Draft Echave-Sustaeta 191486289-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020

Descripció

INCASÒL té previst desenvolupar el PDU d’activitat econòmica de Planes del Guàrdia situat al terme municipal de Vila-rodona i Alió. Aquest espai podria esdevenir un dels grans pols d’activitat econòmica, logístics/industrials, a Catalunya, amb una superfície de planejament de 375 hectàrees, un àmbit a urbanitzar entorn les 200 hectàrees i parcel·les de fins a 40 hectàrees. Un ‘gra’ edificatori totalment aliè al territori receptor.

La implantació es situa en un paisatge de secà, a la plana de l’Alt Camp de Tarragona, amb pendents suaus, entre 0,5-2%, i amb cultius de vinya, ametller i olivera puntuades amb bosquines disperses de pi blanc. Una cobertura baixa que en la seva absència no facilita la integració dels volums que s’estimen, de 15 i 25 metres d’alçada. Atenent a aquestes circumstàncies, INCASÒL va encarregar juntament amb el plec de redacció de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), un estudi de conques visuals que permetés identificar des d’un primer moment els impactes visuals i paisatgístics que l’actuació pot tenir a l’entorn territorial.

 

Finalitat de l'acció

Actualment, els usos destinats a la logística precisen de naus amb alçades i volums edificats més elevats. La composició territorial de l’àmbit de les Planes del Guàrdia limita en molts casos la ubicació d’aquests usos en gran part del territori.

L’estudi del paisatge i visibilitats de l’àmbit de les Planes del Guardià té la finalitat de determinar i concloure sobre la millor solució per a la preservació dels impactes visuals i paisatgístics i han de poder incidir en la presa de decisions de l’ordenació futura del sector.

 

Novetats que aporta l'acció

La novetat de l’acció realitzada està en el fet d’haver incorporat des de l’inici del procés de redacció de l’Avanç del PDU un estudi de conques visuals per ajudar a determinar la millor distribució per la implantació de les naus. Per norma general i per normativa, els EIIP i en conseqüència l’anàlisi de visibilitats s’incorporen en el tràmit d’aprovació inicial, quan a la fase d’avanç ja s’han presentat diferents alternatives que no incorporen en la seva formulació la incorporació de les visibilitat i l’impacte que poden generar la seva implantació al paisatge.

Amb aquesta iniciativa, doncs, INCASÒL fa un pas més enllà d’allò que és exigible normativament per tal de planificar el territori d’una manera més alineada amb les exigències derivades dels impactes ambientals i socials que generem amb les nostres actuacions.

En la metodologia d’aquest estudi de visuals s’ha generat una modelització del terreny el més fidedigne a la realitat possible, mitjançant la combinació del model digital d’elevacions (MDE 2X2), les edificacions de la base topogràfica a escala 1:5.000 més les dades de la 2ona cobertura lidar per modelitzar la vegetació i les plantacions. Aquesta modelització del terreny actual més la incorporació dels volums previstos segons l’ordenació permet crear una comparativa de visuals i impactes, que permet ajustar les mesures d’integració i d’apantallament per tal de minimitzar-ne els efectes i que aquests es puguin considerar assumibles a l’àmbit.

 

Fonaments de la novetat

Els objectius marcats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides requereix d’un ajust en la planificació territorial i d’un anàlisi rigorós d’aquells instruments de planificació que resultin més adients per a territoris sensibles. I, si és el cas de trobar-nos amb instruments normatius de no obligat compliment (com és aquest cas), prendre la iniciativa d’un canvi de tendència que permeti incorporar majors eines per als gestors del territori per a poder articular una planificació territorial més sensible tot integrant el millor possible els nous usos proposats al paisatge.

Activitats durant l’any 2019

Al llarg del 2019 es va fer la primera fase dels treballs

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Paisatge

Gestió integrada del paisatge

Centres logístics

Avaluació territorial de les activitats logístiques

Puntuació document

0

Visites 32
Recomanacions 0