Destaquem

Projecte MUSE

L'energia geotèrmica de molt baixa temperatura. B#18|30/01/2016

El projecte GeoEnergia de l’ICGC

En el marc del Contracte Programa III 2019-2021 de l’ICGC, es desenvolupa el projecte GeoEnergia (Recursos de Geotèrmia a Catalunya). Aquest projecte té per objectiu la millora del coneixement sobre la disponibilitat i el potencial d’aprofitament dels recursos geotèrmics a Catalunya. S’orienta a generar conjunts de geo-informació, models d’anàlisi i predicció, i eines de visualització i consulta sobre el potencial dels recursos geotèrmics, tant superficials (de molt baixa temperatura) com d’origen profund arreu del territori. El projecte s’alinea amb els objectius fixats en la Llei 16/2017 del canvi climàtic de foment i implementació d’un model energètic basat en les energies 100% renovables el 2050.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s'han establert dues línies de treball diferenciades: GeoEnergia: Geotèrmia Superficial (GeoEn-GS) i GeoEnergia: Geotèrmia Profunda (GeoEn-GP).


icgc_geotermia1

Línies de treball de geotèrmia. Projecte GeoEnergia (Recursos de Geotèrmia a Catalunya)


GeoEnergia: Geotèrmia Superficial (GeoEn-GS)

L'energia Geotèrmia Superficial té el potencial suficient per contribuir de manera significativa a la transició energètica de les ciutats cap a la descarbonització i l'autosuficiència. La geotèrmia és un recurs renovable, eficient, i disponible les 24h del dia els 365 dies de l’any.

El projecte té per objectiu l’estudi i avaluació del potencial geotèrmic de molt baixa temperatura arreu del territori de Catalunya, i generar dades, conjunts de geo-informació i eines que ajudin al foment i a l’ús d’aquest tipus d’energia.

El projecte es divideix en dos eixos principals:

 • L’estudi i avaluació del potencial a escala regional
 • L’estudi i avaluació del potencial a escala urbana

  A escala regional, el projecte desenvoluparà conjunts de geo-informació i altres eines de divulgació sobre bases cartogràfiques a escala 1:50.000. A escala urbana, es desenvoluparan avaluacions específiques en àmbits densament poblats. La metodologia de treball es basa en l’anàlisi de la informació geològica, geotècnica i hidrogeològica prèvia disponible, l’execució de nous sondatges, la testificació geofísica, la implementació de noves xarxes d’instrumentació i  l’ús de modelització 3D per a la quantificació del recurs.

                                               

icgc_geotermia2

Visualitzador de Geotèrmia Superficial de l’ICGC (febrer 2019)


Estat actual del projecte GeoEn-GS

Actualment el projecte ha assolit la 1a fase de desenvolupament amb la publicació del Visualitzador de Geotèrmia Superficial dins l’espai GeoÍndex al web de l’ICGC, canal mitjançant el qual es difonen els resultats del projecte.

Escala regional

 • Fase I Dins del marc dels contractes programes (CP I – 2014-2017) i CP II (2018) de l’ICGC, ha finalitzat la elaboració i publicació dels 10 primers conjunts de geo-informació a escala 1:50.000. Aquests inclouen una avaluació preliminar del potencial geotèrmic de molt baixa temperatura de tot el país a una escala 1:50.000 per sistemes verticals tancats d’aprofitament geotèrmic.
 • Fase II. Aquesta fase s’ha iniciat dins del CP III (2019-2022), i té per objectiu l'elaboració i preparació de nous conjunts d’informació que complementaran i ampliaran els existents.


icgc_geotermia4

Fase I. Capes d’informació generades i publicades al portal GeoÍndex de l’ICGC (febrer 2019)

 

Escala urbana

 • Els treballs a escala urbana, s’han iniciat dins del CP III de l’ICGC. La primera de les zones d’estudi i avaluació del potencial geotèrmic per sistemes geotèrmics superficials es centra en l’àrea urbana i periurbana de Girona-Salt i els municipis circumdants. El projecte es recolza en la implementació i seguiment d’instrumental per a la mesura i adquisició de dades de camp i en l’elaboració de models hidro-geo-termals utilitzant programari específic de simulació de flux i transport de calor en medis geològics.


icgc_geotermia5

Treballs en curs de modelització hidro-geo-termal 3D a l’àmbit de Girona-Salt (febrer 2019)


Productes principals del projecte GeoEn-GS

Els productes s’orienten tant a l’usuari particular per a projectes de nova construcció o renovació energètica d’edificis, com també a les administracions per a l'elaboració de plans territorials o municipals d'acció d’eficiència energètica i energies renovables.

