Draft Echave-Sustaeta 158840184-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020

  

Descripció

El projecte tracta de la reconversió dels camps de conreu d’una finca de l’INCASÒL, la Torre Mornau situada al bell mig dels Aiguamolls de l’Empordà, en closes, espais d’interès comunitari i millora ambiental. Una closa és un prat de dall o pastura en sòls inundables amb cobertura herbàcia totalment permanent, envoltada per arbres essencialment de fulla caduca.

Les closes dels Aiguamolls de l’Empordà constitueixen unes estructures de valor cultural únic a tot Catalunya. Són una particularitat excepcional dels ecosistemes de les zones humides del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, amb un elevat valor ambiental, agronòmic, social i cultural. Ocupen zones d’aiguamolls dessecades al segle XVIII i es caracteritzen per nivells freàtics elevats, sòls mal drenats i sovint salins.

Per assolir l’objectiu final, s’han establert els següents objectius específics o fases:

1. Construir les infraestructures necessàries per a la portada d’aigua des de la xarxa de canals de la Comunitat de Regants del Marge Esquerra de la Muga.

2. Rehabilitar la xarxa de recs i drenatges.

3. Ordenar els usos i accessos.

4. Conduir els drenatges cap a l’Estany de Mornau per a recuperació de les seves funcions com a zona humida catalogada.

  

Finalitat de l'acció

L’objectiu general del projecte és la recuperació, gestió i conservació de les Closes de la Torre d’En Mornau, establint accions per a la gestió de l’aigua, dels recs, de la massa arbòria i de la biodiversitat, configurant en aquest espai un model a reproduir en el seu entorn.

  

Novetats que aporta l'acció

Com a novetat es tracta també de compaginar la recuperació de les closes amb la recent introducció de la vaca de l’Albera a la finca de la Torre d’En Mornau. La vaca de l’Albera és una raça autòctona en risc d’extinció, que forma part del patrimoni genètic i cultural del territori, contribueix a mantenir la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes i la base d’explotacions tradicionals, respectuoses amb l’entorn, i és font de productes ramaders de qualitat.

  

Fonaments de la novetat

Després d'anys d'abandonament de les closes en favor dels camps de conreu, es proposa recuperar-les per tornar a tenir la riquesa d'aquests petits ecosistemes, que són refugi de multitud d'espècies animals diferents de la resta del parc. La seva funcionalitat com a ecosistema estable, biodivers i productiu únicament és viable amb un ús racional de l'aigua i la salinitat del sòl i amb un aprofitament agro-silvo-pastoral.

  

Activitats durant l’any 2019

Planificació del projecte integrant la participació dels agricultors, del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà i l’Incasòl.

Redacció de la Memòria Valorada per a l’execució de la 1ª fase

Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Conservació i ús sostenible del sòl

Restauració de sòls degradats

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0