El passat 24 de maig va tenir lloc al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona la jornada final de difusió del projecte BOHEALTH. Aquest projecte està cofinançat per la Comunitat Europea en el marc de l'instrument financer LIFE.

  El projecte té com a objectiu reduir l’impacte ambiental associat al sector sanitari, facilitant el procés de presa de decisions en la gestió a partir de:

 • Mostrar l’impacte ambiental i econòmic dels diferents aspectes ambientals associats a l’organització considerant el cicle de vida. 
 • Identificar els indicadors clau i les unitats funcionals per fer el seguiment i control dels aspectes ambientals i econòmics.
 • Identificar les millors tècniques disponibles (MTD) pel sector sanitari.
 • Suport a la definició dels “Plans d’Acció Sostenible” per a ser aplicats al sector sanitari.
 • Permetre una clara i quantificada comparació entre la situació inicial i la millorada.

Projecte BOHEALTH

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha format part del Comitè Assessor de desenvolupament del projecte.

Durant l’acte es va presentar l’eina BOHEALTH i l’aplicació d’aquesta amb una demostració pràctica en els dos casos d’estudi: Hospital de Llevant i l’Hospital del Vendrell.

  També es van presentar les següents iniciatives:

 

 • Projecte EU HCWM orientat a la formació innovadora per la gestió de residus sanitaris
 • Projecte SMART HOSPITAL que té com objectiu l’aplicació de millors pràctiques per reduir la petjada climàtica dels centres sanitaris
 • Projecte RESSEPE que consisteix en aplicar tecnologies innovadores per la modernització d’edificis
 • Projecte OPERE que té com objectiu la implantació de sistemes de gestió eficient en xarxes energètiques en complexes de gran consum
 • Projecte de minimització de les dietes no consumides a l’hospital

                                                                                          

Draft Garcia 673707168-Projecte-BOHEALTH-imatge1 bohealth.jpg

 

Accions del projecte

Definició dels “indicadors clau” més idonis.

S’identificaran els indicadors clau de comportament més idonis. Un enfocament integral, a partir de la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i de Cost de Cicle de Vida (CCV), s’utilitzarà per considerar el cicle de vida complet de l’activitat, des de l’extracció de la matèria prima fins a la deposició de residus. Aquest enfocament global garantirà la identificació dels impactes ambientals i econòmics rellevants en l’activitat.

Esta:'acabat. Els indicadors s'han identificat analitzant l'impacte mediambiental del centre sanitari i tenint en compte els valors econòmics. Els resultats d'aquesta acció preparatòria, proporcionen informació útil per a les altres accions del projecte. Els resultats es recullen en l'Informe sobre KEPIS proposats i unitat funcional (document intern).

Anàlisi de les Millors Tècniques Disponibles i Millors Pràctiques.

Les ja existents Guies d’Ecodisseny, Millors Tècniques Disponibles (MTD) i les Millors Pràctiques que es puguin aplicar al sector sanitari seran analitzades des del punt de vista tècnic, econòmic, social i ambiental. Tota la informació obtinguda serà recopilada en unes fitxes descriptives.

Estat'acabat. S'han identificat i descrit 50 millors tecnologies disponibles i les millors pràctiques que el sector de la salut pot aplicar per millorar el seu comportament ambiental. Aquesta informació es recull en una guia que descriu clarament la seva aplicació i els seus beneficis (veure ”I'nforme sobre les millors tècniques disponibles i millors pràctiques)

Procés de presa de decisions pel Centres Sanitaris

Un pràctic i personalitzat procés de presa de decisions, serà desenvolupat per donar suport en la gestió a l’hora de definir “Plans d’Acció Sostenible” que millor s’adaptin a les necessitats del centre. El procés de presa de decisions estarà basat en la perspectiva de cicle de vida.

Estat'acabat. S'ha desenvolupat un procés de presa de decisions a mida basat en l'enfocament PDCA. Primer, s'ha definit la metodologia per a assignar els aspectes ambientals globals (per exemple: energia i consum d'aigua, generació de residus, etc ...) a cada secció del centre de salut (per exemple: quiròfans, etc ...) i al tipus de consum (per exemple: sistema de climatització, il·luminació equips, etc ...). Posteriorment, aquests aspectes ambientals s'han prioritzat (utilitzant l'enfocament ISO 14001) i les millors tecnologies disponibles han estat prioritzades usant criteris ambientals i econòmics. El procés proposat va acabar amb la definició dels plans d'acció i el seu seguiment.

