Guia pràctica per al càlcul de gasos

La Guia pràctica per al càlcul de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) està pensada per facilitar l’estimació d’emissions de GEH. Com ja es va comentar a la notícia del butlletí 19, l’OCCC fa com a mínim una revisió anual de la Guia al mes de març de cada any, la qual inclou l’actualització dels factors d’emissió amb les últimes dades disponibles, i, en la mesura del possible, es va ampliant l’abast de les categories incloses en el càlcul de GEH. L’1 de març s’ha publicat la Guia de 2017 que, a banda d’actualitzar els factors d’emissió dels combustibles fòssils d’acord amb les darreres dades disponibles, així com els preus mitjans dels combustibles d’automoció, inclou les novetats següents (que es poden consultar a les pàgines 5 i 6 de la Guia que figura al final de l’article):

 • Actualitza el mix elèctric emprant les últimes dades disponibles i d’acord amb la metodologia de càlcul del mix elèctric de l’OCCC.

Pel que fa  al mix elèctric, la metodologia per calcular el mix elèctric general de la xarxa ha canviat, però es mantenen les diferents casuístiques quant a la procedència de l’energia elèctrica consumida. Així, hom pot distingir:

 1. Electricitat consumida que no prové de la xarxa, sinó directament d’una instal·lació no pròpia no connectada a xarxa: per al consum que prové de la instal·lació no connectada a xarxa, el mix elèctric que cal aplicar és el que correspongui a la font d’energia de la instal·lació, per exemple 0 g CO2/kWh si es tracta d’una instal·lació de fonts d’energies renovables, o el factor d’emissió del gas natural si es tracta d’una instal·lació de cogeneració amb gas natural per autoconsum.
 2. Electricitat consumida de la xarxa provinent d’energies renovables i que disposi de la GdO corresponent: es pot aplicar un factor d’emissió de 0 g CO2/kWh. Cal fer notar que aquest factor d’emissió s’aplica només quan la GdO prové d’energies renovables i que s’exclouen les GdO de cogeneració d’alta eficiència.
 3. Electricitat consumida de la xarxa i que no disposi d’un certificat de GdO: s’aplica el mix elèctric de xarxa. D’acord amb les metodologies internacionals i la disponibilitat de dades hi ha dues alternatives:
  • S’aplica el mix que proporciona la companyia comercialitzadora. El valor de factor d’emissió per al consum elèctric pot ser proporcionat per cada companyia comercialitzadora en funció del mix de fonts d’energies que s’han utilitzat per generar l’energia elèctrica que comercialitza. Aquest mix de producció varia d’un any a un altre. Per això, el factor d’emissió de les comercialitzadores també pot variar anualment. Les companyies comercialitzadores tenen l’obligació d’informar aquest valor en les seves factures elèctriques i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publica cada any la informació referent al mix elèctric de comercialització de cada companyia comercialitzadora (de l’any anterior a l’any en curs). Aquesta informació s’actualitza habitualment a partir del 31 de març en el web de la CNMC. Quan aquesta informació estigui disponible, l’OCCC publicarà el llistat amb aquests valors en el seu web juntament amb aquesta Guia.
  • S’aplica el mix general de la xarxa. Aquest valor del mix que publica l’OCCC és el mix de la xarxa elèctrica peninsular i no inclou els kWh provinents de fonts d’energia renovable certificats amb GdO que han estat expedides tant a un consumidor final com a una comercialitzadora, a fi d’evitar la doble comptabilitat.Aquest criteri és adequat quan en el moment de realitzar l’inventari no es coneix el mix de la companyia comercialitzadora o no està actualitzat. Igualment, també es pot aplicar per a aquells càlculs d’emissions de GEH en l’aspecte general o agregat. Per exemple, quan l’electricitat consumida és proporcionada per vàries comercialitzadores, les emissions es poden estimar en funció del consum proporcionat per cada companyia i el seu mix elèctric o bé, estimar-les segons el consum total i el mix general de la xarxa.

 

 • Actualitza els factors d’emissió de la gasolina i el gasoil d’automoció i agrícola d’acord amb les directrius de l’IPCC de 2006 i els objectius obligatoris mínims de venda de biocarburants per a 2016.
 • Actualitza els preus mitjans dels combustibles d’automoció.
 • Actualitza els factors d’emissió del modes motoritzats (g CO2/km) d’acord amb la nova versió de la Guia EMEP/ EEA d’inventari d’emissions de gasos contaminants de l’aire.
 • Actualitza els factors d’emissió del mode ferroviari d’acord amb les últimes dades disponibles dels operadors i amb el mix elèctric de 2016.
 • Incorpora més potencials d’escalfament global (GWP) de mescles de gasos fluorats amb efecte d’hivernacle que contenen gasos regulats pel Reglament 517/2014.
 • Incorpora el càlcul de les emissions pel transport de mercaderies en avió.
 • Actualitza els factors d’emissió d’autobusos urbans i metro d’acord amb les últimes dades disponibles dels operadors i amb el mix elèctric de 2016.
 • Actualitza els factors d’emissió pel càlcul de les emissions derivades de la gestió dels residus municipals que hom genera.
 • Incorpora un exemple de càlcul d’emissions per l’organització d’un esdeveniment en l’annex 1.
 • Amplia l’annex 6 amb la incorporació de noves distàncies ferroviàries de vàries línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
 • Actualitza l’annex 7 detallant la nova metodologia de càlcul del mix elèctric per l’OCCC.

  Per a més informació:

  Calculadora: http://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/


Autors

Redactat de la noticia: Elena Blanco Villar i Marga Torre

Per saber-ne més: Elena Blanco Villar

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/05/17
Acceptat a 01/05/17
Presentat el 01/05/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 35
Recomanacions 0

Compartiu aquest document