#M2022

Direcció de projecte

Direcció General d'Estratègia Territorial + Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

Altres participants

Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat

Període

Octubre 2021-desembre 2023

Descripció

Malgrat que en els últims 10 anys globalment Catalunya ha guanyat població, la meitat de municipis n’han perdut (concretament 471 municipis, dels quals 320 tenen menys de 1.000 habitants). La pèrdua de gent jove, que ha anat a viure a capitals de comarca i àrees metropolitanes explica que els municipis que més població han perdut també siguin els més envellits del país.

Per revertir aquesta situació cal ser capaços de convertir aquests territoris en espais d’oportunitat mitjançant la aplicació d’iniciatives legislatives i programes d’actuació transversals, innovadors i ben coordinats. Aquests municipis són l’objecte del Programa arrelament, accions per l’equitat i l’equilibri territorial, estructurats, d’acord amb el planejament territorial, en sistemes urbans (agrupació de municipis que tenen un mínim d’interaccions mútues que generen una mobilitat obligada, una prestació de serveis comuns, i un mínim àmbit econòmic conjunt). En total, es tracta de 16 sistemes urbans que sumen 83.638 habitants segons el padró de 2022.

Draft Garcia Juanes 748700577-image1.png
Figura 4: Distribució d’habitants (2022) localització i categorització segons el % de pèrdua de població (2001-2022)


El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern espanyol el 2020 considera accions fonamentals afrontar el repte demogràfic i lluitar contra el despoblament.

El Programa arrelament, accions per l’equitat i l’equilibri territorial té per objectiu fomentar la cohesió, potenciar els elements endògens de l’àmbit d’actuació i equilibrar les desigualtats territorials de tot el territori, a partir de l’actuació sobre els sistemes urbans esmentats.

La metodologia preveu elaborar una diagnosi de partida en matèria de d’accés a l’habitatge, localització d’habitatges buits, creació de nous llocs de treball, paisatge urbà, ordenació dels espais oberts, revisió del planejament urbanístic, mobilitat i accessibilitat. A partir d’aquesta diagnosi es passarà a formular l'estratègia, executar les accions i fer seguiment dels resultats i de com han contribuït a frenar i revertir el despoblament.

Els àmbits d’actuació seran:

 • qualitat arquitectònica
 • noves activitats econòmiques
 • mobilitat sostenible i descarbonitzada
 • adaptació del planejament urbanístic


El procés preveu la participació de persones, entitats o administracions que permetin identificar les necessitats reals dels municipis i crear sinergies per al desplegament del Programa. També es preveu crear una figura jurídica de col·laboració entre els ajuntaments.

El Departament de Territori ha seleccionat un projecte singular d’actuació en un àmbit determinat, com a prova pilot d’actuació multisectorial i plurimunicipal, atès que és on es perd més població de forma sostinguda en el temps. Es realitza al sistema urbà de les Garrigues Altes de Lleida (municipis de Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs, els Torms i el Cogul) entre octubre de 2021 i desembre de 2023.

Inclou dues línies de treball:

1. Diagnosi i anàlisi de les característiques del territori. Inclou un reconeixement dels elements d’interès (masies i cases rurals) i de tractament en el sòl no urbanitzable, una diagnosi del caràcter paisatgístic del sistema urbà de les Garrigues Altes, una diagnosi urbanística dels espais oberts de la unitat de paisatges de les Garrigues Altes i treballs per diagnosticar la viabilitat de construir una biblioteca amb ludoteca i allotjament dotacional en un edifici d’equipament públic.
2. Treballs per promoure actuacions amb l’objectiu d’aconseguir l’equitat territorial. Consisteix en la redacció dels projectes d’obra i l’execució de les obres de rehabilitació i adequació d’edificis dins del nucli urbà i de propietat municipal de quatre municipis de la zona.

Un cop executada la prova pilot i si el resultat de l’avaluació és satisfactori, començaran les intervencions a la resta de sistemes urbans que perden població a Catalunya i es calcula que durin aproximadament 3 anys cadascuna. Al final del Programa es preveu una avaluació global dels resultats.


Observacions
El Programa –que inclou 16 sistemes urbans amb un total de 121 municipis– es desplega entre octubre de 2021 i desembre de 2030. La prova pilot al sistema urbà de Garrigues Altes, que és l’actuació que es considera innovadora, té lloc entre octubre de 2021 i desembre de 2023.

Finalitat de l'acció

El Programa arrelament, accions per l’equitat i l’equilibri territorial té per objectiu fomentar la cohesió, potenciar els elements endògens de l’àmbit d’actuació i equilibrar les desigualtats territorials de tot el territori.

Els objectius estratègics són els següents:

 • Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial.
 • Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país.
 • Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent.

La prova pilot té per objectiu comprovar que la metodologia funciona i permet assolir de manera satisfactòria els objectius marcats.

Novetats que aporta l'acció

La prova pilot a Garrigues Altes del projecte Arrelament territorial incorpora un seguit de novetats en el camp de l’ordenació del territori:

 • Posar atenció i el focus en uns territoris que s’estan despoblant de manera crònica, per buscar fórmules, propostes i accions que reverteixin aquest procés i hi fixin població i activitat.
 • Promoure instruments de planificació coordinada a escala supramunicipal de les principals àrees urbanes del nostre país.
 • En particular, partir dels sistemes urbans com a unitat de planificació, i no dels termes municipals. Els sistemes urbans són àmbits definits pel PTGC com un tot funcional (abasten entre 4 i 10 municipis), i aquesta prova pilot serà la primera implementació pràctica d’una planificació i implementació d’accions i projectes que els pren com a base.
 • Preveure accions coordinades de matèries diverses (habitatge, urbanisme, mobilitat, activitat econòmica, etc.). En general les planificacions i accions s’impulsen sectorialment i en aquest cas es cerca l’alineació màxima de l’acció pública per assolir un objectiu comú. Malgrat que hauria de ser la tònica general, això constitueix una innovació.
 • Experimentar noves maneres d’intervenir sobre la mobilitat en casuístiques molt diferents a la casuística metropolitana. Buscar fórmules noves que puguin funcionar en un context diferent.
 • Avançar en la implementació de mesures urbanístiques per facilitar l’activitat econòmica al món rural.
 • Assegurar fórmules de seguiment per veure què ha funcionat i què no. Replicar la prova pilot a altres territoris incorporant els aprenentatges de la prova pilot. En aquest sentit, la prova pilot és el “prototipus” de la innovació global que suposa el Programa.

Fonaments de la novetat

Aquest programa té un plantejament innovador des dels orígens. Busca resoldre una problemàtica d’envelliment i despoblament rural observada en determinats àmbits de Catalunya mitjançant l’alineació de tots els instruments d’acció departamentals a l’abast. Mai abans no s’ha intervingut de forma específica en relació amb aquest fenomen des de l’ordenació del territori, l’urbanisme i l’arquitectura, i menys de manera coordinada. El programa es testa a partir d’un prototip, aquesta prova pilot a Garrigues Altes.

Draft Garcia Juanes 748700577-chart1.svg


Draft Garcia Juanes 748700577-image2.png


Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/05/23
Acceptat a 30/05/23
Presentat el 23/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Altres finançaments EU

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Equipaments singulars

Planificació territorial

Valorització territorial

Territoris sensibles

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document