Des del maig del 2018 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) pren part de forma activa del projecte europeu HOUSEFUL, en el que participen 16 organitzacions de 8 països diferents. El principal objectiu del projecte, que finalitza aquest 30 d’abril 2023, és fomentar l'economia circular en la rehabilitació d'habitatges mitjançant el disseny, desenvolupament i demostració d’un nou servei (entès com a un sistema integrat) compost per 11 solucions cocreades que permeti la gestió circular en totes les etapes del cicle vital dels edificis, amb especial èmfasi en l’ús eficient dels recursos d’aigua, energia i materials i la conseqüent reducció dels residus generats.

La solució HOUSEFUL d’aigües

La implementació de la solució HOUSEFUL d’aigües cerca, en general, la reducció de la generació de residus mitjançant el seu tractament i posterior aprofitament en els mateixos edificis on s’han generat. Concretament, en els dos edificis demostratius gestionats per l’AHC, que aquesta ha posat a disposició del projecte, la solució s’ha materialitzat amb la instal·lació de dos sistemes de tractament basats en la natura per a la generació d’aigua regenerada a partir d’aigües grises i pluvials. Si bé aquest tipus de sistemes de tractament són cada vegada més habituals de trobar per a la depuració d’aigües residuals municipals o a nivell d’edificis unifamiliars, la seva implantació en edificis plurifamiliars existents es troba encara en fase experimental a casa nostra. Els resultats obtinguts en els edificis demostratius del projecte HOUSEFUL ubicats tant a Catalunya com a Àustria haurien de permetre valorar la instauració d’aquesta alternativa de tractament innovadora en la rehabilitació d’edificis ja construïts.

El sistema GRETA a la promoció Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès

El sistema de paret verda GRETA s’ha instal·lat en una de les façanes que donen al pati interior de la promoció, propietat d’INCASÒL i gestionada per l’AHC.

La paret verda en aquest cas consisteix en 8 panells que integren 9 fileres amb 10 testos cada una amb plantes plantades en un substrat que permet la circulació de l’aigua des de l’entrada al sistema fins a la seva sortida (Figura 1). L’aigua a tractar és aigua pluvial i aigua grisa de 3 habitatges de la promoció, obtenint-se finalment uns 350 L/dia teòrics d’aigua regenerada a reutilitzar directament en l’edifici per a l’ompliment de les cisternes de WC de 4 habitatges. L’aigua grisa prové de la dutxa i de les piques de mans dels lavabos dels habitatges afectats.

El sistema VertECO al Bloc dels Mestres de Sabadell

El sistema de tractament verd VertECO s’ha instal·lat en el pati interior del local de la planta baixa, actualment ocupat per l’Associació de Veïns de Campoamor. L’edifici és propietat d’AHC.

En aquest cas el sistema consisteix en 4 jardineres de grans dimensions que integren 7 compartiments cadascuna amb diferents plantes plantades en un llit de grava que permet la circulació de l’aigua des de l’entrada al sistema fins a la seva sortida (Figura 2). L’aigua a tractar és l’aigua grisa del bany (de la dutxa i de les piques de mans) i del safareig de 8 habitatges de la promoció. S’estima una obtenció teòrica final d’uns 1000 L/dia d’aigua regenerada a reutilitzar directament per al reg de plantes ornamentals de l’Associació de Veïns i per a la neteja de l’edifici.


Draft Gil Riba 916925047-image2-c.png
Draft Gil Riba 916925047-image1-c.jpeg

Figura 1. Sistema de tractament GRETA (esquema simple (a l’esquerra) i imatge del sistema instal·lat (a la dreta)).

Draft Gil Riba 916925047-image3.jpeg

Figura 2. Sistema de tractament VertECO instal·lat al Bloc dels Mestres.

Processos de depuració de les aigües

En ambdós casos la depuració de les aigües es dona gràcies a l’efecte conjunt de les plantes, del material de filtració que exerceix de base per al creixement d’aquestes i dels microorganismes que es troben presents formant una biopel·lícula en les seves arrels. Concretament, aquells contaminants que es trobin com a sòlids en suspensió seran retinguts en els porus del medi granular, essent els d’origen orgànic degradats pels bacteris presents en el sistema. Pel que fa als contaminants dissolts en l’aigua d’entrada, aquests seran degradats directament per aquests mateixos bacteris en la biopel·lícula que formen i alhora absorbits com a nutrients per les arrels de les plantes.

