#M2020

Direcció de projecte

Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Altres participants

1. RDI de la Secretaria General del DTES
2. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
3. Institut de salut Global Barcelona (ISGlobal)
4. Universitat Enginyeria La salle
5. Departament Ensenyament

Període

Març 2019-desembre 2020

Descripció

Des de 2015, el Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica ha impulsat diferents activitats de ciència ciutadana durant la Setmana sense soroll, relacionades amb la mesura de la qualitat acústica de l’entorn. En base a l’experiència adquirida vol fer un pas més. L’objectiu és generar una base de dades sobre la qualitat acústica de tot el territori, que permeti conèixer la contaminació acústica, identificar zones tranquil·les i promoure una major consciència ciutadana sobre els efectes del soroll en la salut.


Draft Rubert Taya 434181877-image1.png
Draft Rubert Taya 434181877-image2.png
Draft Rubert Taya 434181877-image3.png

La UE considera en els seus informes el soroll com el segon agent ambiental contaminant de més impacte sobre la salut de la ciutadania. L’Agència Europea del Medi Ambient ressalta la importància d’identificar àrees tranquil·les, accessibles i properes als llocs amb més densitat de població. Diversos estudis recents indiquen que l’existència de zones verdes prop del lloc de residència reverteix en una millora de la salut de la ciutadania.

Draft Rubert Taya 434181877-image4.jpg

En aquest marc, les fases del projecte que es planteja són les següents:

- Fase inicial: es defineix el plantejament del projecte, les eines tecnològiques, els aliats i els passos a seguir (fase definida conjuntament amb el CTTI).

- Fase intermèdia: es fa una prova pilot amb una aplicació de mercat (Noise Capture) als centres d’educació secundària de Catalunya (fase a plantejar i definir conjuntament amb el Departament d’Educació). Aquesta campanya de ciència ciutadana escolar ha de permetre obtenir dades que aportin coneixement suficient, tant a nivell tecnològic com d’aplicabilitat, per a la creació d’una futura aplicació corporativa(made by Gencat).

- Fase final: la base de dades es nodrirà de l’activitat de ciència ciutadana mitjançant una aplicació corporativa pròpia de la Generalitat (fase a impulsar amb el CTTI). Es desglossa en les sub-fases següents:

 • Disseny de l’aplicació corporativa, prestacions i precisió, així com el seu ús a nivell d’usuari, en funció de la informació estudiada de la fase intermèdia.
 • Creació d’una aplicació corporativa per a la caracterització acústica de zones tranquil·les. Creació d’una plataforma tecnològica on emmagatzemar totes les dades obtingudes per poder-les visualitzar i mostrar de forma pública.
 • Dissenyar un projecte de ciència en xarxa conjuntament amb el Departament de Salut i el Departament d’Educació per obtenir les dades amb la participació ciutadana.
 • Implementar el projecte, a mode de prova pilot, en algun municipi de Catalunya.
 • Transformar el projecte en una eina operativa, fer-ne difusió.

Finalitat de l'acció

 • Generar una base de dades de qualitat que caracteritzi la qualitat acústica del territori (zones tranquil·les, zones sorolloses).
 • Impulsar l’ús de la base de dades per fer estudis de recerca dels efectes nocius del soroll i dels beneficis del silenci sobre la salut.
 • Augmentar la conscienciació ciutadana sobre els efectes negatius del soroll sobre la salut.
Draft Rubert Taya 434181877-image5.jpg

Com a objectius de procés, també cal esmentar:

 • Implementar una activitat escolar de ciència ciutadana als centres d’educació secundària de Catalunya.
 • Dissenyar una aplicació corporativa de mesura del soroll.

Novetats que aporta l'acció

 • Generar una base de dades obertes georeferenciades sobre la qualitat acústica de tot el territori de Catalunya nodrida amb activitat de ciència ciutadana.
 • Implementar una activitat escolar de ciència ciutadana als centres d’educació secundària de Catalunya, novedosa tant en termes de l’objecte del coneixement del medi (la contaminació acústica es poc tractada a les aules) com en termes de l’instrument (l’ús de les eines digitals amb objectius científics i de coneixement del medi).
 • Generar una aplicació corporativa pròpia de mesura del soroll.
 • Obtenir una base de dades (tant en quantitat com en qualitat) que permetin la caracterització d’espais tranquils a la ciutat (àrees, itineraris) i que pugui servir de base per realitzar estudis de recerca sobre els efectes del soroll i els beneficis de l’existència d’aquests àmbits tranquils sobre la salut.
Draft Rubert Taya 434181877-image6.png

Fonaments de la novetat

Els municipis estan obligats a elaborar mapes de capacitat acústica (MCA1) en els quals determinen els diferents nivells acústics admissibles a cada zona del territori en funció dels usos de sòl i les activitats antròpiques que s’hi desenvolupen. A més les grans aglomeracions de població i infraestructures de transport, han d’elaborar els mapes estratègics de soroll (MES), on es creuen dades de nivells de soroll ambiental existents, amb dades de població exposada2. També es duen a terme, per part de les diferents administracions o d’organismes de recerca, campanyes de mesura de soroll professionals amb diferents objectius (verificació del compliment de la normativa, recerca sobre la relació entre contaminació acústica i salut, etc.). Però els ciutadans no solen ser conscients de la qualitat acústica del seu entorn, ni del seu impacte sobre la salut, i cal reforçar aquest missatge.

Tampoc no hi ha una base de dades comuna i completa de la qualitat acústica de tot el territori, que permeti detectar zones sorolloses i zones tranquil·les amb beneficis potencials per a la salut, i fer-ne un seguiment en el temps.

D’altra banda, l’educació secundària preveu fomentar diferents competències bàsiques de l’àmbit digital, de l’àmbit científicotecnològic i de l’àmbit personal i social però no hi ha precedents d’un projecte de ciència ciutadana escolar com aquest implementat de manera coordinada als centres públics de tot el país.

Anys (en pluriennal)

El 2020 el projecte s’ha centrat en contactar i establir la col·laboració amb el Departament d’Educació. A causa de la pandèmia no s’ha pogut posar en marxa el projecte en els centres d’educació secundària però s’han establert les bases per fer-ho al més aviat possible.

Quan s’hagi fet una prova amb la comunitat escolar durant un curs acadèmic es valoraran els resultats i es decidirà si treballar posteriormenen una aplicació corporativa oberta a tota la ciutadania, en especial als col·lectius educatius i ambientals.

El 2019 l’activitat s’ha centrat en definir el projecte. Amb la col·laboració del CTTI se n’ha madurat l’enfocament i s’han decidit les eines tecnològiques més adients. També s’ha verificat la validesa i utilitat de les dades potencialment se’n podrien obtenir. Per últim, s’ha acordat una proposta de procés a seguir, que passa per obtenir primer la complicitat del Departament d’Educació, fer una prova amb la comunitat escolar durant un curs acadèmic i posteriorment treballar en una aplicació corporativa oberta a tota la ciutadania, en especial als col·lectius educatius i ambientals.

Per saber-ne més

Eduard Puig, Sergi Paricio


(1) Els mapes de capacitat acústica aprovats pels municipis de Catalunya, es poden consultar al visor corporatiu de la generalitat http://sig.gencat.cat/visors/capacitat_acustica.html

(2) Els mapes estratègics de soroll, es poden consultar al visor corporatiu de la generalitat https://sig.gencat.cat/visors/soroll.html

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/08/21
Presentat el 05/08/21

Volum Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Aplicacions de les xarxes socials

Indicadors ambientals

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0