#M2022

Període:

Agost 2019 – Desembre 2022

Descripció:

El protocol Star Rating és una metodologia de la organització International Road Assessment Program (iRAP) que permet atorgar una puntuació en format “estrelles” a les carreteres, en funció de les seves prestacions en termes de seguretat viària. A més estrelles, millors condicions de seguretat té la carretera avaluada.

Per atorgar aquesta puntuació d’estrelles, per a cada carretera analitzada es realitza una recopilació d’una sèrie de paràmetres que tenen incidència en la seguretat viària.

El procés es fa en tres fases:

 • Fase 1: Enregistrament de la carretera: un vehicle habilitat enregistra imatges de la carretera, gravant seccions en intervals determinats.
 • Fase 2: Codificació de la carretera: codificadors entrenats visualitzen aquestes imatges i registren una sèrie de variables relacionades amb la seguretat viària per a cada tram de 100 metres. Aquests paràmetres és registren d’acord a les especificacions establertes per la metodologia Star Rating.
 • Fase 3: Procés d’aquestes dades amb un programari específic, anomenat VIDA, que valida i processa les dades, donant com a resultat la classificació per estrelles de la carretera, i un llistat de possibles millores des del punt de vista de seguretat viària.

La novetat de l’activitat que s’explica en aquesta fitxa respecte la metodologia tradicional de “Star Rating”, consisteix en una millora de les fases 1 i 2 descrites anteriorment, mitjançant una automatització d’aquestes tasques, aprofitant els diversos sistemes de gestió i informació que té actualment la Sub-direcció General d’Explotació Viària (SGEV).

La SGEV disposa de diversos sistemes de gestió i informació que permeten analitzar contínuament la xarxa de carreteres, enregistrant multitud de paràmetres (dades de trànsit, dades d’elements funcionals -de senyalització, sistemes de seguretat, etc-, model digital de la carretera i el seu entorn-núvol de punts-, dades de auscultacions del ferm, etc) que poden ser aprofitats per a les fases 1 i 2 de la metodologia Star Rating.

L’activitat pretén automatitzar al màxim possible l’extracció de dades d’aquests sistemes de gestió i informació (per a fase 1), i la seva adaptació sistematitzada a la codificació necessària per a la metodologia Star Rating (fase 2).

Durant el 2019 s’ha treballat en la definició dels plecs de condicions tècniques i administratives per poder licitar aquests treballs i iniciar-los el 2020.

Aquesta activitat s’ha inclòs en el marc del projecte europeu SLAIN (Salvar vides avaluant i millorant la xarxa viària transeuropea de transport, per les seves sigles en anglès), on el Departament de Territori i Sostenibilitat ha participat conjuntament amb el RACC, Servei Català de Trànsit i la Dirección General de Tráfico i altres partners de Grècia, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Itàlia,...

Finalitat

 • Aconseguir dades fiables i objectives per a les fases 1 i 2 de la metodologia Star Rating.
 • Facilitar la metodologia Star Rating, mitjançant la màxima automatització possible.
 • Facilitar l’avaluació de les carreteres amb la metodologia Star Rating, de forma que es puguin reduir els intervals d’aplicació de la metodologia.
 • Incloure la metodologia Star Rating com a una eina més en el procés de gestió de les carreteres, aprofitant la seva funcionalitat d’avaluació de la seguretat viària de la xarxa de carreteres (integrant-la amb altres sistemes que ja estan en ús, com les inspeccions de seguretat viària).
 • Aprofitar la metodologia Star Rating com a eina predictiva per a futures actuacions a les carreteres, incorporant-la en la fase de disseny, (actuant de forma coordinada amb altres sistemes que ja estan en ús, com les Auditories de Seguretat Viària).

Es preveu que en un termini de 12 mesos des de l’inici de les tasques es pugui tenir els resultats de la feina, amb el procés d’automatització ja definit, i aplicat sobre la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Draft Torre 857721646-image1.png

Activitat durant el 2020

A causa de la situació derivada de la COVID, l’activitat que s’havia de dur a terme al llarg del 2020, no s’ha pogut fer i es preveu poder fer les activitats al llarg del 2021 i del 2022.

Al llarg del 2020 només s’ha seguit la documentació associada al projecte.

Activitat durant els anys 2021 i 2022

Al llarg del 2021 i l’any 2022 els treballs a realitzar són:

 • Estudi i prova pilot de la metodologia ´´Star rating´´ de l’EuroRAP.
 • Tasques d’anàlisi dels sistemes de gestió i informació de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (en endavant DGIM), per identificar la informació aprofitable com a dades d’entrada per al procés ´´Star rating´´ d’EuroRAP.
 • Tasques d’identificació i desenvolupament de sistemes automàtics de traspàs d’informació entre els sistemes d’informació i gestió propis de la DGIM i els sistemes propis d’EuroRAP.
 • Tasques d’emplenament manual de la informació del sistema ´´Star rating´´ que no és possible obtenir amb mitjans automàtics.
 • Edició dels resultats obtinguts.

Aquesta activitat respon a la necessitat de dotar a l’Administració d’una avaluació de les seves carreteres en termes de característiques de seguretat viària, que s’afegiran a la resta de sistemes d’avaluacions que es fan d’aquest àmbit (informes d’accidentalitat, anuari de seguretat viària, detecció de trams de concentració d’accidents, etc.), per tal d’ajudar a la decisió de les actuacions que s’han de programar en aquesta matèria, i a la seva priorització.

L’àmbit general d’aplicació d’aquest contracte correspon a totes les carreteres de la xarxa de gestió directa de la Generalitat de Catalunya, aproximadament 5.500 km. Dins de les carreteres pertanyents a l’àmbit d’actuació d’aquest PPT, es consideraran inclosos els ramals d’enllaços, rotondes, interseccions i calçades laterals. En el cas de carreteres de calçada separada es tindran en compte cada un dels sentits (anada i tornada).

El que s'ha fet al llarg del 2022 és extreure les dades que es tenen del Servei de Seguretat Viària i Sistemes d'Explotació, com ara de l'estat dels ferms, de les estructures com ara ponts, i dels talussos i fer una correspondència amb les valoracions que fa el progamari associat a aquesta catalogació que és el VIDA.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/04/23
Acceptat a 24/04/23
Presentat el 24/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Manteniment expert

Seguretat viària

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Paraules clau