El passat dia 25 de març va tenir lloc a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Avinguda Josep Tarradellas la reunió periòdica de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis on es van tractar els temes previstos de l’ordre del dia com la viabilitat de l’associació, els resultats del passat any 2014 i la planificació de les properes accions del 2015. Tanmateix  es va fer una exposició i seguiment de les diferent actuacions dels grups de treball, per acabar amb torn de paraules al públic assistent.

  Edificis de Catalunya -Energia, Eficiència-, és el resultat de la feina feta per un  conjunt d’entitats que participen en el desenvolupament de l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis. L’estratègia és fruit de l’esforç col·lectiu iniciat el 22 de maig del 2013 amb la signatura de l’Acord de CONSTRUMAT. Fins al moment, 78 entitats (públiques i privades) representen amplament el sector de la renovació energètica d’edificis tant des de la perspectiva de l’oferta com des de la demanda.

   

Celebrada la reunió del fòrum de l’estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis

  El passat dia 25 de març es va celebrar la reunió periòdica de seguiment per tractar els temes previstos a l’ordre del dia:

 • Fòrum d’Entitats. Viabilitat de l’Associació.
 • Resultat 2014 i planificació 2015
 • Seguiment tasques desenvolupades pels grups de treball
 • Torn obert de paraules

  El primer punt tractat a jornada va ser la viabilitat per constituir el Fòrum d’entitats en Associació i  els avenços que fins ara s’han fet.

Després de rebre la resolució de diversos informes, es proposa la creació d’un òrgan administratiu col·legiat, amb regles de funcionament i composició similars a les de l’Associació que es proposava a l’inici de les gestions.

En la reunió del 25 de març també es va ratificar l’acord del Comitè Executiu, relatiu al Conveni Marc per a la creació del Fòrum d’Entitats col·laboradores per al desenvolupament de l’ECREE. En el procés d’implementació de l’ECREE, el Comitè Executiu i conseqüentment els Departaments de Territori i Sostenibilitat per una banda, i d’Empresa i Ocupació per l'altra, consideren que s’ha d’implicar el sector privat de la renovació energètica d’edificis, seguint les recomanacions de la Unió Europea i tenint en compte que la major part de les inversions previstes han de ser privades.

  El segon tema tractat van ser per una banda la presentació de resultats dels diferents grups de treball i per altra la planificació d’accions pel 2015.

 • Sistema d’informació de l’ECREE. Aquest sistema integra i processa la informació necessària per saber com està el parc d’edificis de Catalunya, permeti identificar els edificis susceptibles a millorar energèticament i fer seguiment registrant els impactes que ha tingut. Les dades a processar i emmagatzemar són molt variades i disperses, amb formats desconeguts. Per aquesta raó el sistema ha de ser flexible per acollir els diferents formats de les dades. Es un projecte de requeriments complexos i que no estan completament definits. Per fer adaptable i flexible el sistema l’estructura estarà composada per diferents subsistemes que acompleixin  tant les actuals prescripcions com les noves.
 •  També s’han posat en marxa una aplicació on es registren les mesures d’eficiència energètica aplicades en els edificis de la Generalitat i que  s’inclourà al SIGREE.
 • Creació del logotip i posada en marxa de la pàgina WEB de l’ECREE. 

  Preparació i llançament del Concurs de l’Illa Eficient. El concurs té per objectius:

 • Servir d’exemple d’una nova metodologia, amb la participació i la visió multi disciplinar de diferents professionals.
 • Impulsar nous marcs normatius i eines institucionals.
 • Activar mecanismes financers que siguin capaços d’estimular la demanda de rehabilitació sostenible i energètica dels habitatges.
 • Activar la demanda de rehabilitació. Contribuir decididament a la creació de mercat de rehabilitació sostenible d’habitatges.
 • Generar percepció i apreciació positiva de la rehabilitació sostenible de l’habitatge als seus propietaris i usuaris, així com a la societat en general. 

 

 • S’ha posat en marxa el Catàleg de Productes i Serveis per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis, per tal de posar a disposició del propietaris d’edificis la informació necessària per incentivar l’ús de tecnologies més eficients i serveis energètics, i així facilitar la presa de decisions de promotors, prescriptors i executors en processos de Rehabilitació Energètica d’Edificis i per  fomentar la innovació als productors i industrials que podran mostrar els seus productes i serveis més innovadors.

 

 • S’ha aprovat i posat en marxa l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya que aprova ECREE.
 • S’ha constituït el Comitè Executiu i la Comissió Inter departamental ECREE.

 

 • Preparació del Programa d’Inversions ECREE amb 21 projectes tractor amb una inversió total prevista d’entorn  44Milions d’Euros.
 • S’ha aprovat recentment el PO FEDER CAT. El funcionament de l’ECREE és un projecte a fiançar el 50% pel fons FEDER, així com els projectes d’inversió identificats(en les condicions que fixa el PO FEDER) . 

  El tercer tema plantejat va ser la planificació d’accions per aquest any 2015. Des de cada acció s’han proposat les següents tasques:

 • ACCIO 1

1.1.  Sistema d’Informació Energètica dels edificis de la Generalitat. Desenvoluparà/implementarà un sistema d’informació que processarà les dades mensuals de facturació i les corbes horàries de consums dels edificis públics.

1.2.  Actualització i millora  de la base de dades de mesures d’eficiència energètica dutes a terme en els edificis de la Generalitat de Catalunya.

1.3.   Infraestructura d’informació ECREE. S’ha de millorar les prestacions actuals de cartografia del parc d’edificis

 • ACCIO 2

2.1.   Es donarà continuïtat al Programa de formació ja iniciat, en l’àmbit de la gestió energètica.

2.2.   Manteniment i gestió del WEB  Edificis de Catalunya.

 • ACCIO 3

3.1.   Catàleg de projectes de renovació energètica d’edificis. Donarà continuïtat a la metodologia iniciada pel CEEC l’any 2014 amb l’objectiu d’ampliar amb 100 nous projectes el cercador web de projectes eficients.

3.2.   Catàleg de productes eficients i eina de generació de pressupost. Implementar la posta en marxa i gestió del Catàleg.

 

 • ACCIO 4

4.1.   Desenvolupar el Decret Català de Certificació Energètica dels Edificis.

4.2.   Actualitzar Decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis .

 • ACCIO 5

5.1.   Impuls de projectes del Pla Eficiència Energètica GENCAT.

  El quart punt tractat va ser el seguiment de tasques desenvolupades pels grups de treball i com és la coordinació entre totes les accions, ja desenvolupats en la presentació de resultats de cada grup.

  I per últim es van resoldre els dubtes generats durant la sessió.


Sistema d’informació de l’ECREE

Funcionament del sistema d’informació de l’ECREE


Sortides d’informació


logotip

logotip


Què és l'Illa Eficient?

Què és l'Illa Eficient?


Model organitzatiu

Catàleg de Productes i Serveis per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis; Model organitzatiu


Coordinació

Coordinació


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Esther Llorens Nadal i Argeme Pérez i Sánchez

Per saber-ne més: Esther Llorens Nadal

Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/04/15
Acceptat a 29/04/15
Presentat el 29/04/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 39
Recomanacions 0

Compartiu aquest document