Catalunya s'ha unit al compromís global impulsat des de l’octubre de 2018 per la Fundació Ellen MacArthur* en col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient per acabar amb la contaminació per plàstics. El New Plastics Economy Global Commitment (Compromís global sobre la nova economia del plàstic) busca conjugar esforços i accions a escala global per eliminar les problemàtiques associades a la massiva producció i residus plàstics.

 

Una nova economia del plàstic

Aquest compromís promou  una economia en què el plàstic no es converteix en residu ni genera contaminació. La implementació d’aquesta economia visionària soluciona d’arrel la contaminació per plàstics i suposa beneficis econòmics, ambientals i socials profunds a partir de tres pilars: eliminar, innovar i recircular.


Logo_global_commitment

Les sis característiques clau d’aquesta economia circular en el cas específic dels plàstics són:

  • Eliminar prioritàriament els envasos de plàstic problemàtics o innecessaris.
  • Aplicar models de reutilització quan puguin oferir solucions rellevants, ja que redueixen la necessitat d'envasos d'un sol ús.
  • Garantir que el 100% dels envasos de plàstic són reutilitzables, reciclables o compostables.
  • Garantir que, a la pràctica, el 100% dels envasos de plàstic són reutilitzats, reciclats o compostats.
  • Desvincular totalment l'ús del plàstic del consum de recursos no renovables.
  • Alliberar de productes químics perillosos tots els envasos de plàstic i respectar la salut, la seguretat i els drets de les persones.  

El compromís l’han signat, de moment, més de 350 empreses i governs de tot el món.


En marxa

L’adhesió de la Generalitat de Catalunya al Compromís té quatre vessants:

1. Compartir la visió comuna sobre la nova economia del plàstic.

2. Comprometre's a posar en marxa polítiques ambicioses i (si escau) objectius mesurables per tal d’assolir progressos tangibles el 2025 en cinc àrees.

3.Comprometre’s a col·laborar amb el sector privat i les ONG per assolir la visió comuna del Compromís Global.

4. Informar anualment i públicament sobre els compromisos i els progressos.

Les polítiques que la Generalitat està impulsant s’emmarquen  en l’Estratègia catalana d’ecodisseny i el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que marca objectius ambiciosos com reduir un 15% en pes de la generació total de residus primaris a Catalunya respecte el 2010; disminuir en un 90% en pes el consum de bosses de plàstic no compostables respecte al 2007; augmentar la recollida bruta separada fins al 60% dels residus municipals generats i incrementar la preparació per a la reutilització i la recuperació de materials fins al 55% en pes dels residus municipals generats per a les fraccions de paper, vidre, metall, plàstic, residus biològics i altres fraccions reciclables. Les accions que es destaquen en l’adhesió al Compromís, són, entre d’altres: línies de subvenció per promoure l’economia circular a les empreses, línies de subvenció específiques de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per ajudar la indústria a augmentar el consum de materials reciclats a través de projectes de recerca o projectes de demostració i proves pilot, activitats de difusió i formació per a empreses, el Premi Catalunya d’Ecodisseny, el Catàleg ecodisseny Catalunya, l’ecoetiqueta catalana (el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, que està disponible per a plàstics reciclats i productes compostables i inclou criteris sobre economia circular a la resta de productes), la limitació de plàstics d’un sol ús al Departament de Territori i Sostenibilitat (que s’estendrà a totes les instal·lacions i esdeveniments públics de tots els governs i organismes del sector públic) i diverses accions per estimular la contractació pública verda de productes i envasos de plàstic reutilitzables, reciclables, reciclats o compostables.  També cal destacar que el 2009 es va signar el primer acord del “Pacte per la bossa” amb totes les associacions representatives de minoristes de Catalunya i empreses fabricants de bosses de plàstic. Aquest pacte va permetre disminuir dràsticament el consum de bosses de plàstic d'un sol ús a Catalunya, que es va reduir en més del 50% entre 2007 i 2012.

 

  • La Fundació Ellen MacArthur es va crear l’any 2010 amb l’objectiu d’accelerar la transició cap a l’economia circular. Treballa per quantificar el potencial econòmic del model circular i elabora estudis econòmics on s’analitzen els avantatges per a les diferents parts i sectors interessats per accelerar la transició cap a una economia circular. La Fundació ha esdevingut un líder de pensament global, al posicionar l’economia circular a les agendes dels responsables d’empreses, governs i acadèmics. El govern de Catalunya és membre de la fundació des de 2014 i hi treballa estretament a través d’ACCIÓ i del departament.

   

Contenidor de deixalles enmig de la natura

Font: Rita E de Pixabay


Autores

Redactat per: Susana Rivero Baughman i Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més:  Susana Rivero Baughman


Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/06/19
Acceptat a 25/06/19
Presentat el 25/06/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Desenvolupament d'eines d'anàlisi i d'identificació

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Recollida i tractament de residus

Valorització de materials

Producció i consum sostenible

Prevenció i control integrats de la contaminació

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Localització

Puntuació document

0

Visites 15
Recomanacions 0

Compartiu aquest document