Al maig s’ha presentat l’Informe final del projecte Interreg Europe "European regions toward circular economy (CircE)", desenvolupat entre 2017 i 2021. CircE tenia com a repte principal detectar les oportunitats i les barreres d'implantar polítiques d'economia verda i circular en els sectors econòmics identificats com a prioritaris en les Estratègies regionals d'especialització intel·ligent (RIS3) de les regions participants.


Draft Rubert Taya 986971994-image2.png

Portada de l’Informe final del CircE

Els sectors estratègics

El projecte ha abordat els 8 sectors econòmics estratègics següents:

 • residus alimentaris / sector de les begudes
 • tèxtil
 • biomassa
 • plàstics
 • entorn construït
 • RAEE/metalls estratègics
 • turisme
 • primeres matèries.


Les 8 regions europees que hi han participat han escollit sobre quins sectors es volien centrar considerant tant la importància relativa de cada sector per a la seva economia regional i el seu potencial de “creixement circular”, com l’adaptació a les RIS3 de cada regió. Catalunya, representada per l’Àrea de Desenvolupament Sostenible de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, s’ha centrat en els sectors del tèxtil i de les begudes.


Draft Rubert Taya 986971994-image3.png

Sectors estratègics abordats per cada regió participant


El paquet d’eines

El paquet d’eines és un mètode que s’ha dissenyat dins del projecte CircE per desenvolupar un sistema de suport de les decisions estratègiques per configurar polítiques d’economia circular en regions europees. Aquest mètode l’han aplicat totes les regions alhora en relació amb els seus sectors d’interès, i es considera un dels assoliments clau del projecte. Aplicar-lo de manera sistemàtica però amb cert grau de llibertat ha permès a les regions dissenyar els 8 plans d’acció, que són una altra de les grans fites del CircE.

El mètode s’ha desenvolupat seguint un enfocament principalment analític durant el primer any, i un plantejament dialògic durant el segon any. Per a cada fase s’han dissenyat eines específiques amb la finalitat de facilitar l’anàlisi de referència. La representació gràfica de la informació recollida també s’ha considerat un element fonamental, ja que calia connectar i mostrar eficaçment la informació obtinguda a partir de diferents fonts i en diferents territoris.

El paquet d’eines de CircE, que es pot veure a la imatge següent, inclou cinc eines:

 • Eina de mapatge: serveix per definir l’entorn actual d’economia circular de referència a les regions.
 • Cadena de valor: representa les cadenes de valor circulars, per tal de mapar agrupadament en forma de fluxos les fases, els actors, les bones pràctiques, els projectes i les oportunitats.
 • Eina de barreres: identifica les barreres a partir d’un qüestionari, per identificar les accions necessàries per superar-les.
 • Eina de priorització: classifica les oportunitats prèviament identificades a partir d’un arbre de criteris, tenint en compte les consideracions dels responsables polítics i de les parts interessades.
 • Eina d’estratègia: mostra la diferent priorització de les oportunitats realitzada pels responsables polítics i per les parts interessades sectorials i facilita l’elaboració de plans d’acció eficients que incloguin les accions més adequades.


A l’Informe final s’explica l’enfocament i el funcionament de cadascuna d’elles i se’n mostren exemples d’aplicació extrets del projecte.

Draft Rubert Taya 986971994-image4.png

Marc sinòptic del paquet d’eines del CircE


Els resultats

L’Informe final inclou una síntesi dels resultats obtinguts per cada regió participant. El pla d’acció de Catalunya incloïa les 5 accions següents:

1. Millorar la sensibilització i crear capacitats.
2. Acció pilot per promoure un acord sobre la transformació cap a un sector tèxtil circular.
3. Identificació d’eines relatives a l’economia circular i a la reducció dels residus alimentaris, així com instruments de suport per implementar-les: pautes d’economia circular i tallers per a diferents subsectors de les begudes.
4. Anàlisi de les necessitats d’R+D+I per incrementar el percentatge de plàstic reciclat en els nous envasos i buscar nous materials d’envasat.
5. Integració de l'economia circular en el nou Programa Operatiu FEDER per a Catalunya 2021-2027.

Draft Rubert Taya 986971994-image5.png

Persones implicades en el CircE


Autors

Redactat per: Marta Batllevell i Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Marta Batllevell i Mireia Cañellas

Back to Top

Informació del document

Publicat a 21/06/21
Presentat el 21/06/21

Volum Notícies, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Ecoetiquetatge i distintius de qualitat ambiental

Puntuació document

0

Visites 46
Recomanacions 0