica, i la documentació a adjuntar o bé s’envia per EACAT o és diposita en el gestor documental Alfresco que el Departament ha posat a disposició dels ens locals i de la resta de departaments de la Generalitat i els seus organismes.

  Fins a data d’avui s’han rebut 141 sol·licituds de tramitació per part dels ens locals.

Redacció de la noticia i informació

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Carme Abella


Informació relacionada

Sol·licitud d'informes sectorials per a projectes en sòl no urbanitzable

Draft Garcia 861905583-ORG simplificacio tramits urban-NG ico pdf.png

[190,8 kB ]

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/10/15
Acceptat a 30/10/15
Presentat el 30/10/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Localització

Puntuació document

0

Visites 83
Recomanacions 0

Compartiu aquest document