El Departament d’ajuda humanitària i protecció civil de la Comissió Europea (ECHO) va confinançar junt amb altres socis el projecte iCOAST (ECHO / SUB / 2013/661009), amb l’objectiu de proporcionar pronòstics per reduir els riscos costaners a causa de les tempestes. Aquest projecte va concloure al 2015.

En els últims 20 anys, les tempestes extremes han causat almenys 50 morts només a la costa nord-oest mediterrània i danys significatius en les defenses costaneres, ports i infraestructures per valor més de 30M €.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya(ICGC) ha format part d’aquest projecte,  liderat per el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya,  a més de comptar amb la participació del Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció General de Protecció Civil, i altres institucions europees.

L'objectiu principal d'aquest projecte ha estat  desenvolupar una eina, iCOAST (integrated COastal Alert SysTem), per fer front als riscos costaners causats per l’onatge i nivell del mar extrems a les zones costaneres europees. Els principals objectius de iCOAST seran platges urbanes, defenses costaneres i les infraestructures on s'informa que hi ha la major part de les víctimes.

Davant d’aquestes situacions de perill, en el marc del projecte s’ha desenvolupat un prototip de sistema d’alerta costaner, iCOAST, capaç de predir temporals lligats a onatges extrems i nivells del mar alts i els seus efectes sobre la costa. El sistema està pensat per ser utilitzat en les costes d’Europa i en especial a les platges urbanes i/o trams de costa amb infraestructures. iCoast ha estat dissenyat com una eina per ajudar en la presa de decisions per disminuir un determinat risc costaner.

L’objectiu és proposar una sèrie d’intervencions, en cas d’alarma, per reduir el risc costaner previst. Les tasques del nucli tècnic son les següents: C) Perillositat costanera  i Cartografia del Risc, D) Directius d’intervenció, E) Assimilació de dades i modelització F) Arquitectura del iCOAST i aplicació i G) Protocols de comunicació d’emergències.

L’expertesa en el camp de identificació i gestió de riscos geològics ha portat a que l’ICGC participés activament en la tasca  C “Perillositat costanera i cartografia del risc”, que ha estat utilitzada per identificar les platges objectiu del projecte.

 

Draft Garcia 475716125-ICGC Icoast-icoast 1.jpg

  Destaquem

ICGC

IDEC

Llibre verd de l’Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010

Accions de la Tasca C

Per obtenir una visió general dels riscos costaners a la Mediterrània nord-occidental s'ha pres com a exemple el litoral català, una zona amb marees de relativa poca importància, dominat per l’onatge, en el qual les variacions del nivell mig del mar induïdes per les condicions meteorològiques són un factor clau desencadenant del dany.

  La Tasca C  s’ha dut a terme seguint les recomanacions de la CE i les directives existents (Directiva 2007/60/CE) en les condicions actuals i sota l'escenari de canvi climàtic. La cartografia dels perills s’ha fet principalment, a dues escales (1:25.000 i 1:100.000).

  La caracterització i cartografia dels perills i els riscos (desastres) costaners més rellevants al llarg de la costa catalana servirà per identificar possibles punts negres en platges urbanes i costes amb infraestructures susceptibles d'estar en risc i, finalment, per determinar un conjunt de platges de referència per realitzar la predicció mitjançant el sistema iCOAST.

Les accions que comprèn la tasca C són:

      C1. Inventari de desastres costaners contemporanis relacionats amb els temporals.

    C2. Caracterització dels agents impulsors.

    C3. Cartografia.

    C4. Platges de referència.

  Les tasques de l'ICGC s’han centrat majoritàriament en el desenvolupament de l'acció C.3 (Cartografia). Aquesta acció ha servit per establir  les bases per a implementar una  plataforma SIG que mostri els resultats obtinguts. Això s’ha fet emprant  els estàndards utilitzats per l'ICGC, tant en les bases de dades de riscos geològics com en els serveis de mapes web (GeoIndex), i permet identificar de manera ràpida possibles punts negres.

  Per tant,  la informació obtinguda en l'Acció C.1 s’ha  cartografiat i estructurat  en un sistema d'informació disponible a la pàgina web de l’ICGC. El servei de mapes integra tota la informació cartogràfica del projecte: els desastres costaners documentats, les platges de referència i les localitzacions de les alertes primerenques i els dispositius d'alerta..

El desenvolupament del projecte ha requerit la recollida de diferents tipus de dades, des de característiques morfodinàmiques costaneres com propietats dels sediments fins característiques de les tempestes (meteorològiques i hidrodinàmiques) i els seus impactes. Per això s’ha realitzat un inventari de danys costaners a partir de totes aquelles notícies aparegudes en els mitjans de comunicació en relació amb danys ocorreguts a la costa catalana. L’inventari cobreix els anys 1900 a 2013 si bé s’ha escollit el període 2000-2013 per descriure el paisatge actual del risc costaner.

  L’anàlisi de les dades ha permès identificar punts especialment sensibles a l’impacte de temporals. Cadascun dels esdeveniments es descriu en termes onatge i nivell del mar per finalment definir els llindars que han de ser sobrepassats per activar una alarma.

  Un altre dels resultats destacats d’aquesta tasca ha estat la construcció d’un formulari d’afectacions dirigit als responsables municipals i públic en general que permeti recopilar de forma més homogènia els danys causats per temporals futurs. El formulari inclou els següents camps:

 

  • Dades personals de l’informador
  • Informació General del succés
  • Danys materials
  • Sinistres i lesions

  Per tal d’emmagatzemar tota aquesta informació d’una manera eficient, s’ha definit  un model de dades  seguint  les especificacions de la directiva europea INSPIRE.  Aquest model de dades s’ha implementat en el sistema gestor de base de dades PostgreSQL\PostGIS. El programari utilitzat en la generació i publicació d’informació georeferenciada ha estat programari lliure, degut a que facilita la accessibilitat, disponibilitat i interoperabilitat de la  informació entre els participants d’altres regions costaneres europees.

  Aquesta informació s’ha publicat a internet utilitzant GeoServer, programari que permet compartir les dades mitjançant serveis de mapa  estàndards com WMS (web map service). Actualment un total de 38 capes d’informació es publiquen mitjançat  el servei WMS icgc_icoast, entre elles cal remarcar  la informació extreta del “Llibre verd de l’Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010”. Per altra banda, les metadades del WMS es publiquen a l’Infraestructura de dades Espacials de Catalunya (IDEC) per tal de facilitar la cerca d'informació dins del territori català.

  Finalment s’ha desenvolupat el portal iCOAST webGIS amb el programari OpenLayers per tal de tenir un accés únic al conjunt d’informació del projecte, i facilitant la integració i disseminació de la informació entre investigadors, prenedors de decisions i els ciutadans.


Draft Garcia 475716125-ICGC Icoast-icoast 2.jpg


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Jordi Marturià

Per saber-ne més: Jordi Marturià


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/16
Acceptat a 01/07/16
Presentat el 01/07/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Sistemes avançats de previsió

Prediccions meteorològiques

Localització

Puntuació document

0

Visites 42
Recomanacions 0

Compartiu aquest document