#M2020

Període:

Setembre 2016 – Octubre 2020

Direcció del projecte/coordinació de l’activitat:

INRAE (institut de recerca francès)

Participants:

UAB (Catalunya), Aarhus University (Dinamarca), Universitat TUHH (Alemanya) , Fundació ENT (Catalunya), ITS Energy (Itàlia), A&T 2000 (Itàlia), Aeris (Catalunya), ACR+ (Bèlgica), PSUtec (Bèlgica), SUEZ Environnement (França), GEOMAR (Alemanya), REFARMERS (França) i l'Agència de Residus de Catalunya.


Draft Torre 339944875-image1.jpeg

Descripció

El projecte DECISIVE (DE CentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) proposa canviar l'actual metabolisme urbà de la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), de l'energia i dels bioresidus per a una economia més circular i avaluar els impactes d'aquests canvis en tot el cicle de la gestió de residus.

Objectius

El repte és passar d'una 'caixa gris' urbana que implica principalment importació d’aliments i gestió extraurbana de residus, a una organització cooperativa de xarxes intra i periurbanes que facilitin la valorització dels bioresidus en un esquema circular, descentralitzat i local, mitjançant la producció d'energia i bioproductes.

Draft Torre 339944875-image2.png

El projecte DECISIVE desenvoluparà i demostrarà solucions ecoinnovadores, adreçades als operadors de residus i als serveis públics, consistents en:

 • Una eina de suport a la presa de decisions per planificar, dissenyar i avaluar xarxes eficients de gestió descentralitzada de bioresidus en àrees urbanes.
 • Un digestor anaeròbic ecodissenyat a microescala i processos de fermentació en estat sòlid.

Les noves metodologies i eines s’implementaran i provaran en dos llocs pilot a les àrees de Lió (França) -on el sistema s’implementarà a una zona agrícola urbana per provar l’acoblament entre bioresidus i conreus urbans- i Catalunya, on s’espera provar en context urbà els bioresius procedents de les llars.

Com aquestes proves pilots seran monitoritzades al detall, s’espera determinar els beneficis ambientals, socials i econòmics i provar el concepte teòric en situacions concretes.

S'espera que el nou paradigma de gestió de residus incrementi la sostenibilitat en el desenvolupament urbà, mitjançant:

 • La promoció del coneixement entre la ciutadania sobre els costos i els valors dels residus.
 • La promoció de la producció d'energia renovable i la utilització en la ciutat.
 • El desenvolupament d'una aproximació industrial i ecològica que pot promoure la integració entre les àrees urbanes i periurbanes, mitjançant la provisió de valuosos subproductes agronòmics per al desenvolupament de l’agricultura urbana i, per tant, millorant el balanç dels residus i els productes orgànics a la ciutat.
 • El desenvolupament de noves oportunitats de negoci i llocs de treball.

A banda del procediment, la tecnologia i les proves associades a la fermentació en estat sòlid (FES) són l’altra part innovadora del procés que es durà a terme a la UAB.

La FES pot ser una eina innovadora per gestionar residus en el marc de l’economia circular i comprovar les possibilitats del digest com a font de bioproductes. En el camp tecnològic pot donar lloc a aspectes més concrets com l’escalat de la solució i la seva viabilitat econòmica i ambiental.

Actuacions al llarg del 2017

 • La presentació en juliol de DECISIVE com a eina de suport a la presa de decisions.
 • La Jornada d’octubre, “Closing the loop: challenges for the future food waste valorisation”. Aquest esdeveniment es va organitzar per la Universitat Tecnològica d'Hamburg, TUHH, i fou seguit d'una visita al poble ecològic Lübeck-Flintenbreite.
 • Al llarg de l’any es va construir la metodologia que ha de seguir l’eina.

