Draft Echave-Sustaeta 744858356-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període:

Gener de 2019 a Desembre de 2020

Descripció

El projecte de Regeneració del barri de Ca n’Anglada (Terrassa) consisteix en la substitució de 184 habitatges construïts en interiors d’illes de cases, amb una densificació asfixiant que contribuïa a processos greus de degradació física, social i econòmica. Al principi del segle XXI es va produir un procés de substitució de població acollint una ingent quantitat de famílies d’origen magribí, arribades per treballar en els sectors de la construcció i dels serveis. Aquestes famílies, més les que havien quedat atrapades al barri, conformen una població en crisi, d’escassos recursos per fer front a un procés de reallotjament onerós.

Mitjançant acords antre l’Ajuntament i la Societat Municipal de l’Habitatge de Terrassa, l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’INCASÒL, es va dissenyar un model de gestió del reallotjament consistent en oferir als afectats un habitatge promogut per la Societat Municipal dels que havien quedat disponibles com a conseqüència de la crisi immobiliària que havia afectat profundament la població egarenca. D’acord amb el Decret 80/2009, els propietaris havien de pagar a la Societat Municipal la diferència de superfície entre l’habitatge afectat i l’habitatge de reallotjament, amb l’inconvenient de que aquests habitatges disposaven de plaça d’aparcament i traster associats.

Aquest cost, inassolible per a bona part de les famílies afectades, va obligar als gestors a buscar fórmules alternatives que donessin resposta al problema. Així es va construir un escenari de reallotjament en règim de copropietat entre l’empresa municipal (es a dir: l’ajuntament) i les famílies afectades, per primera vegada en els models que fins aleshores s’havien assajat per resoldre els problemes dels afectats. Aquest escenari suposa el dret dels afectats a l’ús de la totalitat del bé, compensat l’ús del percentatge del que no són propietaris amb el pagament de les taxes (impostos) i quotes de comunitat del 100% de la propietat. El termini de l’acord és indefinit, però limitat a la transmissió del bé, tant si és per compravenda com si és per herència. En el moment de la transmissió serà obligatori procedir a l’adquisició del 100% del dret de propietat, reemborsant a l’ajuntament el valor del percentatge de propietat mantinguda.

  

Finalitat de l'acció

D’aquesta manera es facilita la viabilitat dels processos de reallotjament consubstancials a la remodelació, mantenint l’equilibri econòmic, tota vegada que es manté la propietat i es substitueix un ingrés per una inversió en lloc de fórmules de subsidiació que haurien fet més inviable el procés. Al mateix temps es garanteix el manteniment patrimonial de l’ajuntament i els mecanismes per la seva conversió en diners.

  

Novetats que aporta l'acció

Les fórmules de copropietat públic – privada, no havien estat assajades en la gestió de la regeneració urbana fins aquest moment, i és interessant fer el seguiment de la seva gestió per treure les conclusions corresponents- El fet de tractar-se d’una operació que es gestiona al llarg de vuit anys permet garantir el seguiment de la mateixa.

  

Fonament de la novetat

Substituir aportacions a fons perdut per inversions que es poden rescabalar, és una via que pot donar sortida a processos de regeneració que fins avui han esdevingut inviables. Aquesta fórmula es fonamenta en acords permanentment intervinguts i validats per la intervenció municipal.

Activitats durant l’any 2019

Finalització de la gestió de la fase III A consistent en l’expropiació de 40 habitatges i el reallotjament de 30 ocupants amb dret.

El 2019 s’ha redactat el PTC (projecte taxació conjunta) de la fase III B que tancarà l’actuació definida el 2012.

Al llarg de l’any s’ha efectuat la gestió ordinària derivada de les fases anteriors així com el suport a les accions d’enderroc gestionades per l’ajuntament.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Impacte social

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Reurbanització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0