Guia per a les organitzacions

Actualment, nombroses organitzacions treballen amb equips que contenen gasos fluorats amb efecte d'hivernacle (GFEH). Tant per a les organitzacions que tenen aquests equips, com per a  les que fan tasques d’instal·lació i/o manteniment dels equips en altres organitzacions, les emissions de GFEH poden suposar un volum important de les emissions totals del seu inventari.

Per això és fonamental que les organitzacions sàpiguen quan i com s’han de calcular aquestes emissions, d’acord amb les normes ISO 14064, part 1, i la ISO/TR 14069, que són les normes de referència per al càlcul d’emissions de GEH en organitzacions. Amb aquest objectiu, l’OCCC ha elaborat un document específic integrat com a l’annex 8 de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de GEH

L’origen de les emissions de gasos fluorats són les fuites que hi pugui haver en les diverses fases de la vida dels equips que els contenen, per exemple en la seva instal·lació o al llarg de la fase d’ús.

En principi, quan una organització adquireix un nou equip que contingui GFEH no s’espera que hi hagi emissions, ja que s’entén que la instal·lació de l’equip es fa seguint els requisits que la normativa estableix quant a la seva correcta manipulació. Igualment, l’ús ordinari d’equips que contenen GFEH en els quals no s’ha detectat cap fuga, no comporta emissions.

En cas de produir-se una fuga, les emissions de GFEH d’un equip de refrigeració es poden detectar, entre altres factors, en les tasques de manteniment o de revisió del correcte funcionament de l’equip. En aquell moment es pot observar una reducció de la càrrega de GFEH, o bé per un funcionament incorrecte de l’equip, que faci necessari recarregar-lo amb GFEH. Un altre procediment que indica si hi ha hagut una emissió de GFEH és en els controls de fuites que, d’acord amb la normativa, s’han de realitzar amb una periodicitat específica en funció de la càrrega de GFEH de l’equip. Un exemple són els que s’han de dur a terme periòdicament en equips que contenen 5 o més tones equivalents de CO2. També s’han de dur a terme controls de supervisió posteriors a la reparació realitzada després de detectar una fuita.

Els potencials d’escalfament dels GFEH inclosos a la normativa de referència de gasos fluorats amb efecte d’hivernacle es poden consultar a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de GEH (annex 3.3).

En aquesta Guia s’explica on s’empren els diferents gasos fluorats: els hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i l’hexafluorur de sofre (SF6).

  • Els HFC són el grup més comú de gasos fluorats. S’utilitzen en diversos sectors i aplicacions com, per exemple, refrigerants en equips fixos de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor, agents bufadors per a escumes, productes extintors, propulsors d’aerosols i dissolvents.
  • Els PFC s’utilitzen generalment en el sector de l’electrònica i en la indústria cosmètica i farmacèutica, i en menys mesura també en el sector de la refrigeració com a substituts del CFC. En el passat, els PFC s’han utilitzat també com a productes extintors i encara poden estar presents en antics sistemes de protecció contra incendis.
  • El SF6 s’utilitza principalment com a gas aïllant i en equips de commutació d’alta tensió i com a gas protector en la producció de magnesi i alumini.

Per calcular les emissions fugitives de gas fluorat amb efecte d’hivernacle,  s’utilitza la dada de quantitat de gas fluorat (en unitats de massa), a la qual cal aplicar el factor d’emissió que correspongui d’acord amb la taula de l’annex 3.3 de la Guia. Igualment, la Calculadora d’emissions permet fer el càlcul d’emissions fugitives de forma àgil.

Per determinar la càrrega de gas fluorat (kg) d’acord amb la qual es calculen les emissions potencials de GEH, es pot fer servir  entre altres:

  • L’etiqueta informativa de l’equip
  • El manual o especificacions tècniques del fabricant, proveïdor o empresa de serveis de l’equip
  • Els registres de l’equip

En l’apartat 4 de la Guia també es mostren dos exemples d’emissions fugitives de gasos fluorats.


Calculadora d'emissions


Autors

Redactat per: Elena Blanco Villar  i Margarita Torre . Per saber-ne més: Elena Blanco Villar


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 48
Recomanacions 0

Compartiu aquest document