ATM_Implantació mode ferroviari_02.jpg

Coordinació de l’activitat: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants: TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras

Període: novembre de 2007 – maig de 2008

Objectiu:

Les plataformes reservades és un dels modes per servir una determinada connexió. Aquest estudi identifica i analitza els corredors idonis en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona per instal·lar aquestes plataformes, així com les seves especificacions tècniques per minimitzar els costos econòmics en el procés de reconversió a plataforma tramviària o a metro lleuger.

Descripció:

En el Pla director d’infraestructures 2001-2010 de la Regió Metropolitana de Barcelona es planteja sovint la discussió sobre el mode idoni per servir una determinada connexió. Una possibilitat a considerar és preveure una plataforma reservada per a autobusos que, quan la demanda ho justifiqui, esdevingui una línia ferroviària.

 

Draft Garcia 400960835-ATM Implantacio mode ferroviari-2-atm implantacio mode ferroviari 01.jpg

    Una finalitat habitual d'aquestes plataformes és ser el pas previ a la construcció d'un mode més pesant, com és el tramvia o el metro lleuger. L'objectiu d'aquest estudi se centra, principalment, en dues qüestions:

 • Identificació i anàlisi dels corredors idonis en l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona per a la instal·lació de plataformes reservades per a autobús, susceptibles de canviar a un mode tramviari en funció de la demanda.
 • Estudi i definició de les especificacions tècniques (geomètriques i estructurals) que han d’incloure una plataforma reservada per a autobús, de tal manera que es minimitzin els costos econòmics en el procés d’una possible reconversió a plataforma tramviària, quan es consideri oportú.

Paral·lelament, s'ha realitzat una anàlisi de plataformes reservades en d’altres països.

Finalment, es du a terme una anàlisi de la viabilitat tècnica de la implantació d'una plataforma reservada que inicialment sigui per a autobusos, però que sigui fàcilment transformable en tramviària. Per això s'han analitzat diferents condicionants de disseny com la geometria general o els elements típics tramviaris com són els sistemes d'inserció de carril. Això es concreta en la definició d'una sèrie de seccions tipus a aplicar en els corredors. De totes les actuacions considerades, se’n realitza una prognosi de demanda i una jerarquització a partir d’una anàlisi cost-benefici.

 

Beneficiaris:

• Administracions públiques competents • Analistes i consultors/ores de planificació del transport • Persones usuàries de transport públic de la zona

Projectes relacionats:

Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/08
  Acceptat a 01/01/08
  Presentat el 01/01/08

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2008
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Planificació territorial

  Planificació concurrent

  Mobilitat de passatgers

  Infraestructura dedicada al transport col·lectiu

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

  Puntuació document

  0

  Visites 57
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document