En el marc del projecte s’ha dut a terme la rehabilitació energètica de la façana sud de l’edifici plurifamiliar d’habitatge social de la promoció Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès mitjançant la instal·lació d’un sistema de façana innovador, prefabricat i modular que integra tecnologies actives i passives i principis de l’economia circular

La promoció

Fou construïda l’any 2003. És propietat d’INCASÒL i està gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Està formada per tres blocs rectangulars independents de planta baixa més 3 plantes en alçada situats en forma d’U amb un pati central obert a orientació nord i un total de 30 habitatges més 1 local comercial.

Draft Gil Riba 354489234-image1.jpeg
Imatge 1. Vista aèria de la promoció Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès.

Els habitatges de la promoció estan destinats en la seva totalitat a l’ús social, essent baix el nivell de renda dels seus usuaris.

Situació abans de la intervenció de rehabilitació

És una edificació que presentava molts problemes d’humitats, de confort tèrmic (existència de molts ponts tèrmics i finestres amb permeabilitat molt baixa) i de trencament de l’acabat de peces Naturvex de fibrociment en les 3 façanes ventilades que donaven al carrer, raó per la qual s’acordà amb la propietat fer-hi una actuació de correcció de patologies i de millora de l’habitabilitat.

Draft Gil Riba 354489234-image2.jpeg

Imatge 2. Vista de la façana abans de les obres de rehabilitació del projecte PLUG-N-HARVEST.

Des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es treballà per a una correcta diagnosi de les patologies de la promoció. És per això que tècnics especialistes de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge i d’Acció Exterior de l’Agència van fer un estudi exhaustiu per tal de determinar les deficiències existents a resoldre i avaluar les millors opcions per aconseguir la millora dels habitatges, tenint en compte tant factors socials, com ambientals i econòmics. En la diagnosi s’analitzaren, entre d’altres, els consums energètics dels usuaris, mitjançant el seguiment de factures elèctriques i la realització d’enquestes i inventaris, amb l’objectiu de conèixer en detall la problemàtica energètica i social de l’edifici.

Amb l’objectiu de millorar l’habitabilitat dels habitatges i d’incrementar la seva eficiència energètica, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va proposar a la propietat aplicar la solució innovadora de façana multifuncional prefabricada subvencionada en el marc del programa d’innovació de la Comissió Europea H2020-768735 PLUG-N-HARVEST.

Evolució del projecte de rehabilitació

Totes les actuacions de rehabilitació del projecte PLUG-N-HARVEST se centraren en el bloc central, concretament en la façana sud, afectant a un total de 6 habitatges (2 per planta). Aquesta façana és la que millor s’adapta per superfície i orientació a la ubicació de la solució industrialitzada.

Draft Gil Riba 354489234-image3.jpeg

Imatge 3. En la primera fase de les obres es retiraren les peces Naturvex de fibrociment i l’aïllament existent de la façana ventilada sud.

La major actuació duta a terme fou la implementació d’un sistema innovador de façana ADBE (Adaptable/Dynamic Building Envelopes) dissenyat pel projecte PLUG-N-HARVEST, que integra conceptes de plug and play, així com d’arquitectura modular i d’economia circular.

El nou sistema de façana, adaptable i modular, està format per elements que poden ser fàcilment desmuntables i intercanviables en cas de necessitat. La tecnologia incorpora elements passius i elements actius. Els passius exerceixen la funció de dotar a l’edifici d’un nou acabat de les façanes, d’aïllar les parts opaques (mur) i les translúcides (finestres i vidres) i de millorar les proteccions solars, tot disminuint la demanda energètica de l’edifici. Els elements actius són mòduls d’acabat de façana formats per panells capaços de generar energia solar fotovoltaica i sensors i controladors, per tal que es pugui fer un ús més eficient de l’energia utilitzada pel mateix edifici i, a més, que es generi energia renovable distribuïda in situ.

Concretament, la façana innovadora, que afecta a 101 m2 dels 130 m2 de la façana sud de la promoció, es basa en una estructura d’alumini prefabricada que integra la fusteria de les finestres i els elements d’ombra de la part translúcida, alhora que mòduls fotovoltaics per a la producció d’electricitat. La innovació del sistema rau en el disseny d’un perfil d’alumini capaç d’integrar totes les solucions adoptades per a l’edifici estudiat. Tant en el disseny com en l’elecció dels materials s’han tingut en consideració criteris econòmics (costos de fabricació i d’instal·lació baixos i costos d’operació i manteniment quasi nuls) i d’economia circular (solucions reciclables i ús de materials no tòxics).

