Primera sessió de pluja d'idees

Geocom és un grup transversal i multidisciplinari dins del Departament que gestiona temes relacionats amb la cartografia i la informació geogràfica enteses com la informació relacionada amb el territori. Les tasques que té encomandes són:

 • Actualització i manteniment de la cartografia de què disposa el DTES tant al servidor com al fons cartogràfic d’Oracle.
 • Establiment i seguiment dels vincles amb els diferents organismes productors de cartografia.
 • Centralització i canalització de les necessitats de les persones usuàries pel que fa a cartografia i programaris (CAD i SIG).
 • Anàlisi i determinació dels programaris i versions a emprar en la gestió de la informació geogràfica.
 • Difusió dels coneixements relacionats amb els temes descrits.

  Aquest darrer any ha portat canvis important per Geocom ja que ha passat de ser un grup informal de treball a constituir-se en una comissió departamental, cosa que ha fet augmentar el nombre de membres i, com a conseqüència, s’ha guanyat representativitat i visibilitat.

La comissió Geocom s’ha estructurat en 7 comissions de treball, de composició interdisciplinar, per tirar en davant els objectius establerts per al 2012. Els resultats han estat:

 • Estandardització de criteris sobre la gestió de la informació geogràfica.
 • Simplificació del procediment de petició i recepció d’informació geogràfica.
 • Millora de la gestió i transferència del coneixement intern sobre la informació geogràfica.
 • Definició de procediment de publicació de la informació que gestiona el DTES internament i externa.
 • Coordinació d’unitats i de feines de tractament d’informació geogràfica.
 • Capacitat de diagnosticar noves necessitats i possibles productes geocartogràfics pel DTES.
 • Implantació de noves maneres de treballar i millora en la interoperabilitat departamental.

  Per elaborar el Pla de treball del 2013, a part de les tasques o funcions que des de Geocom ja es tenen presents, es volia analitzar quins reptes encara no s’hi havien considerat. Així doncs, es va proposar fer unes sessions de pluja d’idees, obertes a tothom del Departament que hi volgués participar. Es van planejar dues sessions. La primera tenia com a objectiu obtenir una gran quantitat d’idees i necessitats relacionades amb la IG. Els resultats de la sessió van quedar reflectits en l’esquema següent, que pretén esquematitzar els àmbits sobre els quals cal incidir i que apleguen les idees i necessitats identificades a la sessió.

Per elaborar el Pla de treball del 2013, a part de les tasques o funcions que des de Geocom ja es tenen presents, es volia analitzar quins reptes encara no s’hi havien considerat. Així doncs, es va proposar fer unes sessions de pluja d’idees, obertes a tothom del Departament que hi volgués participar. Es van planejar dues sessions. La primera tenia com a objectiu obtenir una gran quantitat d’idees i necessitats relacionades amb la IG. Els resultats de la sessió van quedar reflectits en l’esquema adjacent, que pretén esquematitzar els àmbits sobre els quals cal incidir i que apleguen les idees i necessitats identificades a la sessió.


Segona sessió de pluja d'idees

Per a la segona sessió és va proposar obtenir possibles solucions o projectes d’intervenció que caldria posar en marxa, per donar resposta a les necessitats identificades a la primera sessió. Per aconseguir-ho, durant aquesta segona sessió es van combinar tres mètodes de treball basats en tècniques de creativitat i d’anàlisi de problemes.

La feina feta en aquestes dues sessions de treball han servit per completar les previsions que figuren al Pla de treball 2013, que es va aprovar a la reunió plenària del 10 de gener del 2013. El Pla es vertebra en cinc línies estratègiques i sis comissions de treball operatiu.

 • Línia 1. Publicar la informació geogràfica interna i externament.
 • Línia 2. Coordinar les necessitats tècniques i d'IG de les unitats.
 • Línia 3. Difondre el coneixement cartogràfic a tota l'organització.
 • Línia 4. Desenvolupar el caràcter prescriptiu i assessor dins de l'organització.
 • Línia 5. La informació geogràfica en l'administració electrònica.

  S'ha demanat a dues persones que van participar en la pluja d'idees que donin la seva opinió sobre el desenvolupament de les sessions i els resultats, per poder valorar l'impacte que pot tenir un treball d'aquest estil en l'organització.

Júlia Rubert, de la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge, comenta, d'una banda, que com a experiència individual li va semblar molt interessant, ja que es va assabentar de l'existència del grup Geocom i de les tasques que desenvolupa; encara que ja tenia alguna idea , ara sap més coses concretes. D'altra banda, les metodologies de treball emprades en les dues sessions li van semblar innovadores i interessants. Propiciaven la participació dels integrants de la sessió, estimulaven alhora la reflexió i la imaginació i al final permeten posar en comú aproximacions de diferents grups. També van constatar metodologies molt diferents, basades en la lògica i la raó, i en la creativitat i l'atzar, que poden arribar a donar resultats i que en el fons tenen molts punts en comú. Es van adonar que processos participatius d'aquestes característiques poden dependre molt de les persones que els canalitzen i dinamitzen. En aquest cas, van trobar dues persones molt dinamitzadores i que els conduïen amb encert.

Una altra de les impressions va ser que bona part de les qüestions que sorgien eren reiteratives i genèriques. Li sembla que són problemes que probablement Geocom ja ha identificat i, per tant té dubtes sobre si la sessió ha donat realment fruïts diferents dels que ja es coneixien.

Toni Prats, també de la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge creu , per la seva banda,  que la sessió aportarà informació i que la dificultat està més en poder arribar a aglutinar totes les idees que van aparèixer. La seva percepció és que Geocom té clar el que fa, i que amb aquest exercici vol detectar possibles activitats, problemes, etc., que no estan previstos, ja sigui per desconeixement o per no haver-ho detectat. Ell partia d’una necessitat relacionada amb la geoinformació, i sabia que Geocom era el lloc on havia d’adreçar les seves peticions. Aquest era el seu primer objectiu, tot i que després, al llarg de la sessió, va veure que sorgien altres temes i, per tant, altres necessitats.

La Júlia insisteix que moltes de les idees plantejades no es redueixen solament a l’àmbit Geocom, sinó que potser són d’ampli abast i afecten més àmbits del Departament. Per exemple, la necessitat de disposar de pautes sobre la manera de fer les coses quan s’arriba de nou a una àrea de treball, cosa que no se circumscriu només a l’àmbit de la geoinformació sinó que abasta totes les tasques relacionades amb el lloc que s’ocupa.

També comenta que, en veure l’anunci de la pluja d’idees, va pensar que en no treballar amb SIG potser no podria aportar res d’interès, o que potser no podria combinar-s’ho amb les tasques més específiques del seu lloc de treball. Segurament aquests són dos dels motius pels quals molts treballadors del DTES no van participar a la pluja d’idees. Amb tot, diuen que després van comprovar que les sessions van aportar coneixement  com a usuaris, profitós per a Geocom i que va ser recíproc per a ells. Sabent-ho, potser la propera vegada s’apunta més gent. El boca orella funciona, però és una llàstima que sigui, encara, el mitjà més utilitzat.'


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Marga Torre


Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/04/13
Acceptat a 08/04/13
Presentat el 08/04/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 61
Recomanacions 0

Compartiu aquest document