#M2020

Direcció de projecte:

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Altres participants

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Recerca

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (OPNB)

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Institut de Ciències del Mar

Science for Change

Universitat de Barcelona

Institut Català d’Ornitologia

Associació Hàbitats

Xarxa de Conservació de la Natura

Oficina Ciència Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona

Xarxa Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació Barcelona

Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

Museu Blau

Museu de Ciències Naturals de Granollers

Període

Gener 2020 - desembre 2020

Descripció

S’entén per ciència ciutadana la recerca científica conduïda, parcialment o completament, per científics amateurs o no professionals. Els projectes sota aquesta accepció s'orienten a la generació de nou coneixement amb la participació activa i imprescindible de la ciutadania en alguna etapa del procés de recerca.

Aquest projecte neix amb l’objectiu de coordinar i crear sinergies entre els actors socials implicats en la ciència ciutadana en l’àmbit de la natura, així com, per impulsar accions de foment de la ciència ciutadana. Per fer-ho, es concreta en:

 • La creació d’un grup de treball estable de ciència ciutadana i natura: la Comissió per a l’impuls de la ciència ciutadana i natura (CICCNA).
 • L’aprovació de plans de treball conjunts en el marc del grup de treball constituït, de caràcter anual, d’impuls a la ciència ciutadana i la natura.

Aquest projecte es complementa amb la publicació d’un aparador virtual on es presenten els projectes de ciència ciutadana i natura actius:

A l’apartat web Ciència Ciutadana i Natura s’ha elaborat un petit banc de recursos sobre la temàtica:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/ciencia-ciutadana-natura/

Finalitat de l'acció

El projecte pretén donar resposta a l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, que estableix en el seu àmbit de treball 6, Implicació de la societat, la línia d’actuació 83, Coordinar les iniciatives de ciència ciutadana sobre biodiversitat.

La missió és impulsar la ciència Ciutadana a Catalunya en l’àmbit de la conservació de la natura.

Els objectius principals del projecte són conèixer quina és la situació actual de la ciència ciutadana a Catalunya, detectar quines novetats de ciència ciutadana hi ha en el camp ambiental, identificar quins són els reptes de futur; detectar exemples reals d’ús de les dades obtingudes per ens públics i catalitzar iniciatives útils per abordar les problemàtiques més importants.

Draft Rubert Taya 450285930-image1.png

Caràtula de presentació del projecte

Novetats que aporta l'acció

És la primera vegada que es constitueix un grup de treball estable d’aquestes característiques sobre Ciència Ciutadana i Natura. El grup apropa i coordina disciplines molt complementàries i ajunta ens molt diversos que treballen en aquesta matèria, per tal de generar reflexió, coordinació i acció conjunta. La ciència ciutadana és una disciplina novedosa i en evolució constant i, per tant, el grup de treball vol ser un instrument per formular una acció conjunta en el camp de la ciència ciutadana.

Es proposa millorar els fluxos d’informació i les dades que provenen de la ciència ciutadana per millorar la presa de decisions en les polítiques ambientals.

Es proposa detectar buits d’informació rellevants i articular projectes de ciència ciutadana i natura per cobrir-los.

Fonaments de la novetat

Perquè la ciència ciutadana és una nova manera d’entendre el coneixement científic, fent partícip la ciutadania i generant-li un interès que també pot tenir finalitats clarament educatives. El projecte es considera innovador perquè no és gens habitual anticipar-se al sorgiment aleatori i espontani d’iniciatives de ciència ciutadana. Aquesta aproximació global, coordinada i sinèrgica permetrà maximitzar el sentit i utilitat dels projectes.


2020

 • S’estructura el projecte i es crea l’apartat web
 • Es publica l’aparador virtual d’iniciatives de ciència Ciutadana i Natura:

Previ contacte amb totes les entitats que hi apareixen, es fa una selecció d’una cinquantena de projectes referents en Ciència Ciutadana i Natura a Catalunya, amb l’objectiu de mostrar a la ciutadania els projectes existents i com poden participar-hi, així com crear sinèrgies entre els diferents projectes existents i entitats promotores.

Draft Rubert Taya 450285930-image2-c.png

Fragment de l’aparador virtual
 • Es constitueix la Comissió per a l'impuls de la ciència ciutadana i natura (CICCNA)

És un grup de treball estable per tal de coordinar la ciència ciutadana i natura de Catalunya, que celebra una primera reunió el dia 20 d’octubre del 2020. Són diverses les institucions que promouen i dinamitzen la ciència ciutadana a Catalunya (ens locals, grups de recerca, entitats ambientals...), però s’ha detectat la necessitat de crear un grup de treball a través del qual crear sinèrgies entre tots els implicats i compartir plans de treballs amb accions que donin impuls a la ciència ciutadana.

Els objectius principals del grup són:

 • Coordinar les accions de ciència ciutadana i natura a Catalunya, creant sinèrgies entre els actors implicats.
 • Dinamitzar la ciència ciutadana i natura de Catalunya acordant un marc de treball conjunt, i desenvolupant accions de promoció i consolidació.

Membres de la Generalitat de Catalunya

 • Departament de Territori i Sostenibilitat

Subdirecció General d’Informació i Foment de la Sostenibilitat

 • Servei d’Educació Ambiental
 • Servei d’Informació Ambiental

Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural

 • Servei d'Espais Naturals Protegits
 • Servei de Fauna i Flora

Unitat d’Informació i Coneixement del Patrimoni Natural

 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Direcció General de Desenvolupament Rural

Agents externs

 • Recerca

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (OPNB)

CREAF

Institut de Ciències del Mar

Science for Change

Josep Perelló, expert de la Universitat de Barcelona

 • Entitats ambientals

ICO

Associació Hàbitats

Xarxa de Conservació de la Natura

 • Ens locals

Oficina Ciència Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona

Xarxa Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació Barcelona

Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

 • Altres

Museu Blau

Museu de Ciències Naturals de Granollers

Per saber-ne més

Anna Estella i Cristina Palés

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/08/21
Presentat el 02/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Aplicacions de les xarxes socials

Indicadors ambientals

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Governança

Mecanismes col·laboratius

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Creació del sistema d'informació ambiental de Catalunya

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0