La GEH

La Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) està pensada per facilitar l’estimació d’emissions de GEH. Amb el suport d’aquesta Guia, les organitzacions i la ciutadania poden estimar les emissions associades a les seves activitats, o bé la reducció d’emissions que pot esperar-se quan s’implanta una acció de mitigació. Aquesta Guia introdueix també el marc dels inventaris o petjades de carboni de les organitzacions, i explica les diferents categories d’emissions que poden identificar-se, d’acord amb els protocols reconeguts internacionalment actualment vigents. Així mateix, dóna pautes per al càlcul de la petjada de carboni d’esdeveniments.

L’OCCC fa com a mínim una revisió anual de la Guia el mes de març de cada any, la qual inclou l’actualització dels factors d’emissió amb les últimes dades disponibles, i, en la mesura del possible, es va ampliant l’abast de les categories incloses en el càlcul d’emissions de GEH. L’1 de març s’ha publicat la Guia de 2016 que, a banda d’actualitzar els factors d’emissió dels combustibles fòssils d’acord amb les darreres dades disponibles, així com els preus mitjans dels combustibles d’automoció, inclou les novetats següents:

 • Actualitza el mix elèctric emprant les últimes dades disponibles i d’acord amb la metodologia de càlcul del mix elèctric de l’OCCC. 
 • Actualitza els factors d’emissió de la gasolina i el gasoil d’automoció i agrícola  d’acord amb les directrius de l’IPCC de 2006. 
 • Incorpora els requisits normatius pel que fa als objectius mínims de venda o consum de biocarburants en el càlcul del factor d’emissió de la gasolina d’automoció i el dièsel. 
 • Actualitza els factors d’emissió dels modes motoritzats (g CO2/km) d’acord amb les velocitats per tipus de vehicles del DTES. 
 • Actualitza els factors d’emissió del mode ferroviari d’acord amb les últimes dades disponibles dels operadors i amb el mix elèctric de 2015.
 • Incorpora els potencials d’escalfament global (GWP) de mescles de gasos fluorats amb efecte d’hivernacle que contenen gasos regulats pel Reglament 517/2014. 
 • Actualitza els factors d’emissió per al càlcul de les emissions derivades de la gestió dels residus municipals que s’hi generen. 
 • Incorpora un nou annex per al càlcul d’emissions de gasos fluorats amb efecte d’hivernacle en organitzacions, en el seu annex 8 i que s’informa més àmpliament a la notícia d'aquest butlletí: L'OCCC elabora un document per al càlcul d'emissions de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle en organitzacions.

Pel que fa a la metodologia per calcular el mix elèctric s’ha de tenir en compte les diferents opcions en la procedència d’aquesta energia:

 • Electricitat consumida que no prové de la xarxa, sinó directament d’una instal·lació no pròpia, no connectada a xarxa: per al consum que prové de la instal·lació no connectada a xarxa, el mix elèctric que cal aplicar és el que correspongui a la font d’energia de la instal·lació, per exemple 0 gCO2/kWh si es tracta d’una instal·lació de fonts d’energies renovables, o el factor d’emissió del gas natural si es tracta d’una instal·lació de cogeneració amb gas natural per autoconsum.
 • Electricitat consumida de la xarxa provinent d’energies renovables i que disposi de la GdO corresponent: es pot aplicar un factor d’emissió de 0 gCO2/kWh
 • Electricitat consumida de la xarxa i que no disposi d’un certificat de GdO: s’aplica el mix elèctric de xarxa. D’acord amb les metodologies internacionals i la disponibilitat de dades existeixen dues alternatives:
  • S’aplica el mix que proporciona la companyia comercialitzadora.
  • S’aplica el mix general de la xarxa. Aquest valor del mix que publica l’OCCC és el mix de producció bruta de la xarxa elèctrica peninsular i que no inclou els kWh provinents de fonts d’energia renovable certificats amb GdO que han estat adquirits per un consumidor final, a fi d’evitar la doble comptabilitat. Per a més informació podeu consultar la pàgina del mix elèctric de l’OCCC.

Així mateix, l’OCCC ha actualitzat la Calculadora'd’emissions de GEH.'  La Calculadora inclou els últims factors d’emissió disponibles i permet estimar les emissions associades a una activitat. En concret, serveix per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, les emissions fugitives de gasos fluorats, les emissions derivades de la gestió dels residus municipals i les emissions generades pel consum d'aigua de les xarxes urbanes.

Per tal de facilitar el seu ús, la Calculadora dóna opció d’introduir les variables d’activitat amb diferents unitats, i inclou una pestanya resum en què es recopilen les emissions per categories. La classificació de les emissions per abasts es fa d’acord amb les metodologies internacionalment reconegudes (ISO 14064, part 1 i ISO/TR 14069).


Imatge per la guia i calculadora


Autors

Redactat per: Elena Blanco Villar  i Margarita Torre . Per saber-ne més: Elena Blanco Villar


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 11
Recomanacions 0

Compartiu aquest document