Actuacions al llarg del 2018

Draft Torre 339944875-image3.jpeg

El passat dia 26 d’abril l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va organitzar la Jornada “A Decentralised Approach to Municipal Biowaste Management” oberta a tots les persones interessades, per donar a conèixer el projecte Horizon 2020 DECISIVE (A DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) així com altres projectes de recerca al voltant de la gestió dels residus orgànics municipals que s’estan duent a terme a Catalunya.

La Jornada es va celebrar al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el context de la quarta Assemblea General del Projecte, en la qual uns 60 participants representants de la Universitat, d’entitats de recerca i del sector de gestió de residus municipals van assistir a la conferència.

Actuacions al llarg del 2019

Draft Torre 339944875-image4.png
 • L’Agència de Residus de Catalunya va planificar i preparar la implementació d’una prova de gestió descentralitzada dels bioresidus al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’objectiu era la creació d’un sistema circular dins del campus per aprofitar els bioresidus generats pels restaurants mitjançant un tractament biològic que els transformés en energia i productes de valor afegit d’us agrícola.Aquesta activitat va incloure l’estudi de la situació ex ante al campus de la UAB referent a la gestió dels residus municipals i assimilables. Particularment, es va estimar la quantificació de bioresidus, i es van caracteritzar per avaluar el contingut en impropis i la composició química i físico-química.
 • Una tasca important del projecte DECISIVE és la comunicació i la sensibilització i durant 2019 es va desenvolupar l’estratègia de comunicació per acompanyar i sostenir el canvi de sistema gestió de residus actual cap a l’enfocament DECISIVE. Després de l’anàlisi d’agents implicats i grups d’actors als que adreçar les accions d’informació i de comunicació, es varen planificar i executar activitats dirigides a la població del campus en general, així com formacions específiques al personal dels restaurants per a la correcta separació dels bioresidus i altres residus generats en el seu entorn de treball.
 • Una tasca important va ser la identificació de tecnologies adequades de tractament biològic i dels seus proveïdors, i els procediments pertinents a la contractació del subministrament.
 • Paral·lelament es varen identificar i analitzar altres emplaçaments potencials per susceptibles d’implementar sistemes descentralitzats d’economia circular de bioresidus, per avaluar la seva viabilitat en diferents contextos on es generen bioresidus, com per exemple en hospitals, mercats municipals, etc.

Actuacions al llarg del 2020

Pel que fa a l’any 2020, es tenia previst iniciar una campanya de sensibilització i un sistema de tractament mitjançant compostatge descentralitzat, però la incidència de la COVID-19 va tenir un fort impacte sobre la previsió d’activitats.

Decisive 1.jpg

Donada la situació de confinament el mes de març, que hauria de coincidir amb l’inici de la campanya de sensibilització i el tractament dels residus, es va aturar dràsticament qualsevol tipus d’activitat presencial en el campus, de manera que ni es van generar residus ni hi havia persones a les quals dirigir la campanya. Per aquesta raó, la campanya no es va poder implementar ni tampoc es van poder tractar els residus in-situ. Així i tot, es va continuar treballant en el marc del projecte i les activitats realitzades van ser:

 • Ampliació del contingut de la campanya de sensibilització. Es van desenvolupar altres materials alternatius per tal de que, en el moment que es pogués desplegar la campanya, la cobertura fos més àmplia amb intenció no només de millorar la recollida selectiva en el campus sinó també en els hàbits generals.
 • Anàlisis dels factors de decisió de l’abandonament de l’experiència pilot a la UAB. Es va analitzar en detall els factors que van incidir sobre la decisió de no instal·lar un sistema de gestió descentralitzada de bioresidus mitjançant digestió anaeròbia en el cas concret de la UAB
 • Anàlisis de la necessitat i viabilitat d’un sistema descentralitzat en diversos entorns. Es van identificar i analitzar altres possibles ubicacions susceptibles d’instal·lar un sistema DECISIVE.


Draft Torre 339944875-image6-c.png


Per saber-ne més

Responsable: Marga López

Back to Top

Informació del document

Publicat a 07/05/21
Presentat el 06/05/21

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 11
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau