Draft Echave-Sustaeta 964565777-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020

  

Descripció

INCASÒL té previst desenvolupar el PDU d’activitat econòmica de Planes del Guàrdia situat al terme municipal de Vila-rodona i Alió.

Aquest espai podria esdevenir un dels grans pols d’activitat econòmica, logístics/industrials, a Catalunya, amb una superfície de planejament de 375 hectàrees, un àmbit a urbanitzar entorn les 200 hectàrees i parcel·les de fins a 40 hectàrees. Un ‘gra’ edificatori totalment aliè al territori receptor.

La implantació és situa en un paisatge de secà, a la plana de l’Alt Camp de Tarragona, amb pendents suaus, entre 0,5-2%, i amb cultius de vinya, ametller i olivera puntuades amb bosquines disperses de pi blanc. Una cobertura baixa que en la seva absència no facilita la integració dels volums que s’estimen, de 15 i 25 metres d’alçada.

Per la magnitud de l’actuació, INCASÒL considera indispensable definir un model d’implantació que faci compatible l’ús logístic amb els condicionants del paisatge. Així mateix, considerem adient arribar a proposar estratègies per tal que l’espai lliure públic pugui encabir usos agrícoles i de servei tècnics com ara horta solar, basses de laminació, depuradores etc. per tal d’aconseguir una zona de transició integrada entre el sector logístic i l’entorn rural.

A tal efecte, s’ha encarregat l’elaboració d’un estudi per tenir un model d’implantació i uns criteris d’ordenació de l’espai lliure públic per tal de poder-los integrar en la proposta d’ordenació del sector.

  

Finalitat de l'acció

Els criteris obtinguts amb l’estudi s’integraran com un vector més a tenir en compte en el procés d’ordenació del PDU amb l’objectiu de:

 

  • Maximitzar la integració paisatgística del futur sòl logístic/industrial en el paisatge agrícola de secà.
  • Preservar la funcionalitat agrícola dels sòls no afectats, garantint la co-existència de dos lògiques productives i una relació d’escala que sigui viable en ambdós casos.
  • Minimitzar l’impacte ecològic de la implantació en termes d’impermeabilització del sòl, pèrdua de diversitat, emissió de CO2, energia ... amb mesures compensatòries i mitigadores.
  • En la mesura del possible preservar el patrimoni cultural existent de camins i cabanes.

  

Novetats que aporta l'acció

Aquesta acció impulsada per INCASÒL presenta 2 novetats cabdals:


1. El grau d’integració de la proposta es mesurarà en funció de la consecució dels criteris de paisatge amb mesures de preservació, criteris d’ordenació i criteris de mitigació.

2. La proposta final assolirà el repte de fer possible la coexistència productiva de 2 sistemes prou diferenciats com l’agrícola i l’activitat econòmica, logístic/industrial.

 

Fonaments de la novetat

Els objectius marcats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides requereix d’un ajust en la intervenció en el territori que tendeixi a prioritzar els criteris de paisatge i la mixticitat d’usos per a poder combatre amb èxit els efectes del canvi climàtic.

  

Activitats durant l’any 2019

Al llarg del 2019 es va fer la primera fase dels treballs

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0