ACA_TRivers_logo


Direcció del projecte: Universitat de Barcelona

  Altres participants:

  • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
  • Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
  • Consejo Superior de Investigaciones Científicas

  Període: 01/06/2014 a 20/07/2018

   

Descripció

Els rius temporals —és a dir, cursos d’aigua en què es produeix una interrupció recurrent del cabal o que s’assequen completament— són uns dels ecosistemes d’aigua dolça més comuns en moltes regions del món i de gran interès ecològic. Cada vegada existeix una demanda més gran de recursos hídrics a tot el món, i el continent europeu no n’és cap excepció. Durant els últims anys, la sequera a la Regió Mediterrània ha augmentat en freqüència i intensitat, i cada vegada hi ha més pressió sobre els sistemes hídrics, una situació que té un alt cost mediambiental al continent i afecta diversos sectors econòmics. Les prediccions del canvi climàtic han assenyalat que la regió mediterrània patirà forts dèficits del cabal dels rius en el futur, de manera que la proporció dels rius i cursos fluvials de caràcter temporal augmentarà.

El particular règim hidrològic dels rius temporals —ben diferent del dels cursos permanents d’aigua— afecta de manera directa els tipus d’indicadors de qualitat biològica de l’aigua que s’utilitzen per estudiar-ne el seu estat ecològic, i obliga a desenvolupar metodologies d’estudi específiques. Estudis recents han demostrat que les eines d’avaluació de l’estat ecològic mitjançant indicadors biològics desenvolupades per a rius permanents no es poden aplicar en rius amb règims hidrològics complexos, com és el cas dels rius temporals. Una de les raons principals és que la comunitat aquàtica s’empobreix progressivament quan l’aigua deixa de córrer i queden només basses, fet que provoca que la mostra obtinguda sota aquestes condicions no sigui representativa de l’estat ecològic real del riu.

Estudiar la hidrologia i l’ecologia dels rius temporals, crear noves eines per millorar-ne la gestió i facilitar la presa de decisions en l’àmbit de la gestió d’acord amb la Directiva marc de l’aigua europea són els objectius principals del projecte europeu LIFE Trivers (Implementing the water framework directive for temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status), que es durà a terme del 2014 al 2019 mitjançant un consorci format perla Universitat de Barcelona , l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

En el marc del projecte, s’han dut a terme unes primeres campanyes de mostreig en rius seleccionats dins les conques internes de Catalunya, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb la finalitat d’obtenir dades hidrològiques, fisicoquímiques i biològiques per caracteritzar els sistemes fluvials temporals i poder avaluar-ne l’estat ecològic. Durant els propers mesos, continuarà el treball de camp en diferents tipologies de rius mediterranis tenint en compte el gradient riu permanent, estacional, intermitent i efímer per determinar la relació entre els diferents estadis hidrològics i les comunitats aquàtiques.

LIFE Trivers també impulsarà altres accions dirigides al gran públic per apropar el món de l’ecologia dels rius temporals a la societat i generar més interès i sensibilització social respecte a la protecció i preservació dels recursos hídrics. Un element important serà l’elaboració d’una aplicació per a mòbil (Trehs.net) que permetrà a la gent fer un seguiment de l’estat hidrològic i ecològic dels rius temporals i, d’aquesta manera, conèixer si les mesures preses pels gestors han estat efectives per preservar i restaurar l’estat ecològic d’aquests rius.

   

ACA_LIFE_TRIVERS_Web_1-2
Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/14
Acceptat a 01/01/14
Presentat el 01/01/14

Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Millora de la qualitat hidromorfològica i biològica del medi

Localització

Puntuació document

0

Visites 41
Recomanacions 0

Compartiu aquest document