Els productes principals que es generaran són:

 • Mapa d’avaluació regional del potencial geotèrmic superficial per a sistemes verticals tancats
 • Mapa d’avaluació regional del potencial geotèrmic superficial per a sistemes horitzontals tancats
 • Mapa d’avaluació regional del potencial geotèrmic superficial per a sistemes verticals oberts
 • Mapa d’avaluació del potencial geotèrmic d’àmbits urbans: sistemes verticals oberts i tancats
 • Mapes de severitat climàtica (graus-dia de calefacció i refrigeració)
 • Mapes de durada dels períodes de necessitat de climatització (calefacció i refrigeració)
 • Mapes de temperatures al sòl (1.5m) pel disseny de sistemes horitzontals
 • Mapes de temperatures al subsòl (a 50, 100 i 150m) pel disseny de sistemes verticals
 • Mapes regionals de propietats tèrmiques del subsòl
 • Mapa de la dificultat a la perforació per a la instal·lació de sistemes verticals
 • Mapa de la base de dades d’instal·lacions geotèrmiques per a climatització a Catalunya
 • Mapes de demanda de calefacció i refrigeració
 • Capa de punts amb informació vertical de paràmetres tèrmics
 • Capa de punts amb temperatures del subsòl
 • Eina: calculadora interactiva on-line pel pre-disseny de sistemes geotèrmics tancats

Aquests productes es distribuiran per descàrrega, com a geoinformació en línia (serveis WMS) i a través del visualitzador de l’ICGC.


Altres Projectes relacionats

El projecte GeoEn-GS s’orienta a l’estudi i avaluació del potencial geotèrmic de molt baixa temperatura arreu del territori de Catalunya, i dins d’aquest objectiu, es vinculen els projectes d’implementació de xarxes de control geotèrmic de l’ICGC, i els projectes Europeus de R+D+I en geoenergies en els que hi participa l’ICGC.

Actualment es treballa en dos projectes paral·lels:

 • Projecte XCGCat (Xarxes de Control Geotèrmic de Catalunya)
 • Projecte GeoERA MUSE (Managing Urban Shallow Geothermal Energy)


El Projecte XCGCat

L’ICGC està desenvolupament el projecte de Xarxes de monitoratge Control Geotèrmic Cat.

Aquest projecte té per objectiu la implementació de xarxes de monitoratge del terreny en àmbits urbans amb finalitats d’avaluació i seguiment del recurs geotèrmic superficial disponible a Catalunya.

Les xarxes recolliran dades i s’enviaran remotament a la seu de l’ICGC, i permetran efectuar la modelització, simulació i monitoratge a llarg termini d’àmbits amb potencial per al desenvolupament de la geotèrmia superficial.


icgc_geotermia_1_2_bisl

Treballs d’implementació de la XCGCat a l’àmbit urbà de Girona – Salt. A l'esquerra, una imatge d’una perforació d’un sondeig per a auscultació geotèrmica. A la dreta, una instal·lació per a la recollida i transmissió de dades a la seu de l’ICGC.


El Projecte GeoERA MUSE (Management Urban Shallow geotermal Energy)

El 2018 el consorci GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe) va aprovar dos projectes transnacionals (projectes MUSE i Hot-Lime) per al desenvolupament de la geotèrmia dins l'eix GeoENERGY presentats per diversos serveis geològics Europeus, entre els quals l’ICGC. El projecte MUSE s'orienta a la geotèrmia superficial i el projecte Hot-Lime es focalitza en la geotèrmia profunda.

El projecte MUSE (2018-2021) investiga els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’us associats en àrees urbanes europees proporcionant dades geocientífiques clau a través de la plataforma d'informació GeoERA.

El projecte pretén revisar, harmonitzar i testejar diferents metodologies tècniques per a l’avaluació del recurs geotèrmic del subsòl, tant per a climatització com per a emmagatzematge d’energia, i criteris de gestió del seu ús amb la complicitat de grups d'interès locals. El projecte s’aplicarà en 14 àrees pilot urbanes distribuïdes per tot Europa.


icgc_geotermia9

  Web del projecte MUSE: http://geoera.eu/projects/muse/

El consorci per al desenvolupament d'aquest projecte és format per setze organitzacions i serveis geològics europeus i està coordinat pel servei geològic austríac (Geologische Bundesanstalt - GBA).


icgc_geotermia10

Serveis geològics que formen part del consorci MUSE

El projecte s’estructura en 6 paquets de treball. L'ICGC assumeix el rol de líder i coordinador del paquet de treball 4 (WP4) destinat a l'assaig i implementació de metodologies d'avaluació dels recursos geotèrmics superficials en àrees urbanes.


icgc_geotermia11

Estructura de paquets de treball del projecte MUSE i organitzacions que els lideren

El projecte contempla analitzar catorze casos pilot situats en les ciutats europees d'Aarhus, Bratislava, Brussel·les, Cardiff, Cork, Girona, Glasgow, Linköping, Ljubljana, Praga, Saragossa, Varsòvia, Viena i Zagreb. L’ICGC participa treballant a l’àrea de Girona.


icgc_geotermia12

Mapa amb la localització de les àrees urbanes pilot repartides en 12 estats membres de la UE sobre les quals es realitzaran treballs d’avaluació del potencial geotèrmic superficial.


Redactat de la notícia i més informació

Per saber-ne més: GeoÍndexMUSE

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/19
Acceptat a 01/03/19
Presentat el 01/03/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 39
Recomanacions 0

Compartiu aquest document