L'informe

Aquest informe analitza els vincles que s’estableixen entre el Centre Intermodal del Penedès i l’economia catalana, i posa especial èmfasi en el paper que desenvolupa la logística, així com l’impacte econòmic que té sobre el Baix Penedès. Amb aquest objectiu el treball desenvolupa tres apartats que aporten informació rellevant sobre la realitat econòmica vinculada al Centre Intermodal del Penedès i les interrelacions que s’estableixen amb la seva activitat.

 • En primer lloc, a l’estudi s’analitza l’entorn geogràfic del Centre Intermodal del Penedès des de dos nivells d’observació: les comarques que integren el Camp de Tarragona i els diferents municipis del Baix Penedès. Des d’aquesta doble perspectiva s’han abordat els indicadors econòmics de la zona, posant especial èmfasi en els aspectes relacionats amb l’activitat econòmica i la seva localització territorial. Aquesta part de l’informe facilita una exhaustiva anàlisi dels diferents sectors de l’economia catalana i la seva evolució entre els anys 2000 i 2006, i s’ extreuen els principals trets:
  • Tant el PIB com l’ocupació al Baix Penedès presenten una elevada dependència del sector de la construcció i del sector immobiliari.
  • La indústria té un baix pes en comparació amb la resta de comarques del Camp de Tarragona
  • El sector dels serveis té un elevat pes a la comarca, atès que representa un 68% del total del seu PIB.
  • El commuting i lloc de residència, de fet, la comarca del Baix Penedès concentra les taxes de mobilitat diària més elevades del Camp de Tarragona així com la intensitat de fluxos més elevada del Camp.


Localització del Centre Intermodal del Penedès

Localització del Centre Intermodal del Penedès

Localització del Centre Intermodal del Penedès en el context de la xarxa viària i ferroviària estructural de l’Euroregió. Actualment l’Euroregió no integra oficialment el País Valencià a efectes de gestió.


Apartats

 • En el segon apartat s’extreuen les característiques i tendències actuals de l’activitat logística. No es pot oblidar que les tendències actuals de reindustrialització d’un territori fan necessari disposar de la logística com a element imprescindible en l’optimització dels processos productius i de distribució, a més de ser un element d’optimització de costos, fet que afavoreix la competitivitat de les empreses. La situació de partida de la comarca del Baix Penedès, descrita a l’apartat anterior, posa en relleu un territori amb unes característiques molt particulars on l’impacte demogràfic dels darrers anys, la pressió del sector immobiliari i l’elevada mobilitat dels efectius laborals poden fer que l’actual crisi tingui unes conseqüències encara més negatives.
  • En aquest sentit, la localització del Centre Intermodal del Penedès, a la comarca del Baix Penedès i voltants, pot tenir efectes positius que corregeixin part d’aquestes pautes; per exemple pot diversificat l’estructura productiva de la comarca, la qual és molt depenent del sector de la construcció i terciari, també pot servir d’atracció per localitzar altres tipus d’empreses que complementin a les inicials de tipus terciari (com per exemple aquelles destinades als serveis empresarials, formació i educació, etc.
  • Des d’un punt de vista supracomarcal, el Centre Intermodal del Penedès és una inversió estratègica per al posicionament competitiu de Catalunya per tal d’oferir solucions logístiques integrades en un marc de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • En el darrer apartat es determina la contribució econòmica del Centre Intermodal del Penedès sobre el conjunt de Catalunya amb la tècnica de l’anàlisi Input-Output, tant en termes de producció com d’ocupació. Amb aquest objectiu, s’han considerat per una banda els efectes multiplicadors de l’activitat logística sobre la resta dels sectors productius, i per l’altra els efectes ocasionats pel consum dels ocupats. Alguns dels resultats són:
  • Sumant el l’escenari mig de la inversió privada i la inversió pública, la inversió total estimada és de 436,1 milions d’euros.
  • Els llocs de treball en les empreses instal·lades al centre intermodal s’estimen entre els 3.554 en un escenari baix, 5.770 en l’escenari mig i els 10.061 llocs de treball en un escenari alt.
  • L’automatització de part del sistema d’emmagatzematge i de rotació dels productes requerirà personal amb qualificació professional, i pot oferir noves oportunitats a la inserció laboral femenina.
  • A més a més, cal dir que part de l’ocupació del Centre Intermodal del Penedès no canviarà de residència sinó que realitzarà commuting. Això disminuirà el possible impacte sobre el mercat de l’habitatge i s’estima que no hi haurà necessitat de qualificar sòl per absorbir l’increment poblacional.

 

Taula de necessitats d'habitatge

Taula de necessitats d'habitatge

Taula de necessitats d’habitatges principals nous per al 2026 tenint present el potencial del Pla territorial i el potencial del planejament urbanístic. Font: Pla territorial del Camp de Tarragona.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Sergi Badia

Per saber-ne més:Sergi Badia


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/11
Presentat el 01/04/11

Volum Notícies, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació estratègica territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Centres logístics

Avaluació territorial de les activitats logístiques

Localització

Puntuació document

0

Visites 13
Recomanacions 0

Compartiu aquest document