ATM_Propostes reordenació sistema peatges_05.jpg

Coordinació de l’activitat: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants:

 • Delegació del Govern a les societats concessionàries d’autopistes
 • SENER Ingeniería y Sistemas, SA

  Període: gener de 2008 – desembre de 2008

Objectiu:

Avaluar la incidència en la mobilitat de diverses polítiques sobre els peatges, proposar polítiques tarifàries adaptades i caracteritzar la persona usuària habitual.

Descripció:

En aplicació del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, l'ATM ha elaborat un seguit de propostes relatives a la política de peatges a les autopistes que accedeixen a Barcelona per tal de contribuir a la mobilitat sostenible. La proposta analitza diverses polítiques, com ara la reducció del peatge als vehicles amb més de 2 o 3 persones i als menys contaminants, i la compagina amb les polítiques existents que afavoreixen els/les conductors/ores recurrents.

A partir d'una enquesta i de la flexibilitat mostrada per les persones usuàries de l'autopista, l'estudi avalua la incidència de cada variació en la política i en l'import del peatge en termes d'increment o reducció del trànsit i dels ingressos que se'n deriven.

El treball té com a àmbit d’estudi la Regió Metropolitana de Barcelona, horitzó des de l’any 2009 fins al final de les concessions. L’objectiu és determinar les possibles modificacions que cal introduir en els peatges de les autopistes per afavorir l’acompliment dels objectius del Pla director de mobilitat en el marc de la Resolució 55/VIII del Parlament de Catalunya.

 

Draft Garcia 882518395-ATM Reordenacio peatges-atm propostes reordenacio sistema peatges 04.jpg

Plànol de les autopistes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  En particular, es tracta de:

 • considerar la incidència dels peatges en la gestió de la mobilitat del conjunt de la xarxa,
 • proposar polítiques tarifàries en funció de les hores vall i les hores punta, la fluïdesa del trànsit i el nombre d’ocupants dels vehicles, i
 • identificar la noció de persona usuària habitual per tal d’assolir un tractament econòmic més equitatiu de la mobilitat ocupacional.

Els punts de peatge analitzats són els que consten a la taula annexa, amb indicació de les seves característiques.

 

Draft Garcia 882518395-ATM Reordenacio peatges-atm propostes reordenacio sistema peatges 01.jpg

    Els diferents tipus de peatge existents i les seves característiques i funcionalitats es reflecteixen a la taula annexa:

 

Draft Garcia 882518395-ATM Reordenacio peatges-atm propostes reordenacio sistema peatges 02.jpg


Draft Garcia 882518395-ATM Reordenacio peatges-atm propostes reordenacio sistema peatges 03.jpg

 

Beneficiaris:

 • Administracions públiques competents
 • Empreses concessionàries d’autopistes
 • Analistes i consultors/ores de planificació del transport
 • Persones usuàries de la xarxa d’autopistes

 

Projectes relacionats:

Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/08
  Acceptat a 01/01/08
  Presentat el 01/01/08

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2008
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Mobilitat de passatgers

  Tarifació integrada dels serveis

  Eixos transversals

  Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

  Tarifació per ús d'infraestructura viària o ferroviària (cànon)

  Tarifació variable de la mobilitat

  Puntuació document

  0

  Visites 66
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document