Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/11/20
Presentat el 06/11/20

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Serveis basats en la localització

Aspectes jurídics i institucionals

Avaluació de la legislació vigent

Instruments i mecanismes contractuals

Arquitectura institucional

Cooperació entre ens

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Paraules clau