El municipi de Rubí ha situat l’energia en l’eix de les polítiques locals, on s’han aplicat mesures de diversa tipologia en àmbits com l’Administració pública, el sector residencial i el comercial, però sobretot l’ajuntament ha apostat pel sector industrial, degut a la gran superfície de polígons existents en el municipi. En total 11 polígons on es genera la despesa energètica més elevada de l’àmbit municipal.

Projecte Rubí Brilla

El sector amb un major consum energètic a Rubí és el sector industrial, que compta amb onze polígons on s’allotgen més de 3.000 empreses. Aquest sector és a més el primer àmbit de treball del municipi, i d’aquí l’interès d’evitar qualsevol deslocalització o pèrdua d’empreses, donat que afectaria directament ales persones que hi treballen, tant del municipi com de fora.

L’ajuntament està duent a terme diverses accions per augmentar l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables i evitar la possible pèrdua d’aquests llocs de feina, per un l’increment del cost  de l’energia ja que aquesta pot representar fins el 60% del cost de producció en les empreses amb productes de poc valor afegit.

Per aquest fet, l’ajuntament ha impulsat un pla d’acció on el sector industrial ha estat el primer àmbit de treball, estructurant un pla d’acció en quatre iniciatives:

   

Draft Garcia 726793226-El-canvi-de-model-energetic-com-imatge1 RubBrilla.jpg

Càlcul del potencial fotovoltaic i la capacitat d’autoconsum de les edificacions

La primera iniciativa s’ha posat en marxa conjuntament amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Consisteix en utilitzar les dades  captades amb el sensor TASI (thermalairbonespectrographicimager) i el sensor LiDAR (Light Detection and Ranging), aparells propietat de l’ICGC. El TASI és un sensor hiperespectral, fins a 32 bandes espectrals, en el rang tèrmic (longituds d’ona entre 8 i 11,5 µm).En primer lloc es calcula la temperatura separant l’emissivitat de la temperatura del objecte a partir de les bandes captades, en radiàncies, on temperatura i emissivitat estan barrejades. A partir de dos vols (a mitjanit i a la matinada) es calculen mapes de gradient de temperatura on es poden detectar anomalies tèrmiques: naus on potencialment hi ha pèrdua d’energia i podria haver condicions d’aïllament a millorar. Addicionalment amb les dades d’emissivitat s’han classificat les cobertes de les naus d’acord segons el tipus de cobertes en format GeoTIFF. El treball de camp necessari per a l’execució del projecte va ser realitzat per estudiants de la UPC.

El LiDAR és un sensor utilitzat per a la generació de models d’elevacions del terreny o models de ciutat mitjançant el càlcul del temps trigat pels polsos de llum làser emesos pel sensor en tornarà l’avió un cop reflectits pels elements de la superfície. Amb aquesta informació convenientment editada i classificada s’obté un model d’arbres i edificis que possibilita el càlcul d’ombres i inclinacions de cobertes per obtenir el potencial fotovoltaic i la capacitat d’autoconsum de les edificacions, que els industrials poden visualitzar en un entorn web. Aquesta aplicació permet veure el nivell d’eficiència energètica de les naus i per on perd energia la construcció, així com calcular l’estalvi energètic i econòmic quan s’implementa l’autoconsum fotovoltaic.

 

Smart PAE

La segona iniciativa del pla d’acció industrial està integrada pel projecte Smart PAE.

La prova pilot es va posar en marxa en el polígon de La Llanal’any 2013 per l’ajuntament de Rubí, i es basa en la millora dels serveis elèctrics i de telecomunicacions a les empreses. El centre de transferència tecnològica (CITEA) de la Universitat Politècnicade Catalunya (UPC),  va encetar el desplegament de  les infraestructures i sistemes necessaris, començant per l’enllumenat i els edificis públics del polígon, al igual que es va oferir  a les empreses participants serveis de diagnosi, d’auditoria energètica i d‘immunització a problemes de qualitat del subministrament elèctric i suport per a la contractació agregada d’energia.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és augmentar la productivitat de les empreses i la qualitat i competitivitat del polígon industrialLa Llana, amb la instal·lació de noves empreses d’alt valor afegit. Econòmicament, el retorn de la inversió inicial de les empreses participants a l’Smart PAE està prevista en un període d’entre sis mesos i dos anys, i és a partir de llavors que l’empresa estalvia fins un 20% en energia i fins un 40% en telecomunicacions.

   

Draft Garcia 726793226-El-canvi-de-model-energetic-com-imatge3 RubBrilla.jpg

  Acord entre l'Ajuntament de Rubí i la UPC

La tercera iniciativa impulsada és un acord entre l’Ajuntament de Rubí ila Universitat Politècnicade Catalunya (UPC) l’any 2012. L’objectiu d’aquesta és l’assessorament a les empreses de Rubí en temes d’eficiència energètica, fomentant la cooperació entre la universitat i la indústria. Amb aquest conveni el sector industrial compta amb estudis energètics i de procés productiu. Com exemple l’empresa Ruffini d’alta tecnologia en alumini per injecció, ha implementat mesures d’aprofitament de la calor del seu procés productiu.

 

Draft Garcia 726793226-El-canvi-de-model-energetic-com-imatge2 RubBrilla.jpg

 

Jornades i reunions amb empreses locals

La quarta iniciativa és el desenvolupament de un seguit de jornades i reunions amb empreses locals per intercanviar casos d’èxit sobre eficiència energètica i energies renovables.

  La ciutat de Rubí aposta per seguir desenvolupant mesures en els camps de la rehabilitació energètica i l’autoconsum en el sectors residencial i industrial, impulsar la mobilitat eficient i sostenible, i difusió del projecte.

 

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per:Antonio Magariños VaroLuca Pipia i Argeme Pérez

Per saber-ne més: Antonio Magariños VaroLuca Pipia


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 48
Recomanacions 0

Compartiu aquest document