El projecte “Ciutat, territori, paisatge”, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb el Departament d’Ensenyament i l’Observatori del Paisatge de Catalunya, té l’objectiu d’impulsar la nova cultura del territori i de sensibilitzar la població adolescent envers els valors del paisatge i els canvis significatius que s’hi estan produint. El projecte s’emmarca dins dels objectius d’educació i sensibilització que estableix el Conveni Europeu del Paisatge (CEP) i que recull la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya.

El projecte “Ciutat, territori, paisatge” dins el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria

El projecte “Ciutat, territori, paisatge” segueix la tradició de la geografia escolar, però introdueix la visió del paisatge del CEP, que incorpora els aspectes dinàmics, la dimensió social i la percepció humana. I ho fa a partir de tres idees principals:

1) el paisatge és una realitat canviant,

2) les persones són alhora actors i autors, constructors i destructors dels paisatges, i

3) les persones perceben i viuen de manera diferent els paisatges.

El projecte es basa en les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies per l’aprenentatge i té un enfocament interdisciplinari (incorpora conceptes i procediments geogràfics, històrics, econòmics, mediambientals), és basa en el “treball per projectes” (emprat actualment en els diversos nivells educatius) que incentiva la implicació i dedicació dels estudiants, reforça les competència escolars bàsiques (entre elles les relatives al coneixement, a la comunicació i a la competència social i ciutadana).

El treball dels estudiants s’articula sempre a partir d’una pregunta sobre un paisatge a la qual s’ha de donar una resposta global. Per obtenir aquesta resposta els continguts es presenta una seqüència d’accions o d’exercicis pautats i avaluables, la resolució del quals permet arribar a la resposta final. Els estudiants han d’aplicar l’observació,,la reflexió i la capacitat d’aprendre a aprendre, hi ha un important desenvolupament de la competència comunicativa textual (oral i escrita) i audiovisual, s’aprofundeix en el tractament de la informació, i s’afavoreixen l’autonomia i la iniciativa personals.

Els materials “Ciutat, territori, paisatge” es basen en l’ús de dos tipus de recursos complementaris:

  • carpeta amb 12 làmines desplegables en paper, representatives de la diversitat de paisatges de Catalunya. Cada làmina conté la fotografia panoràmica d’un paisatge i el mapa de situació; l’ortofotomapa i el mapa topogràfic corresponent; un text introductori de caràcter general, i quatre fotografies petites que mostren les tendències evolutives del paisatge en qüestió acompanyades d’un breu comentari.
  • lloc web “Ciutat, territori, paisatge”, amb una amplia varietat de recursos digitals, activitats didàctiques interactives per als alumnes i orientacions didàctiques per al professorat. Aquest web (www.catpaisatge.net/educacio) permet descarregar les 12 làmines, conté documents informatius de diversos tipus (fotografies històriques, cartografia, estadístiques, textos, etc.), mostra enllaços a d’altres webs i disposa d’eines per a que els alumnes desenvolupin les activitats didàctiques proposades per a cada paisatge. El professorat pot accedir a les feines fetes pels alumnes i també a les orientacions didàctiques y al solucionari.


Els paisatges i els temes d'estudi seleccionats

Per tal de tractar la diversitat de paisatges i de problemàtiques paisatgístiques de Catalunya i de fer-ho de manera que pogués implicar l’alumnat de qualsevol comarca del país, s’han seleccionat paisatges representatius de diversos territoris de Catalunya.

Els temes estudiats corresponen als continguts inclosos dins el currículum escolar: la ciutat, el món rural, les energies, la indústria, el turisme, etc. Per a cada paisatge es formula una pregunta d’estudi que orienta el treball de l’alumnat i a la qual cal donar una resposta argumentada al final del procés. D’aquesta manera es presenta una problemàtica que provoca la reflexió intel·lectual (individual i del grup de treball) sobre com evoluciona el paisatge, sobre què el fa evolucionar i quina tendència manifesta, i obliga a prendre decisions sobre l’ordenació del territori.

Núm. de làmina Pregunta d’estudi de la làmina Paisatge
1 Com canvia el paisatge urbà en passar de barri industrial a districte tecnològic 22@? Barcelona, 22@
2 Quins efectes provoca en el seu entorn l’expansió d’una àrea metropolitana? El Pla de Bages
3 Cal conservar els espais rurals dins l’àrea urbana? El Baix Llobregat
4 Com fer compatibles la conservació del paisatge i l’ús turístic? La Costa Brava
5 Com fer compatible una ciutat i un parc natural? La Garrotxa
6 Podem conservar una zona agrícola tradicional de secà i viure’n? El Priorat
És compatible la indústria amb l’habitatge, el turisme i l’agricultura? El Tarragonès 7
8 Blocs de pisos o cases adossades, quina construcció és més sostenible? El Vallès
9 Poden conviure el paisatge fluvial i el paisatge agrícola tradicional amb la indústria de risc? La Ribera d’Ebre
10 Quin impacte té el regadiu en l’ordenació i l’aprofitament del territori? El Segrià
11 La frontera estatal canvia el paisatge? La Cerdanya
12 Es despersonalitza el paisatge i pot arribar a convertir-se en un parc temàtic? Era Val d’Aran


  Taula de paisatges i de preguntes d’estudi Font: Projecte d’innovació educativa Ciutat, territori, paisatge. Materials per a l’Educació Secundària Obligatòria (Busquets, J.; Mayós, C. i Sala, P. (dir.), 2008).

Un projecte viu

El projecte “Ciutat, territori, paisatge” ha tingut un bona acollida per part de la comunitat educativa i s’ha aplicat als centres educatius i ha estat ben valorat part del professorat i de l’alumnat.. Així mateix, el projecte ha tingut una àmplia difusió a Espanya i arreu d’Europa.

Actualment el projecte “Ciutat, territori, paisatge” té continuïtat en el seu ús i en el projecte “Una finestra oberta al paisatge” que elaboren conjuntament el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Ensenyament i l’Observatori del Paisatge de Catalunya i que té l’objectiu d’impulsar l’educació en paisatge en els alumnes d’Educació Primària.


Làmines d'exemple

paisatge 1


paisatge 2


Autors

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Júlia Rubert

Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/09/11
Acceptat a 12/09/11
Presentat el 12/09/11

Volum Notícies, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Sensibilització social

Localització

Puntuació document

0

Visites 99
Recomanacions 0

Compartiu aquest document