Assemblea del Fòrum d'Entitats

El passat 28 d’abril es va celebrar l' Assemblea del Fòrum d’Entitats, a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, presidida pels secretari d’Habitatge i Millora Urbana el sr. Carles Sala i el secretari d’Empresa i Competitivitat el sr. Pere Torre. El Fòrum d’entitats és una estructura clau que vetlla per l’efectivitat dels compromisos de l’Estratègia i els interessos del sector de l’energia a Catalunya. Agrupa un ampli ventall d’institucions públiques, empreses privades, associacions empresarials, col·legis professionals, centres docents i de recerca. En aquesta reunió es van debatre els Estatuts per a la constitució com associació sense ànim de lucre del Fòrum, es van determinar els objectius de l’any 2014 per als grups de treball de les cinc accions de l’Estratègia i la seva imatge corporativa.

D’acord amb els estatuts en tràmit, l’Associació es constitueix amb les finalitats d’acordar i orientar les bases tècniques de les actuacions a desenvolupar en l’àmbit del’Estratègia Catalana per la Renovació Energètica d’Edificis (ECREE), assegurar la major representativitat de tots els sectors implicats en la renovació energètica d’edificis, facilitar i assolir l’equilibri i el consens públic–privat mitjançant el diàleg i la cooperació flexibles, dinàmiques i continuades durant tot el procés d’implementació de l’Estratègia catalana per la REE, i participar, si s’escau, en les estructures de governament de l’Estratègia europea per a una competitivitat sostenible del sector de la construcció i de les seves empreses, i de l’Estratègia Mediterrània d’Eficiència Energètica d’Edificis, així com en diferents xarxes i projectes existents en la matèria.

D’altra banda les activitats a realitzar per l’Associació seran la d’integrar el nombre màxim d’entitats públiques i privades interessades en l’Estratègia, per que formin part del Fòrum, i dels Grups de Treball si així ho sol·liciten.

Qualsevol departament de la Generalitat podrà ser membre associat del Fòrum d’entitats col·laboradores per al desenvolupament de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis. L’aprovació de la participació de la Generalitat en l’associació ha d’ésser aprovada per acord de Govern, i requereix la tramitació establerta per acord de Govern de 10 de juliol de 2012, de criteris per a la creació, modificació i la supressió d’entitats participades per a la generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents, i sobre la informació relativa al sector públic.

En l’ordre del dia també es va presentar la imatge corporativa del Fòrum d’entitats, la qual es va debatre i posteriorment es va sotmetre a votació.

Tot seguit es va presentar el concurs d’idees “Illa Eficient”, que es durà a terme properament, amb l’objectiu d’activar la demanda per:

  • Posar de manifest els avantatges i beneficis de la rehabilitació
  • Influir, generar la necessitat i canviar la demanda en el ciutadà
  • Superar les barreres en la presa de decisió per rehabilitar
  • Fer als ciutadans protagonistes del canvi

Per assolir aquests objectius s’haurà d’estimular una nova forma de resoldre els projectes de rehabilitació amb una visió global i multidisciplinària, l’activació de noves fórmules de finançament que siguin capaces d’estimular la demanda i coordinar la oferta per generar una guia de procediments per a rehabilitar habitatges.

El següent punt de l’ordre del dia va ser la presentació del Protocol MARIE d’Eficiència Energètica en l’ús d’Edificis d’Oficines, elaborat per l’Escola Sert com a eina de suport per a la figura del Gestor Energètic, professional clau per liderar i activar processos de renovació energètica en edificis d’oficines.

Per últim el vocal representant del Departament de Territori i Sostenibilitat a la Comissió Interdepartamental de Renovació Energètica d’Edificis a Catalunya, va presentar els objectius 2014 per a cadascuna de les accions de l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica:

 

.


.


.


Objectius

.


Presentació Fòrum d'entitats

Llorens 2014a-forum entitats-NG ico pdf.png

[454,22 kB ]


Acords Fòrum d'entitats

Llorens 2014a-forum entitats-NG ico pdf.png

[123,09 kB ]

Autors

Redactat per: Argeme Pérez Sánchez  Per saber-ne més: Esther Llorens Nadal


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/14
Acceptat a 29/07/14
Presentat el 29/07/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 81
Recomanacions 0

Compartiu aquest document