El projecte Houseful: Solucions i serveis circulars innovadors per al sector de l’habitatge

  El sector de l’edificació és un gran consumidor de recursos, és per això que  té un important paper en la seva contribució per evitar el canvi climàtic.  L’edificació consumeix un 50% dels materials primers extrets, un 40% del consum d’energia final,  un 33% del consum d’aigua i un 33% de tot el residu produït.

El projecte europeu Houseful (http://houseful.eu/), format per 16 socis de diversos països europeus, entre ells l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, proposa un canvi de paradigma cap a un sector de l’habitatge fonamentat en l’economia circular que demostra la viabilitat d’onze solucions basades en aquests conceptes.

Aquestes solucions seran cocreades pels membres del consorci del projecte i organismes, juntament amb entitats que tinguin interès en promoure l’economia circular que poden ser per una banda enginyeries, arquitectures, productors de materials amb conceptes de circularitat, etcètera, i per altra els  que tinguin influència i poder per implantar-la com constructores, promotores, legisladors, governs, ajuntaments i agències d’habitatge;  o els que d’alguna manera es puguin veure afectats per la seva implantació com els inquilins i propietaris.

Les solucions es classifiquen en cinc vectors: holístic, material, aigua, residus i energia.

 

Houseful fig.1

Figura 1: Solucions proposades pel projecte Houseful per aplicar al sector de l’Habitatge.

  Els objectius que es pretenen assolir amb la creació i implantació d’aquestes solucions són tres:

 1. Creació d’una metodologia per poder avaluar i mesurar la circularitat als edificis d’habitatges mitjançant la creació de KPIs (per les seves sigles en anglès: Key Performance Indicators), els quals són indicadors d’acompliment.Aquest objectiu sorgeix de la manca d’indicadors que hi ha actualment. En base als KPIs creats, es desenvoluparà una eina informàtica per tal de que qualsevol usuari (inquilins, propietaris, promotors, etcètera) puguin determinar a quina escala de circularitat es troba un determinat edifici.
 2. Reduir la producció de residus mitjançant l’ús adequat dels edificis per part dels inquilins realitzant les següents accions:
  • Recuperació de més del 95% dels residus orgànics domèstics per la seva valorització com a biogàs.
  • Reciclatge de més del 90% de l’aigua de pluja, de les aigües grises (aigües de les aixetes) i de les aigües negres (aigua del inodors) per a producció d’aigua regenerada.
  • Producció de biogàs d’alta qualitat amb les aigües negres i els residus orgànics i aprofitament del residu per a la generació de compost d’alta qualitat.
 3. Reducció del consum d’energia primària no renovable fins a un 50% mitjançant la integració de millores passives (millora de l’aïllament dels edificis) i la instal·lació de mesures actives (valorització de biogàs, energia solar...) amb l’objectiu d’arribar a un edifici NZEB (per les seves sigles en anglès Nearly Zero Energy Building), edificis de consum quasi zero.

Destaquem

Projecte Houseful

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Edificis pilot para l'aplicació de les solucions Houseful

Les solucions proposades pel projecte Houseful s’implantaran en quatre edificis demostratius. Dos es troben situats a Àustria i els altres són dues promocions d’habitatge social gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, una de les quals està a Sabadell i l’altre a Sant Quirze del Vallès.

 

Edifici del Bloc dels Mestres a Sabadell, província de Barcelona

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya implantarà algunes de les solucions creades al projecte Houseful en aquest edifici aprofitant la seva rehabilitació.


houseful_2_3

Figura 2: Estat actual de l’edifici. Esquerra: Exterior de l’edifici. Dreta: Interiors de l’edifici

  L’edifici, construït l’any 1958, es troba totalment aïllat a partir de la primera planta, te orientació sud-est i consisteix en una finca de 9 pisos d’alçada, amb 16 habitatges, 2 per planta, i un local per a l’associació de veïns del barri a planta baixa. Tots els espais dels habitatges són exteriors.

La reforma adaptarà l’edifici als requeriments del nou Codi Tècnic de l’Edificació i hi ha una part considerable de reforç estructural. Es col·locarà un aïllament exterior al seu embolcall, ja que actualment l’edifici no en disposa, i s’instal·larà gas natural per a la cuina i per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària que es feia amb acumuladors elèctrics.

Les solucions proposades al projecte Houseful es combinaran amb la rehabilitació convencional de l’edifici aplicant-se, o bé com a instal·lacions addicionals, o bé com a substitució de materials i sistemes.

 

Houseful fig.4

Figura 3: Esquema de les solucions que s’aplicaran a l’edifici demostratiu 1, El Bloc dels Mestres a Sabadell.

  Les solucions que s’implantaran són les que es mostren a la Figura 3.

 • Solució 5: Recollida d’aigües grises i pluvials que es filtraran amb mètodes naturals consistents en plantes per després passar per un procés d’higienització amb ozó i raigs Ultra Violats i posteriorment fer-la servir per les cisternes dels vàters i/o per irrigació.
 • Solució 7: Recull d’aigües negres i barreja amb la fracció orgànica per a la obtenció, després d’un procés de digestió anaeròbica, d’un digestat generant tres subproductes:
  1. Biogàs: es farà servir com a combustible per a un motor de cogeneració que produirà energia tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària i energia elèctrica pel propi consum de l’edifici.
  2. Compost d’alta qualitat (Solució 8): per abonar els jardins comunitaris de les immediacions.
  3. Aigua tractada: S’ajuntarà amb la resultant de la solució 5.
 • Solució 9: realització d’una òptima gestió dels residus de construcció de l’edifici garantint la seva correcta disposició pel seu posterior reciclatge.
 • Solució 10: Millora de l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació de mesures passives, instal·lació d’un SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) substituint l’aïllament de poliestirè per un aïllament de suro (natural i 100% reciclable).
 • Solució 11: Instal·lació d’energies renovables, en aquest cas, energia solar tèrmica i cogeneració amb biogàs, i realització de la gestió de l’energia generada.


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Maria Valle

Per saber-ne més: Maria Valle


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/10/19
Acceptat a 04/10/19
Presentat el 04/10/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Recollida i tractament de residus

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 21
Recomanacions 0

Compartiu aquest document