La configuració en tots dos casos garanteix un temps de residència hidràulic suficient per a la degradació dels contaminants. Per tal de garantir el seu bon funcionament i la qualitat física, química i microbiològica de l’aigua resultant s’ha iniciat la presa de mostres en els tancs d’aigua d’entrada (grisa i/o pluvial) i de sortida (depurada). També s’ha col·locat un sensor per a la mesura en continu de paràmetres complementaris. Els paràmetres analitzats més destacats són terbolesa, temperatura, Escherichia coli, ous de nemàtodes, Legionella spp., demanda química d’oxigen, demanda biològica d’oxigen i nitrats.

Amb l’objectiu de garantir la qualitat microbiològica de l’aigua tractada per a la seva reutilització, en ambdós sistemes l’aigua és prèviament desinfectada amb un ozonitzador (Figura 3).

Draft Gil Riba 916925047-image4-c.jpeg
Figura 3. Sistema d’ozonització instal·lat al Bloc dels Mestres.

Beneficis potencials dels sistemes GRETA i VertECO

Vist que els experts preveuen una major freqüència d’episodis de sequera i que alguns ajuntaments ja han fixat en les seves normatives l’obligació de tractar aigües pluvials i grises i/o de reutilitzar-ne de regenerada en les noves edificacions, és el moment idoni per avaluar la possible implementació de sistemes de tractament com els proposats pel projecte HOUSEFUL.

Com a beneficis a destacar dels dos sistemes verds o basats en la natura comentats tindríem:

1) estalvi energètic i de compostos químics en l’ús d’aquests sistemes en comparació amb la instal·lació d’un sistema de tractament in situ convencional;

2) visualment són molt més estètics i agradables a la vista;

3) creació d’un microclima que afavoriria l’augment de la biodiversitat en el seu punt d’ubicació;

4) augment de punts verds en les grans ciutats, sempre insuficients.

Addicionalment, al reutilitzar l’aigua en el mateix edifici on es genera com a residu, s’estaria contribuint a reduir el seu impacte en l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals Municipal en termes de cabal i de càrrega contaminant.

Visita tècnica del 13/3/23

Vist l’interès que la solució d’aigües de HOUSEFUL ha suscitat entre diferents actors dels sectors de l’aigua, del medi ambient i de la construcció, el passat dilluns 13 de març 2023 l’AHC organitzà una visita tècnica als dos demostratius. Hi participaren un total de 20 persones, a les quals se’ls mostrà i explicà el funcionament de cada un d’ells (Figures 4 i 5). La visita donà lloc a un intercanvi de coneixement i d’experiències sobre la recuperació i la reutilització d’aigües molt profitós per al projecte HOUSEFUL i per a l’AHC.


Draft Gil Riba 916925047-image6.jpeg
Draft Gil Riba 916925047-image5.jpeg

Figura 4. Visita tècnica al sistema VertECO (tanc d’aigües grises (a l’esquerra) i imatge del sistema instal·lat (a la dreta)).

La visita també va permetre visualitzar la singularitat de l’habitatge social a Catalunya, donat que en els dos casos les promocions són d’habitatges destinats en la seva totalitat a l’ús social, essent un perfil social diferent al que s’està acostumat a treballar en l’àmbit de la recerca i la innovació.Draft Gil Riba 916925047-image7.jpeg
Draft Gil Riba 916925047-image8.jpeg

Figura 5. Visita tècnica al sistema GRETA (vista general (a l’esquerra) i explicació al grup d’assistents (a la dreta)).

Informació relacionada

Web del projecte HOUSEFUL

Comença la co-creació del projecte Houseful a Catalunya, amb l’edifici demostratiu “El bloc dels Mestres” de Sabadell

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà la reforma de dos edificis aplicant conceptes d'economia circular

Autora

Redactat per: Esther Llorens Ribes

Back to Top

Informació del document

Publicat a 17/03/23
Acceptat a 17/03/23
Presentat el 17/03/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0