Aplicació web integrada per a donar suport al procés de presa de decisions.

Una aplicació web serà desenvolupada per tal de facilitar la presa de decisions sobre la gestió ambiental del centre sanitari considerant els aspectes econòmics.

Estat'acabat. S'ha desenvolupat la versió alfa i beta de l'aplicació web, basant-se en el procés de presa de decisions definit en la tasca anterior. La versió final demo es troba disponible a BOHEALTH.

Implantació en dos centres sanitaris

L’objectiu d’aquesta acció és implantar l’estratègia proposada i l’eina desenvolupada a dos Centres de Salut pertanyents a la FHSPST. Els dos centres sanitaris seleccionats són el Centre de Llevant i l'Hospital de Vendrell.

Estat:'acabat. S’han identificat els fluxos més rellevants en els dos centres sanitaris identificats. També, s’ha recopilat la informació per poder fer la implantació de l’aplicació web. Finalment s’han identificat les MTDs més viables.

Definició i implantació dels “Plans D’Acció Sostenible”

El Pla D’Acció Sostenible més apropiat es definirà i s’aplicarà per tal de conduir a la reducció de l’impacte de l’activitat dels centres sanitaris analitzats.

Estat: a 'punt de finalitzar. Els Plans d’Acció sostenible s’estan definint als dos centres sanitaris seleccionats. A continuació el benefici ambiental, econòmic i social del Pla d’acció sostenible serà avaluat.

Seguiment de l’impacte del projecte després de la Implementació dels “Plans d’Acció Sostenible”

L’objectiu d’aquesta acció és fer el seguiment de l’impacte del projecte sobre els aspectes ambientals que consideren els “Plans d’Acció Sostenible”.

Estat:'iniciada. L’escenari base (abans de d’implementació del projecte) s’està descrivint. El comportament ambiental dels dos centres sanitaris s’està descrivint i quantificant. A continuació es quantificarà la millora assolida per a cada una de les accions implementades.

Avaluació del impacte socioeconòmic del projecte

S’avaluarà l’impacte socioeconòmic assolit pel projecte després de la implantació de l’estratègia proposada i associada als Plans d’Acció Sostenible.

Estat: 'no'iniciada.

Accions de comunicació i disseminació

Aquestes accions i els resultats són fonamentals per assolir els objectius del projecte i assegurar que els resultats són difusos, el màxim possible, per tal de garantir la replicació del projecte.

Estat: 'e'n curs. S'han dut a terme diferents activitats de difusió: s'ha creat el fulletó del projecte, un panell informatiu, comunicats i butlletins de premsa; s'ha participat en fires i congressos; s'han celebrat trobades amb diferents centres de salut i s'ha pujat tota la informació relacionada amb el projecte a la web. Aquesta tasca és transversal i es desenvoluparà fins que acabi el projecte.


Socis del Projecte

 • 'Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla'(FHSPST): aquesta fundació té els seus orígens al segle XII i els seus objectius són proporcionar atenció sanitària i social a la comunitat. Avui dia es troba integrada a la XHUP (Xarxa d’hospitals d’ús Públic a Catalunya). 
 • SIMPPLE: empresa de R+D+I que fou fundada a mitjans de 2004 a partir d’una spin out de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tarragona (España). Al gener de 2011, SIMPPLE esdevingué part de la Fundació Hospital de Sant Pau I Santa Tecla.
 • LEITAT: és un centre tecnològic amb l'objectiu d'oferir serveis eficients a les empreses del sector industrial aportant valor afegit tant a productes com a processos. Centra la seva activitat en la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+i) i els seus serveis estan clarament orientats a l’adaptació del teixit empresarial i als constants canvis i necessitats, així com a proveir les empreses de solucions més eficients i sostenibles.

   Més  informació del projecte a la pàgina web BOHEALTH


Redactat de la noticia i més informació

Redactat per: Georgina Conesa RodriguezArgeme Pérez Sánchez

Per saber-ne més: Georgina Conesa Rodriguez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/16
Acceptat a 01/07/16
Presentat el 01/07/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Localització

Puntuació document

0

Visites 25
Recomanacions 0

Compartiu aquest document