Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/11/20
Presentat el 09/11/20

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Representació de dades

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures singulars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa ferroviària

Sistemes d'explotació

Localització

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0