Per a la implementació del sistema de façana PLUG-N-HARVEST va ser necessària una adaptació arquitectònica dels mòduls i sistemes (plug and play i ADBE) a les característiques de l’edifici de Sant Quirze del Vallès.

Draft Gil Riba 354489234-image4.jpeg

Imatge 4. Procés d’instal·lació dels diferents mòduls de façana.

Una vegada dissenyat el perfil de la façana ADBE, es creà el motllo per a la seva fabricació. Després d’alguns entrebancs, s’obtingué el perfil amb èxit, enviant-se tot seguit al taller per al muntatge dels panells de la façana i del prototip.

Alhora, també va caldre acreditar la solució per un laboratori independent per tal de verificar les seves prestacions i garantir-ne la qualitat òptima així com el compliment de la normativa vigent i que el grau de maduresa de la tecnologia desenvolupada fos apte per una ubicació en edifici en ús.

La solució constructiva i tecnològica innovadora PLUG-N-HARVEST respon a les necessitats següents:

  • És modular i permet reduir el temps d’obra (reduint, així, les molèsties ocasionades als usuaris) i els costos de fabricació (en cas d’aplicar-se a una escala superior), instal·lació i operació respecte a una solució convencional amb adaptació d’energies renovables.
  • Permet la transformació de les façanes estàtiques convencionals a unes façanes més actives amb la integració d’elements de producció d’energia renovable per a un major confort tèrmic, podent adaptar-se dinàmicament als actius energètics disponibles.
  • Garanteix la seva replicabilitat.
  • Comprèn un elevat índex de circularitat, tant en el disseny com en els materials. Per aquest motiu, recull totes les guies de disseny i indicacions referents a la circularitat plantejades en el marc del projecte PLUG-N-HARVEST.

La solució PLUG-N-HARVEST

Les obres de rehabilitació, amb l’objectiu d’incrementar el grau de circularitat i d’eficiència energètica de la promoció, comportaren la retirada de les façanes ventilades deteriorades, l’increment de l’aïllament tèrmic de totes les façanes (amb la incorporació de solucions passives basades en els principis d’economia circular com ara l’ús d’aïllaments de baix impacte ambiental) i la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica.

La façana implementada està composta per 21 mòduls ADBE (àrea total de 101 m2), 9 dels quals tenen un acabat amb panells fotovoltaics de mides diferents, 6 són mòduls dobles tipus finestra-part opaca i els 6 restants són mòduls triples tipus part opaca-finestra-part opaca. Els mòduls ADBE són panells d'alumini muntats que inclouen una capa d'aïllament tèrmic intern (llana de roca amb un gruix de 10 cm) per reduir la pèrdua de calor i panells fotovoltaics exteriors de silici amorf per generar electricitat (amb una potència instal·lada fotovoltaica de 6,22 kWp). L'aïllament tèrmic i els panells fotovoltaics només s'instal·laren en els elements opacs. En els mòduls amb finestra, aquests integraren persianes automàtiques metàl·liques i finestres de doble vidre amb càmera interna de gas argó i marc d’alumini amb trencament de pont tèrmic.

Draft Gil Riba 354489234-image5.jpeg
Imatge 5. Vista de la façana una vegada rehabilitada.

La nova façana sud industrialitzada amb el sistema ADBE resultant es caracteritza per tenir una transmitància tèrmica inferior a l’exigida pel document Bàsic d’Estalvi d’Energia del Codi Tècnic de l’Edificació, complint amb escreix els requeriments mínims d’aïllament fixats per aquest.

L'energia generada es distribuirà equitativament a tots els habitatges de l'immoble en la modalitat d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedent.

Veieu el vídeo de la solució aplicada a Sant Quirze del Vallès:


File:Pilot català CAT.mp4Informació relacionada

Article publicat al Butlletí d'innovació i recerca núm.36: Projecte europeu PLUG-N-HARVEST: edificis amb consum quasi zero

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Esther Llorens Ribes

Per saber-ne més: Esther Llorens Ribes, Anna Mestre Massa, Nil Juvanteny Planagumà

Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/12/22
Acceptat a 20/12/22
Presentat el 20/12/22

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 14
Recomanacions 0